Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Ε¦Σ¦ΤΙΔ
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Τοπικές νεφώσεις μέ πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα όρεινα.
Οἱ ανεμοι θα πνέουν στα δυτικα βόρειοι
καί στα ανατολικα νότιοι 3 μέ 5 μπωφόρ.
(Η θερμοκρασία έως 33β.
Πέμπτη 2 Ίουνἰου 21116
Νικηφόρου Κων/λεως τού όμολογητού.
Κωνσταντίνου νεομ. τού ἐξ Ἀγαρηνῶν
Σελήνη 27 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 8.04- Δύσις 8.48'
Ἀριθμ. φύλ. 40488 |Τιμή 1.50
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι.
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, ως: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482. Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος ι2θον
Ήττα απαλαγη
ή Κυβέρνησις
Φαντασθείτε να ήταν ὁ Σύριζα στήν Ἀντιπολίτευση καί ή Κυβέρνησις να είχε διαπραςει όλη αὐτή
τήν αλχημεία μέ τό θέμα τών έςωχωρίων έταιρειών.
Θα είχε σεισθεί ή γή! Ό κ. Τσίπρας θα έςέπεμπε μύδρους κατα τής Κυβερνήσεως. Θα έλεγε ότι μέ τήν
διατρητη διαταξη πού έψήφισε δίνει έφεση αμαρτιών στούς διεφθαρμένους καί διαπλεκομένους πολιτικούς. Καί θα καλούσε τόν Πρωθυπουργό να αναλαβει τίς εὐθύνες του.
Καί μαλλον θα είχε δίκαιο, αν αλλη Κυβέρνησις
εἶχε τολμήσει να φέρει στήν Βουλή τέτοια διαταξη.
"Ομως Κυβέρνησις μέ τόση ήθική αναισθησία δύσκο
λα θα μπορούσε να ὐπαρςει. Μόνον ό Σύριζα μπορούσε να φέρει τέτοια διαταξη. Τό κόμμα πού διέτυμπανιζε ότι θα θέσει αὐστηρότατους κανόνες γιατήν καταΜΜμηση τῆς δωρα καί τῆς Μαριώς. νὰ ότι·
τρέφει ξαφνικα τήν συμμετοχή όπουργών, βουλευτών
καί ανώτατων δημοσίων λειτουργών σέ έςωχώριες
έταιρείες!Ἀραγε γιατί; Μα προφανώς, για να αποκρύΨουν τα πασης φύσεως παρανομα έσοδα τους.
"Εγινε λοιπόν σαλος για τήν έπίμαχη διαταξη
πού έφήφισαν οἱ βουλευτές τού Σύριζα καί τών
ΑΝΕΛ, αντέδρασε ή Ἀντιπολίτευσις καί ή Κυβέρνησις μέ νέες αλχημείες παριστανει τώρα τόν κατήγορο. °Ι·Ι μεθόδευσίς της είναι κραυγαλέα. Για να
αποσιωπήσει τήν διατρητη διαταξη, κατέθεσε νέα
πού θεσπίζει γενική απαγόρευση συμμετοχής τών
πολιτικών προσώπων σέ όποιαδήποτε έταιρεία τού
έςωτερικού. 'Εςωχώρια ή μή. Παλι καλα πού δέν
απαγόρευσε τήν συμμετοχή καί σέ έγχώριες έταιρείες. Διότι μέ τήν έμπαθεια αὐτής τής Κυβερνήσεως, θα μπορούσε να γίνει καί αὐτό.
Μέ τήν αρχική διαταξη, ή Κυβέρνησις έπέτρεπε
στούς πολιτικούς να χρησιμοποιούν «πλυντήρια»
βρώμικου χρήματος. Καί στήν συνέχεια, λόγω τής
γενικής κατακραυγής, έφερε τροπολογία πού απαγορεύει τήν συμμετοχή τους σέ καθε έταιρεία τού έξωτερικού, έστω καί αν είναι απολύτως νόμιμη καί έλέγχεται ώς πρός τα κεφαλαια καί τούς ίδιοκτήτες της.
"Ομως ή πρώτη διαταςις έκανε ήδη τήν δουλεια της.
Διότι παρατήν Ψήφιση τής τροπολογίας καί τής πρόσθετης ρυθμίσεως τού ὐπουργείου Δικαιοσύνης, κατ
οὐσίαν δίδεται αφεσις αμαρτιών σέ όσους πολιτικούς
είχαν παρανομήσει.
Σκεφθείτε να είχε έπιτρέΨει ή Κυβέρνησις σέ μία
κατηγορία πολιτών να φορ οδιαφεύγουν. Καί μαλιστα
μέ τήν σχετική διαταξη να παρεγραφετο όποια φοροδιαταγή είχε διαπραχθεί μέχρι τήν Ψήφισή της. Άλλα
λόγω τών αντιδρασεων, ή Κυβέρνησις μένέα διαταξη
να απαγόρευε στήν έν λόγω κατηγορία πολιτών να
είσπραττει όποιοδήποτε είσόδη μα. Δηλαδή να τα
λασσε τούς φοροφυγαδες για τίς μέχρι τότε παρανομίες τους, αλλα παραλληλα να τιμωρούσε τούς έντίιωιε. μέ γενική ᾶΜγὁρεωιι επιφάνεια εἰσΟδήιωτος! Κατ' οὐσίαν αὐτό έκανεή Κυβέρνησις.
Μαλιστα τώρα έχει τό θρασος να κατηγορεί τήν
Νέα Δημοκρατία πού αποχώρησε χθές από τήν Βουλή. Πρόκειται για ΜΜΜ αἰσχίστου είδους. Διότι ὁ
κόσμος δέν καταλαβαίνει τήν διαφορα μεταξύ έςωχωρίου καί έταιρείας έςωτε κού. Θεωρεί ότι όλες είναι
τό διο. 'Ενώ ή πρώτη ειναι κατα κανόνα πλυντήριο
μαύρου χρήματος καί δή για τούς πολιτικούς.Ό Σύριζα ειναι ήθικα ὐπόλογος για όλα αὐτα.
Ἀν0ικτός ὁ τ. Βασιλεύς
σε δημοψήφισμα
Πολυεπίπεδη ή συνέντευἔις τού Κωνσταντίνου
ΣΕ ΟΛΕΣ τίς περιπτώσεις. εἰδικώς όταν οἱ κοινωνικοπολιτικές
συνθήκες εἶναι όριακές όπως στήν
παρούσα φαση στήν (Ελλαδα. ή
τηλεοπτική παρουσία καί παρέμβασις τού τέως Βασιλέως Κωνσταντίνου «ανοίγει» θεματικές καί
δημιουργεί συζητήσεις."Οχι απαραιτήτως σέ σχέση μέ αλλαγές
στό πολιτειακό. αλλα σέ σχέση μέ
τήν διεύρυνση τών έναλλακτικών
πού μπορεί να έχει ή (Ελλας ώς
πρός τίς έπί πλέον θεσμικές
έγγυήσεις πού μπορεί να χρειασθούν για τήν ανακτηση τής κυριαρχίας τού έθνικού κρατους.
(Υπήρξε καί μια δέσμη έρωτηματων πού αφορούσαν τόν πρίγκηπα
Νικόλαο. Ἀφού αὐτός φέρεται. καί
όχι ὁ αδελφός του Παύλος αν καί
πρωτότοκος-. ότι θα μπορούσε. θεωρητικα. να έπέστρεφε ώς πολιτειακός ανώτατος αρχων τής χώρας.
Ό Κωνσταντίνος. στήν συνέντευζή του σέ τηλεοπτικό σταθμό.
ύπή ρζε σαφής σέ μια σειρα ζητηματων. Πρώτον. ότι αὐτός είναι ὁ
Βασιλεύς καί οὐδεμία έπίπτώση
μπορεί να έχει στήν σειρα τών προνομίων στόν (Ελληνικό θρόνο για
τήν οἱκογένεια του τό αποτέλεσμα
τού δημοψηφίσματος τού 1975.
Δεύτερον. σέ μια αποστροφή
τού λόγου του αφησε να διαφανεί
ότι θεωρεί ώς τελευταία δη μοκρατική κυβέρνηση έκείνη πού προκύπτει από τό Σύνταγμα τού 1952. στό
αρθρο 1 τού ὁποίου ανεφέρετο ότι
τό πολίτευμα τής χώρας ήταν ή Βασιλευομένη Δη μοκρατία. Ό Κ. Καραμανλῆσ ἐπί κεφαλῆς τῆς κυβερνήσεως έθνικής ένότητος τό 1974.
αμέσως μετα τήν πτώση τής δικτατορίας. έπανέφερε σέ ἰσχύ τό Σύνταγμα τού 1952. αλλα δέν έπανέφερε σέ ἰσχύ τό αρθρο 1 περί Πολιτεύματος. Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος οὐσιαστικα αρνείται να δεχθεί τό Σύνταγμα τού 1975 ώς πρός
τήν μορφή τού πολιτεύματος. αφού
αὐτή δέν ήταν από τό 1952 συνταγματικα αναθεωρητέα.
Τρίτον. καί πιό πολιτικό από τήν
συνέντευξη. εἶναι ότι ὁ ίδιος καί ή
Βασιλική οἱκογένεια δέν θα παρακολουθήσει μοντέλα. όπως. π.χ. τού
Συμεών τής Βουλγαρίας. για έμπλοκή τού πρίγκηπος Νικολαου στήν
ένεργό πολιτική ή τήν ένθαρρυνση
ἱδρύσεως Βασιλικού κόμματος.
Ἀντιθ έτως. ὁ Κωνσταντίνος δήλωσε
«δέν θα κουνήσω τό δακτυλό μου
γιανα παρωτή Βασιλεία πίσω. θα τό
κανουν οἱ"Ελληνες. ἐγώ δέν θα τό
κανω». ανοίγοντας μέ τόν τρόπο
αὐτό τό ένδεχόμενο νέου δη μοΨηφίσματος πού θα ακυρώνει τό παλαιό. Καταληκτικα. ὁ Κωνσταντίνος έπεχείρησε να περασει τό
μήνυμα ότι ή (Ελλας έχει Βασιλική
οἱκογένεια καί θρόνο έφ= όσον έπιλεγεί δη μοκρατικα τέτοιας λογικής
πολιτειακή έπανόρθωσις.
(Λεπτομέρειες σελ. 4)
Δραστική μείωσις
τού «ΕΝΦΙΑ» στήν Κύπρο
ίΕλαφρυνση βαρών ανεκοίνωσε ὁ όπουργός Χ. Γεωργιαδης
Η ΚΥΠΡΟΣ, ώς γνωστόν. εἰσήλθε
σέ καθεστώς διεθνούς έλέγχου.
ύπογραφοντας μνημόνιο μέ τούς
δανειστές της. πολύ μετα τήν
(Ελλαδα καί έζήλθε από τό καθεστώς αὐτό πρίν από τήν χώρα μας.
πού ύπέγραψε. δέ. στό ένδιαμεσο.
τρίτο μνημόνιο.
Χθές. ή κυβέρνησις τής Κύπρου
ανεκοίνωσε τήν σημαντική μείωση
τού φορολογικού βαρους στήν ακίνητη περιουσία. Συγκεκριμένως. ὁ
ύπουργός Οἰκονομικών. Χαρης Γεωργιαδης. προανήγγειλε τήν μείωση τού Φόρου Ἀκίνητης>Ιδιοκτησίας στό 0.5 . από 1 πού εἶχε
αρχικώς προταθεί. καί ταυτοχρό
μοτικού καί κοινοτικού τέλους έπί
τής ακίνητης ἰδιοκτησίας. Αὐτή ή
ρύθμισις. όπως εἶπε. θα μειώσει τα
φορολογικα έσοδα από τήν κατοχή
ακινήτου ἰδιοκτησίας από τα 103
έκατ. στα 45 έκατ.
Ἐπίσης. απεφασίσθη ότι διατηρείται ή ύψηλή έκπτωσις. πού φθανει τό 20%. για τήν έγκαιρη πλη ρωμή τής φορολογίας ακίνητης ίδιοκτησίας. αλλα έζαιρούνται. βασει
αὐτῆς τής πρότασεως. από τήν ύποχρέωση πληρωμής όσοι θα όφείλουν φόρο μέχρι 25 εὐρώ. οἱ μικροί
ἰδιοκτήτες δηλαδή. κατι πού απαλλασσει τό 19% τών ίδιοκτητών. Παραλλήλως. πρός έπιπρόσθετη φο
όριστικα τα μεταβιβαστικα τέλη
στό 50% για όλες τίς πωλήσεις ακινήτων. <ὶ'Εχουμε πραγματοποιήσει
σήμερα αλλο ένα σημαντικό βήμα
πρός τήν κατεύθυνση τής φορολογικής μεταρρύθμισης καί έλαφρυνσης τού φορολογικού βαρους για
νοικοκυρια καί έπιχειρήσεις». τόνισε ὁ κ. Γεωργιαδης. πού έκανε λόγο
για έκσυγχρονισμό καί απλούστευση τού φορολογικού πλαισίου για
τήν ακίνητη ἰδιοκτησία
"Ενα φορολογικό βαρος πού
προστίθεται. ώστόσο. εἶναι ή έπιβολή ΦΠΑ ύψους 19% στίς αγοραπωλησίες οἱκοπέδων οἱκοδομήσιμης γής. στό πλαίσιο όμως έμπο
Ζ_ νως τήν πλήρη καταργηση τού δη- ρολογική έλαφρυνση. μειώνονται ρικών συναλλαγών.
Προβλέψεις για κάμψη Ι 2 Ι ν
τῆςοἱκονομίσς Παιζοντας με τη φωτια...
Με ύφεση θα κλείσει τό
2οιε εκτιμούν ΟΟΣΑ καί . ~ .
Ό πρωι-ος Προβλέ. Με. είναι λογικό να διδασκονται Με Βοιωτια οιιιιιεε εειιιεενιιταιε σι- Μας τό είπε καθαρα όΤσακα-Λότ- ξαν τό καινουργιο «εκπαιδευιικό ματιει ότι θα είναι 0.2%. ένω τα αρχαία ελληνικα στα ελληνικα σχο- ρετενεΙἰί. ποπ αεί ΜπππαΜ Ηειι- τος. «Σας καταλαβαίνω σας τούς φτω- ν ι. Τό απαύγασμα τῆς ήσσονος
ή 'δεύτερη ότι θα αγγίξει λεία; Είναι λογικό να μαθαίνουν ΜεΜωπιο μπεειἰαεεε εειετωὶπι- χούς. αλλα θα πρέπεινα ζήσετε καποιο προσπαθειας. αποθέωση τού δόγμαΤο 0ι9%' ΣΕ^ 2 αρχαῖαἑλληνικαταΒληνόπωλα (καί Ρεηὶοιε8ΡΠῇεΜ% ΨΜΙοΡοΜ"8 καιρό ΜΜΜ! Τί νά 'ΠΕΡώ "10183 Μ ΚΗ αρισΤΞία ένα! όποιου ναζιἩ τ πολο [ο ούχί έβλληνόκια›. όπως κακῶς προ- ΒοΜ8 ΜεωΦ¦ [Μῶ¦¦ε Με. από έμαθε στήν Ολλανδία καί τήν στική - ή καριέρα είναι χολὲρα›!
γώ Ξἑ γ Μα!!! Κάποιο! νά Τό ΜΜΜ) ακυρώσω» καί όχι Μίνα πού θα λέ- 'Μ Μή Με Μ Μακ· Μα νά (Τα πώ' δικιο ἔχω” Τά
Σφοδρές αντιπαραθέ- Δεν βλατουν. νομίζετε. οἱ κρα- Ψ 909919: θά Με “ἔσω «Μ!Θ ΜΜΜ) ανω ΜΜΜ' «παιδια›.'Οταν γίνεσαι πρωθυπουρσεις καί αποχώρησις της τούντες. πως καταντήσομε τήν :όλα °Τω Τάδε θ ω ἀδΜ νά κωλἀ- Στήν πυρα. λοιπόν, τα αρχαῖα να ἔχω ΚΜ Ρεκόρ οΤήν ΜΜΜ
ΝΔ Μήν συζήτηση Υιό δα ως. πού μαθαμε «Πιστεύω τῶ φί- βονν Τί Με! ὁ ΠαπαΒ!αΜ Και θά ἑλληνικα. Ἡλίθιοι είναι οἱ ανοι. πού και Τα ΚαϊαΜΨΞΞ. ΚαωπωΡΥόΞ ΠαιΤἡν 9"°γόρωφ Νέα' Μ» και «Οὐ πολλοι δεν χαριν ἔχειν. θεωρούν «ξένη γλώσσα» τήν ποίηση πετ-των μὲ τα μούτρα στα αρχαία καί Με χωρίε«χαριί> ἈνωτατηεἘκπαιΤΟΠΙΟ ΠολΠ!κων ἔἔ^ 8 ώ βουλή. τω κατηγόρω. ότι μοι πα- ιού Ἀνδρέα Καλβου; τα πατερικα κείμενα! Μ οἱ Γερμα- Μαθε: για! νά μήν ΜΜΞ Τήν
ι · ι τ ι π σὲτ ο ' ;
  Με Με κακη-οι. ααα  “χ “η Μα έ" “Τ
Τό πωδομἀζωμ° βίου λό ον δοί ν νυνί δια ' ἐδῶ ἔχωμε νά κω0νμε μὲ μιά Μ κή ελο' ί ή λοσόξ ' Μΐαξν Με' ω ω ἄνω? Τα»,
τού Υ _ η · ΤΕΠΟ!) φωνη ΜΝ και ΜΜη Έξι- !!! τ Χ ιο! ο _ΥΥ “Μό πω σπαιδιων» είναι ή μετατροπή της χωἘκκλήσεις τού ΟΗΕ για ΦηΜ; Σω Με· ὁ ΜΜΕ· ω" ἡ Υε- ἀ ω ά ' κά ΜΒΜ” Τά ἀΡΧα!α ἑλληνικὰ «μητέρα ρας σὲ λαιινοαμερικανική «δημοκραΤούς έγκλωβισμένους νια πού μαθαινε αρχαῖα καί λατινικό στο” η* Τ κ · ν γίνονμε - όλων τῶν γλωσσών»! Τα» .Με ΜΜΜ Τα, Μό ως
στήν Φαλσύτζα καθώς τό τα έκανε θαλασσα μήπως θα είναι κα- ποια ΜΜΜ Μο! Μο! (ω ΜΝ) .. ή
' - Ι - . ' . - ~ ~ Ι Φανταστειτε τί καταπίεση καί τί μα ο!" ὁ Φ!νΤἐλ ἔΧἩζε ή «Βημα
στρατολονει διο της λυτερη μια γενια που δέν τα όμιλει πλὴν πκῳΜΜ5νΜΜωΜ . . - κρατική» Κούβα τι δόγμα του ήταν·
βί τι 'λικα ιιαιδια. . καί συν ετα να ο τό ε- πλν°η Μο" ἔχω” "πω Μι . ' . '
ος νη ἑλληνικὰ.»- "ἡ ὰ Μ "με ξ - τ «Με δε Ια πι στο εεοιιοιιιιπ»!
ΣΕΛ 5 κό Με α Μω¦ ετουτοι οἱ κπροοδευτικοί» που κατέ- βα " ·
Δηλαδή γιατί να είναι καλύτερος ω ' λαβαν μέτα ψέιατα τα θερινα αναπο- Δια"ὲδασηι ψ· ἀλλά "έξ" και Τό
ΜΜ πού έμαθε ότι «ΗΜύε'. Ηπ- ΜΦ!βἀλΜ ΚανείΞ. ω, για Τα ρα! Καταλαβαίνετε πόσα σύμπλεγμα ζωωριι σέ Μ ἀπόδοση!
Μεσα Με, ΟΜερΜεπεἰε. 8ἰνε- όγνὲς προθέσεις τῶν κπαιδιών» πού τα κουβαλαει εκείνος ό «καθηγητής».
τιμή αει9 πως' πέστο Μπέτυ ρομ- κνβερνούν; πού. παρέα με αλλα «μυαλό». συνέτα- ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
θ 77110 ΜΜΜ
Ο Μέ γροθιά στό στομά
χι μοιάζει ή είδησις ότι
στήν Εύρώπη ύπάρχουν
1.2 έκάτ. σκλάβοι! Ἀπὸ
έρευνά τού 6101›8181ενετγ Πισω( προκύπτει ότι
περίπου 46 έκάτομμύριά
ανθρωποι σέ 167 χώρες
τής Γ ής ζούν ύπό κάθεστώς δουλείας Μέ δυό λόγια. τόσες μάχες πήγαν
χαμένες. ένώ ή έλεύθερη.
φιλελεύθερη. ανεπτυγμένη
καί προοδευτική Εύρώπη
δέν είναι όπως πιστεύουμε. Τό 54% τών σκλάβων
ζούν σέ 7νδίά (18 έκάτ.).
Κίνα Β. Κορέα Πακιστάν
Μπανγκλαντές °Υεμένη
καί Ούζμπεκιστάν Ώστό
σο. θά τούς βρούμε καί
στήν Ούκράνίά τήνΑΐγυπτο, τήν Τουρκία καί στό
πλούσιο Κατάρ.
ο Γιά μία ἀκόμη φορά
έρευνά μας λέει ότι ή ρύπάνσις τής ότμοσφάίράς
έχει πολύ κακή επίδραση
στόν άνθρωπο. Τώρα Κινέζοι έπιστήμονες συνδέουν τήν ρύπάνση μέ τήν
άύξημένη ύπέρτάση. καί
έπαθα μέ τό απανω
τό έγκεφάλικό κ. ό. Προφάνώς έχουν δίκιο, καί κάλά κάνουν καί τό ψάχνουν. διότι στήν χώρα
τους έχουν τεράστιο πρό
βλημά μέ τό θέμα. “Ομως
γιά νά δούν κι έδώ. Ἐμεἴς
δέν έχουμε ανάγκη τήν
ρύπανση γιά νά μας ἀνέβει ή πίεσις. Με; τήν έκτι
νάσσει στά ύψη ή Κυβέρνησις μέ τίς διαφόρων
εῖδών έξάγγελίες της..
Ο Ἐάν κόψεις τό τσιγάρο
θά πάρεις άδειά καί χρήματά. Αύτό διάμηνύει ή
Νότιος Κορεο στούς στράτιώτες πού ύπηρετούν.
Πρόσφατη έρευνά έδειξε
ότι πάνω από τό 40%
τών στρατιωτών εἶναι κάπνιστές σέ σχέση μέ τό
35% τών πολιτών στήν
ίδια περίπου ήλικίά δηλαδή τών 20 έτών. Καί οί
αρχές σέ μία προσπάθειά
νά περιορίσουν τό ποσοστό από. προσφέρουν κίνητρα στούς ύπηρετούντες πού θά δείξουν ότι
έπέτυχάν νά κόψουν τό
κάπνισμα. Πά νά δούμε.
Ο Στά νησιά τού Αῖγάίου κάνει τίς διακοπές του
ό Σείχης τού Κατάρ μέ
τήν οίκογένειά του. Μετά
τήν Μύκονο έφθασε στήν
Σκιάθο. όπου αγκυροβόλησε στά ανοικτά τήν
περίφημη θαλαμηνό του
μήκους 133 μ. Τό ύπερπολυτελές σκάφος είναι
τό έκτο μεγάλ ύτερο στόν
κόσμο. σύμφωνα μέ τό
περιοδικό «ΕοΓὺεε». Κόστισε 300 έκάτ. εύρώ. έχει
12 σουίτες. δύο πισίνες.
έλικοδρόμιο. γυμναστήριο. τζακούζι. αίθουσα
κινηματογράφου καί
51μελές πλ ήρωμά. Μάλιστά ό Σείχης έφερε καί τό
ίδιωτικό αεροσκάφος του
στό αεροδρόμιο τού νηστού. Γιά τήν ώρα. ή
οίκογένειά βγάί νει μέ τάχύπλοά στήν στεριά γιά
νά απολαύσει τίς ἑλληνικές όμορφιές.
Διαβάστε τά αρθρα
«Τό πραγματικό ύπογαστριο»
Α.ΙΙ. Δημόπουλος (σελ. 3)
«Για δές καιρό που διαλεἔε...»
Μαρια Μπαλοδήμου (σελ. 8)