Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
γ |0'ΕΡ""^ ΠΑ το Στοιχι-ιΜΑτικο τιΑΡτι ΠΟΥ εΡχετΑι! 
ι - ” ` Ἀ““ 7 ρ
ΦΡΑ ΑΜΜΟ
εΜεΜΜσ
.ῦ - ω ζωο Ξ4. . μ ..- . .
:@ ¦ τῇ .
ι 7 7 ϊ _
'ἐκ ὁ ΣΟ 7 ' |! Ρ· Μ τ'
< | · Π: ΗΜΕΡΗΣΙΑΣιοιΧ!ιΜΑΙ!κΗ ὅ
Σ£ῆ. 7-ΖΟ >|ι
¦:_ ¦ .. ¦ .. 2 ,4 _ _ 'νη-..Ξ 'μι-ζ.
,- . 
Ι Π ΜΝ. φ* Η ΠΑΡΑΣκΜΜΑκ“ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
Μ ί _ | . ο ΔΡ. ΦγΛΛογ 2731 ο ΤιΜΗ 1,3ο€ · Ο “ω 
 ρ λ '7 ΜΜΜ!! 2 ιονΝιον 2016
μ ¦ · μ 
-. 2- Ἡ. Μ. Ἡ Ϊ χ ·
.;ςσΑῦΜΜ “πρεπε Δ “ΠΡΟΜΒΟΥΜΕ
ι :μ Δ.
σ . 27
¦ 4 ι,
' .' '
_ Ἡ... .
 Ρ ` Την ώρσ που σ Στρσρστσόνἴ > '
  εμφσνἰςετσι τικῆ6νπτσε. η σῆήθεισ ε
 ΤΩΡΑ!!!   ς: ϊ!! ·
 . ·· 
ζΝ!!ιητἑς ΜΜΜ, Πρώτες Μόδα
 " ιιιιιιιρῷτουςςκόρερ“ Ά έ ! _ / ρ
!ἐ`ΒτἈΙΝ£ι ΚΑΛΟΣ “Δ μ -1 -.ν
·. ρ ,Ψ Ρ ϊ .. -. Η τ τ.
- Ι . η ζ
4 ' __ ·"
Φ · ι ΜΒ .;.:_ ,Γ ρ. . .
Ϊ ` , `
° Ε [β _ ί `_ >
”ΣγΝτΕΛΕΣΤΗΣ
τι! 1  ·;»· ΤΑ 3 .
ΒῇΜΛ'ΔΝ|Μ· ~ Φ
Στο... Ια τον διάδοχό τοσ¦ σκό#σ
Ο ΜπογΡΔΝΗΣ! .. πρωην προπονητες της· ορσ'δσς
Πάει νο σκόσει μεγὸῆη «ΒὸμΒσ»
στην Πστρσ!
.< | Ι ;
“ Με", δασος 
κι Εντουαρντ!! ·
εΒ|'|ΡΜΒ'ἔ ····· “  -. :ο , 
Σισχσι · :Γ|Α...ΝΕΑΣΜΥΡΝΗ
. . Απόῆστσ σ εντι ό κάνε
Τα ςεδσμενσ γισ την ιισΒε τον ΜΜΜ 2 ^Εἔ | ο Αργεντινόε ήθεῆε να ιιόει να δει
περιΠτωση ξεχωριστσ Σω. 5 , . . την ΑΕΚ κόντρσ στον Πανιώνιο