Πρωτοσέλιδο Έθνος: Με εκπλήξεις οι βάσεις σε ΑΕΙ & ΤΕΙ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

1€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10375

www.ethnos.gr

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ο χάρτης των περικοπών
στις επικουρικές συντάξεις

Οι τίτλοι σπ
για ταχύτερη ουδών «όπλο»
συνταξιοδότη
ση

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝ
ΑΣ ΚΟΚΚΑΛ
ΙΑΡΗ

Μ

ε «όπλο» το
πτυχίο οι
ασφαλισμένο
ι
ρούν να επιταχύ μπονουν
την έξοδο στη
σύνταξη, κερδίζο
ντας ακόμα
και τέσσερα έτη. Ωστόσο
με τον τελευτα
νόμο το κόστος
ίο
εξαγοράς έχει
νει ακριβότ
γίερο, ενώ πλέον
ισχύει
ενιαίο μοντέλ
ο για δημόσι
ιδιωτικό τομέα.
ο και
Δυνατότητα
θεμελίωσης
και προσαύ
αλλά
ξησης του ποσού
σύνταξής τους
της
έχουν οι ασφαλι
σμένοι που
κλειδώνουν
το δικαίωμα από 1ης
Ιανουαρίου
2011.
Ειδικότερα
προβλέπονται
ξής:
τα ε Για το Δημόσι
ο
το να έχει πραγμαείναι απαραίτητοποιήσει o
ποψήφιος
υσυνταξιούχος
12
ασφάλισης
σε οποιονδήποτε έτη
ρέα τη στιγμή
φοτης αίτησης
. Ο ασφαλισμένος,
μπορεί να αναγνω
-

+

Ο τελικός
λογαριασμός
για τις
εισφορές
»15-16, 25-26

▶Ακριβότερη η

εξαγορά πλασματικών, ενιαίο μοντ
έλο για δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την επεξεργασία των γραπτών
Δυνατότητα θεμελίω
σης αλλά και

ΜΕ
ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
οι βάσεις σε ΑΕΙ & ΤΕΙ
προσαύξησης
του

ρίσει είτε το
ποσού της σύνταξή
σύνολο του
ς τους έχουν
χρόνου
σπουδών του
έχει συνταχ
όσοι κλειδών
είτε μέρος αυτού.
θεί σχετική
ουν το δικαίωμ
περίπτωση κατοχής
Σε
λίστα από
τις αρμόδι
α από 1ης Ιανουαρ
για το Δημόσι
περισσότερων
ες υπηρεσ
του ενός τίτλου
ίου 2011
ίες. Για να
ο και στα 168
προχωρήσει
σπουδών, χρησιτο μήνα
ευρώ συμπλη
κάποιος στην
μοποιείται ο
ρώσει το 52ο
γνώριση πρέπει
ανα- Ωστόσο για τον ιδιωτικό τομέα.
τίτλος
έτος τον Αύνα έχουν συμπλη
με τον νόμο
γουστο του
σε για τον διορισμ που χρησίμευρωθεί 12 έτη
έτος. Με τον
2015. Εχει
4387 αυξή- θηκε το
τρόπο αυτό
πραγματικής
τη δυνατό
κόστος το οποίο
ψη του ασφαλι ό ή την πρόσλητητα να συνταξι
θα μποασφά- ον
λισης.
είναι πλέσμένου.
οδοτηθεί άμεσα - ρέσει να αποχωρήσει
το 20% επί
 Για τους φορείς
εξαγορά 3 πλασμα
σε ηλικία 60
με ετών και
των συντάξι
μων
6
ποδοχών του
τικών ετών
ιδιωτικού τομέα ασφάλισης του
από λε αίτηση μηνών. Εφόσον υπέβαΚατάθεση αίτηση
μήνα της αίτησης α- τις σπουδές.
(ΙΚΑ, ΟΑΕΕ
μέχρι την ψήφιση
Ενδεικτικά
.
ς
στην εξαγορ
κ.ά.)
Ο
δημοσι
εν
λόγω
νόμου
Η
του
εύοντα
ά μπορούν
αναγνώριση
ασφαλισμένος
συνολικά κόστος
σερα παραδε
ι τέσ- μπορού
να προβούν όσοι φοίτησ
θα 6.048
ίγματα:
θα ήταν
σε να προχωρ
χρόνου σε όλους του πλασματικού
ευρώ (168
αν σε ανώτερ
Εργαζόμενη
ήσει στην ετου φορείς
ευρώ τον μήνα)
ξαγορά με
ή ανώτατες
ες
στον
ται κατόπιν
ενώ με τη νέα
γίνετο παλιό καθεστ
σχολές στην
αιτήσεως. Η
με 5.200 ημέρες ιδιωτικό τομέα ταβάλλ
ρύθμιση θα
Ελλάδα
ώς κα- στεί
ή το εξωτερι
εξόφληση
αναγκαοντας 97 ευρώ
του κόστου
ασφάλισης
κό. Για να προβεί
να πληρώσ
ΙΚΑ το 2011,
ς εξαγοράς
στο για την
τον μήνα
ει 6.840 ευρώ
ποιος στην
κάέχει ανήλικ
μπορεί να
όποια
γίνει είτε με
ευρώ
(190
αναγνώριση
εξαγορ
τον
ο τέκνο ρύθμιση
και 4 έτη σπουδώ
μήνα) καθώς
ά. Με τη νέα
παρακράτηση
είναι απαραίτητη
οι αποδοαπό τη της
θα χρειαστεί
ν. Οι αποδοχ
σύνταξη είτε
χές του είναι
προϋπόθεση
να πληρώσει
ήταν
εφάπαξ καταβο
ές
950 ευρώ.
η λήψη
του εν λόγω
έκπτωση 15%.
λή με καθεστ 1.370 ευρώ. Με το παλαιό 304 ευρώ τον μήνα,
Εμπορο
πτυχίου και
ς για να συμπλη
καθώς οι αώς θα χρειαζό
δεν επαρκεί απλά
ποδοχές του
ρώσει
Το κόστος
ταν να καταείναι 1.520
η φοίτηση.
την 35ετία αναδρο
βάλει 168
για
ευρώ τον
μήνα.
Να σημειωθεί
μικά το 2011
ποβάλει σχετική όσους είχαν υ- ναγνώρ ευρώ για κάθε μήνα
χρησιμοποιεί
πως είναι δυναα2 έτη από τοις
ισης. Με τη
τή η αναγνώ
Εργαζόμενος
12 Μαΐου 2016 αίτηση μέχρι τις θα
σπουνέα ρύθμισ
ριση
σε επιχείρηση δές του. Με το καθεστώ
χρειαστεί να
η
υπολογιζόταν
ματικών σχολώνμέσων επαγγελγια να
ς που ίσχυε
πληρώσει 270
ποσοστό 6,67%
πριν από την
σε ρώ τον
για τις οποίες
ευ- τις απαραί συμπληρώσει το 2012
ψήφιση του
επί των συντάξι
μήνα.
μων αποδοχ
νόμου
θα χρειαζό
τητες 10.500
ταν να καταβά
ών του ασφαλι
Δημοτικός
ημέρες
σφάλισης θα
υπάλληλος
λει 168
σμένου
πρέπει να εξαγορ α- ευρώ τον μήνα.
ΠΕ εί- σει
ναι πατέρας
Πλέον
3 έτη από τις
ά- δημά
ανηλίκου και
του είναι 20.000αν το εισόσπουδές του
είχε να κατοχυ
για χρόνο
ευρώ τον
ρώσει δικαίωμ
θα
κληθεί
α στο 59ο
ευρώ τον μήνα. να καταβάλει 333

1

4

3

2

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η ΝΔ

Με 190 πέρασε
η τροπολογία
για τις offshore
»6

Χαμηλώνει ο πήχης εισαγωγής σε δεκάδες σχολές. Μεγάλες
ευκαιρίες εισόδου στα Παιδαγωγικά Τμήματα της περιφέρειας.
Ανοδος αναμένεται στις περιζήτητες σχολές »4-5
ΕΦΟΡΙΑ »11

Ηλεκτρονικά ‘ραβασάκια’ σε 50.000 οφειλέτες

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΑ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ
ΣΤΟΝ ΝΤΡΑΓΚΙ

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ακυρες οι
συμβάσεις

»7

που σπάνε
τον κατώτατο

μισθό

46 εκατ. σύγχρονοι
σκλάβοι
σε 167 χώρες
»33

ΒΡΑΒΕΥτΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ »14, 27

Οι Ελληνες ήρωες του Προσφυγικού

Παρέμβαση του υπουργείου μετά τις καταγγελίες για συμβάσεις των
500€ σε ξενοδοχείο.

»12-13