Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Πράσινες κίτρινες κόκκινες κάρτες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο'Β"!Μ!Μ ""
ΠΟΝΐ||(|
ξ ·ΠοκΜ ,¦ γ
_ἐ Αλλ6ζε:ωσΜυλΜκὑς
ΕΒΔΟΜΑΔ·ΑιΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ Ι ΣΑΤ·Ρ·κΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ'ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ
Μ.τοροΜἰΚἰ.ετ πωπω 2 ΜΜΜ 2016 χ ΜΑΜ 2€ ο. 1919
Π ρόσινες  τ <£ ` κ
κ ίτρ Νες
κό κκινες
· Χάρτης κου καλοκωρ|οὐ
ων Ψ"ΜΜ
"ΜΒ Χωρίς
Ι   Ι ων 
ω" ΜΜΜ·
. 4 Κ
οπ-εΗρες ]κεΜΡ9ΑΡ·ΠεΡΑ μ2-1;7 ›18
κα· ω Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα