Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εν- ωΜ¦κι¦κ6 “ρωσικό
Με ΕφιιμΕρί5α= Μ·νο=μοΛ
νια ΕΝ 'ι|λιο°ήιιιι
ων φίλων κι· Πλω(
Ζιιτιιοιε το
στο περίπτερο
' «Β^ΕΗΕ|» “Ο
:1ΤΗΣ ΜιΑΑΝ '
ετοΝ1
ΑΤΡοΜΗΤο ΤιΑ·
ΤοΝ ΤκοΑκιΤιΕΡ
Οι ντιδρασειε για
Παι·ιαθανασἀκιΤ στα εοεἰα| Μωβ
Η < 1 _ ο .
ον85ρ0Γἴ5 μ _ _ · γ     οι ”
π |_ __ _ ..ΕΣΦΟΡ,“1ΟΑΡ|, ΔΥΟ ΕΞΤΡΕΜ'|(Α|-ΔΥΟ_ΣΤ ΠΕΡ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΩΩΝΗΟΕ|
Τ “))
ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ
' Σήμερα στι5 20:00 ή ι·ιρώτή
κινήτοι·ιοίήσή των φίλων του Ηρακλή
“ραγΗΕτ
“ΞιΤΑιΤΑΑρ`Τιο4
ΜοῖΑ εΤιΤΝΗ οΑΡ 
Ο κΑΤΑΑΗκΤικο
σ ΤΡΑτικΗ ' ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΑΣκΑΡΗ Η κΑΤΑΠΑΣΗ τ π ε ι'ιΡιΦΤΗ ΝΕοΑγΡιο
ΣΤΗΝ ι·ιΑΕ ΕΝΩ ὅ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΤΑ «ΑΝΟ|ΓΜΑΤΛ»
Μήν χάσετε
την Κυριακή την πλούσια
έκδοσή ειτε Μεει·οεροι·ε
Συλλεκτικό
Περιοδικό γιό τό
των Παραμυθιων
όλων των ει·ιοχων
Η κΑοιιΝιΕΡιΝιι ΑΘΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 2 |ΟΥΝ|0Υ 2015
το ό85τ 58Ηετ όλων
Ο Μ||(ΡΟΣ
Π Ρ|Γ|(Η ΠΑΣ
του Αντουόν
ντε Σαιντ Εξυι·ιερυ
Ι .1 η,
1 ,. 1 . . γ
“ εΕν“ι›ψιοΜ ΝΕΩΝ·
ι 1 Τ . -·
-` Έ ` ΤΤ 1- η 7 · ή ο '
Η Ο “Ι ^ γ ι ` `- - Ύ Ο 1
|ΒΑΝ_ΣΕ ΚΥ ΚΟ 1.6
ΣΕ ΦΕΡΩ¦ΣΤΟΝ ΠΑΟΚΓ
 Η Γ η
ΤΑ ΛΕΝΕ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ή
ΚΩΝΟΝΤΛ|
ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1065
τοι( 
_ Ο Ο·
ΠΟ|Ο ΔΡΟΜΟ ΟΑ ΑΚΟΛΟΥΟΗΣΕ|
Ο ΑΡΗΣ Γ|Α ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ ΕΟΟΤΕΑ|_|_ |_ΕΑΕϋΕ
ΚΑ| ΤΗΝ ΕΓΚΡ|ΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΕ
' Ο' ΛΟΓΟ' ΚΔ'
Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
' Δ|ΕΡΕΥΝΗΤ|ΚΕΣ
Κ' ΝΗΣΕ |Σ
ΑΠ Ο «ΑΝΑΣΤΟ»
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ «Μ» Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕγΡΩι·ιΑικΩΝ Δ|Ο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ| ΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΔ χ 13151:
ΘΕΣΕ|Σ
ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
Γ|Α ΔΗΜΟΣ|Ο ΚΛ| |Δ|ΠΤ|ΚΟ ΤΟΜΕΑ
`/ %ἑἶΜφ
. Ι. ο
. . .ν
=: Με(
Με·ΕσρσΙὶα  1   
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Α|ΑΓΟΝ|ΣΜΟΣ .
ΤΟΥ ΡΑΔ|ΟΦΠΝΟΥ ΕΠ|ΣΓΡΕΦΕ|  Φ
 Με · ο - , 1
ΑκοΜ^ "ΞΡοΕ! ἑ  έ.  Δευτεόό με Πόόόόκευή1Μ
.ΛΔ ΜΕΝ"
ΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΖΟΝ
~ 1 ¦ ρ Ο
Δ  ΠΗΡΕ ΑΔΕ|Α Σε”
Τό ήτε11όρόιΕ 955
Μό· β τόυ5 λόγόόιόόυόυ5
ΤΣΑ;) 3 ΦΟΡε5 ΠΊ ΜΟΗ
ΞΕ|(ΑΟΑΡΗ
Η ΟΕΣΗ ΤΗΣ
1 7 χι>ΕιΑΖοΝΤΑι
~ ι·ιοΑΑΕΣ κΑΑΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ Τ
' _·_
ΜΗΝ κΑΝΕΤΕ
Εκι·ιΤήΣΕιΣ
ι·ιοιοΤΗΤΑ..
' ΜΜΜ"
ΔΕΝ κΑΝΑΝιΕ κΑι κΑΤι ει·ιογΑΑιο
> -ν < ι Δ ΤΑ ΑπεΑνιΕ
οΑΑ ΤιΑ ΤΗ ;ΦΑΝΕΑΑ>·
ι·ιιο ι·ιΑοκ
Ο' ΜΕΓΑΓΡΑΦ||(ΕΣ
ΕΠ|ΛΟΓΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΟΥΤΣ
ο :ιΕκοΕιΤε  :
ΤΗΣ ιΤΑΡΤι:ΑΝ
εΤοχοε ΤιΑ Το Νο ι
Πληρώνει Ο9:15
ΠΕ 11:15
19:15