Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΕΡΧΕΤΑ' ΣΗΜΕΡΑ ΠΑ ΤΗΝ ο τιηΡτοΣ ΜΜΜ ΔηοκΑΛνηνε· χΜ τρικ: :τόνε ηΑΓκονΣ ΔεΜ νηΑΡχε·...
κο' Το «ΜΔΕ» ΣΑΣ ΜΝ ΣγΠΗΝΕ| τοκ ΔεκΑΛοΓο τον ΜοΜτΑΜ·ε ΣνΜΜΑχ·Δ Με η· "ΑΛΛ'Α
Ό νννννν5ΕΝτΜοΟΑΕ.6η
¦ 7 " 'Ι
Α ';;-: ]
' Ο ΝοομονὁΟε τωνΜοε Ποτε δεν οκΟλ.ουΘήΟε 
τονεοκολοὁοομο στον κοοΜοοτω '°'
' Μο κολωεΟο5 Μόντε στην Ιοηον·ο το ΖΟΙῖ
°  στο ΜΜΟ ὁΜΟΟτΠωΟ στη Ρεν ΠΕΜΠΤΗ 2 'ΟΥΝ|ΟΥ 2016 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 4.268 'ΜΜΜ Α € κΑΘΜΜΕΡιΝΜ ΑΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
.Ϊ "Μ ηηηη Μαηνε:
εἴ::ηηΜγρ“Μ> ο' 4 Αστον την ΜΜΜ
· Αηονοητευμἔνοε ο Τζώρτζογλου Ν ΑΛ
οηό την ονστίνσεη τηο ηρότσσή5 του
“ΝοΞΑΞΑΞΖ:ῖΞἙἙΞΞἑΝή“ ΝΑ Ε"|ΦΥΑΑΕΕΕΤΑ| ΠΛΕΟΝ
ΕΧΕ' ΝΑ' "Μ ΝΑΤ"... ΑΝΕΝΑΝΤ| ΕΕ ΝΕΑ|ΕΣΑΝ|ΔΝ-ΕΑΒΒ|ΔΝ
Ιόνοωντον ήότο
με το μηοοοζ ονοκοινωσεων
ΟλομηιοκόΞ. Αεκ Μη ΠΑΟκ ΜΝ"ΡΑΝΝΝΠΝ ΜΕΝΑ Μ0ιΔηηΗτετ Μ0Ν0ΝΤ0ΝΝΣ ΜΠ|ΠΑΡΑΓ0ΝἶΕΣ·ΦΑΝΤΑΕΝΑΤΑ
ο 'ν.
τ· Ι .
' ` ήν·
ο - “ , . _
_ δ:: _ > ·
έ · - 1 η
ο η . ω
η . γ · 7 Ξ Ι
_' - τ ν
| 3 ς
“ν Φακο   
 ΜΠΝΝ|ΤΑΑ|Α 0'«ΠΡΑΠΝ0|»ΠΑ ΝΑ ΠΑΡ0ΥΝ Ϊ0Ν|ΝΠΑΡΝΠ0 7 Ψ'
Μ 4+3 ο' ΝΕΤΑΕΡΑΦΕΕ_ ῖ0ΥΑΑΧ|Π0Ν Η) Ο' ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ):
Μ ΕΠΑΦΕΣ ΝΕ 0ΥΝΤ'ΝΕΖΕ Γ|Α Ν0ΝΕ
Μ ΜΜΜ"... ΜΕΣΗ) ΕΜ το Με ο
Η  0ΝΕΑ0ΥΑΑΝΝΣ ΣΥΝΕΧ|ΖΕ| ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΝΑ' ΝΑ" ΕΧΕ' ΕΤ0|Ν0
το ΕΑΑΝΝ|Ν0 ΠΑΑΝ0 ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΝΕΡΑ Φ@
Η “ @ ηΑηΜντητονηηηοκηηΜΔΕ οΜπεντ"οηΡητοΠΕχΜκοΠονηΑοκ. ΠΜ ο
Δ«γΠΗΡΞΕΣἩΓΜΗ Π0ΥΑΝΑΝΕΠΕΕΕΠ|ΕΠ0ΧΝΠΑΒΒ|ΔΝ ΠΗΡΕΖιΒκΟΒΠΣ
ΠΟνΠΛΗΓΩΘΗκΑ» _ “ Η
· Μένει ο κόρη οο·στ·κό τέλοε ο Φοοστέο
Μό τον Ολυμη·οκό ' Ποοοδ·ὁε η (Με σο την των στη γω τη νεο
' ΓιοτονΤοηόλγρόφοον ο· Τούρκο· φόντο ' Φωνοον ΓΑΜΩΝ ΜΝ Σομηο
'ΣυγγενήετοοΠοσΜ6ο 'Δημοοηομ:ωνιοΣοολωωντκωΒεονΗ 4
ο εγκέφολοε τη5 οηογωγήε 7 _ _ _ -· Ξ 4 · ν
' Σσνέντεοεη οηό κορό·όε ' ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΟΝΗ. «ΜΜΜ _ _ = ' Στο Πηγόό·σ ο 27χρονο5 Σέρβοε
του Δημήτρη Πρίφτη στον θοδωρή . . . ' . ' ή .- ο γκολκίη ' Αηολο ήθηκε
Φελόνη ' Ο· Μέσω του με τον “1 . < '· "Μ" Μ' "ΜΜΜ" Ἡ" "Μ ΜΜΜ» ο Μηοκοεἔἑτσ5. με τοι Πον·ὡν·ο
Λόσκορη. το κλίμσ στο οηοδστήρ·ο γ ζ | _ _ νο οη0στηρίζε· ηωε 8·οστοέβλωσε
κοι ο· στόχοι τη8 νέοε σεζόν ' - ο· - 7 --3 "· ΜΜΜ κ· ΜΜΜ· ΜΡ" _ το γενονότσ