Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
8( ή 
_ ιι ιιιιιιιιιΞ“ | |
 'ΜΒΜ ο “ .
η - ιι ' - Δ ^ Δ ' - Δ
"·Π - ΔΔ αλμ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 2ιο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5014 ΜΕΛΟΣ τισ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
      Η Χαλκιδική εντατικοιι0ιεἰ
 ¦ ._ ° · ζζ Ϊ τις δρὁσεις προβολής
- < “.`  της στο εξωτερικὁ · “ τηλεόραση| ραδιὁφωΥο
= α και έντυπος τὑιιος
* σιὁχος των δρὁσεωΥ 98
Μ Εν μέσω διαξιφισμὡν
τ γ - .Ι .ο τ - __7Μ
ΣΤ0ιχειο Της ΕωΓ05τοτ  μ 
Κολλήμἑνή τιανω Ζ ἔ ΑΒ η συζήτηση εΠἰ
ατιὁ ·το 24% ·`
η ανεργια τον
Φεβρουὁρ¦ο ΑἱΤηση ονομαστικής ψηφοφορἱας
  κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ 94
-›6 ο =
Ξ Ξ -------------------------- “
Ξ Η κλιματική αλλαγή ατιειλει Ξ Λαλαἰα στις εκδηλώσεις για ·το
¦ μνήμεια τιαγκὁσμιας κλήρονομιἑις ¦ μήνα Μαιο στον Πολὺγιιρο
ι ι 913
ο _ Επἰσκεψη αΥιιιιροσωιιεἰιις
δ Δ ή ιουΔὴμοιι ΚισιΥὁοιι
Οικογένεια, φιλοι και
συναδελφοι ετιήρεαζουν
τη! €ΕΩ@μ9ε.___.