Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ. ΑΜ
κ Ρ ..
Κυκλαὁι%ή
ΚΩΔικΟΣ:6ι97 ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 2 |ΟΥΝ|ΟΥ20ί6 | ΕΤΟΣ ί6ο | ΦΥΛΛΟ 3.735 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ·Δ'ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΛΝΑΓ'ΟΤΗΣ Π. ΚΑΡΛΝ'ΚΛΣ
Θ Αν και δεν ονομενότσν¦ τελικο αποδείχτηκε τρικυμιώδης η προχθεσινοβρσδινή συνεδρίαση
 του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου & Μικρών κυκλσδων. Πλην του κ. Μσίτου¦
 πρωτογωνίστησε και ο αντιδήμαρχος¦ Δ. Λιανός που και πολι επλεξε το εγκώμιο της...
Πλειονοψηφίσς ίΣυμπολιτευσεως)... Εκείνο το «δικαιούμαστε» -που είπε- «εγραψε»!
Μενίαιν “νιιιιΜιΜιΜκΜΜΜΝ“σιωτιίιΠοίπείαιιι@ιΜιΜΜΜ
ιιιιιιτιο“ νι “Μινι
ί' ΥΣ ΝΛίΛί0ΣΩΣΤΕΣ
ΣΕΛ. 8¦ο
νιτοστελέχωση
τον Λιμενικού
στις Κυκλάδες
_ «κοιιοιιιικιιι»ττιιιικΩΡιιιιιιΞοκ
ιιιιειιειιιωυνυ8 «οντΡΩιιονιι»κιιτνιιοιονκΑι 'ι
°“°ΡΡ°Φ““"“ξ"°" ιιιτιιιΣτιΣιτΕΡιΣΣοτΕΡΕΣοοΡΕΣ
του ΦΠΑ. σε όλα το
δρομολόγιο Μ ΕκειτιονκιιιιτιΣΔτιιτιιτιττΡιιτιιι
_ -Είνοι ελαστικοί... του νησιού μας!!!
| | -Είνοι ει)κομπτοι... (Μεχριπροτινος¦... «Προ
Λαχταρησαν Οί εΠΙβαΤες -Είνοιεπονοφερομενοι... ΦΠΑ ί9Έυρὡ|Κω Κω! ψίλἀ“
_Ε|ΝΑ| Ο' κγ^|ΝΔΡΟ| Συν'ΦΠΑ¦ 23 'ευρώ' και κάτι
ψιλο...»... το «κομμοτι»)
της Πτήσης για Νάξο των
(«κολονἀκια») που τείνουν να
γίνουν Το «σή μα κατατεθέν» - «Πεντε τἀλορο¦ έκαστος!!!»
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: ΖΖΒ50.Ζ4681¦ ΡΑΧ: 22850235] ί¦ ΝΝ: 69743] ί .260 ε-ι·ηΞί|:ίηίο@κνκ|Ξἀίκί.9τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα