Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
·οεοεπον©οΜοτει ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΤΟΥΡ'ΣΜΟΣ
γιιΕΡψι-ιΦιΣτι-ικΕ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓ|Α ΠΑ Τ|Σ ΟΡΡ8ΗΟΗΕ
“'°·'ωΜ . `“ -'_
808 από τον ΣΕΤΕ
αισιοδοξία από την
κυβέρνηση Μ
ΦΤΟ)(Ε|Α
Λιποθυμίες
και ένταση σε
διανομή τροφίμων
Σελ.δ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 17 ΧΡΟΝ|Α ΕΡΓΑΣ|ΠΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
/ | Οργή για τα
Ειδοποιηιηρια σε 50.000 φορολογοιιμενους “Μπέκ
Κατά των μέτρων λιτότιιτας καταφέρονται οι δικαστές με μια σκλπρή
ανακοίνωσπ κατά τας εξαπολόουν
επίθεσπ κατά τπς κυΒέρνπσπς για το
5 Ι ὅ. μέτρο του πατώματος των ειδικών μι' ι  σθολογίων.
Λ 1 Μεταξά των μέτρων του πολυνομοεγκ°"|6φ" σχεδίου που φπφίσθπκε τπν Κυριακή
"ο  22 Μαϊου 2016, τα οποία πλήττουν
¦  για μία ακόμπ φορά όλους τους ερ ῖ°"ν8λ γα:όμενους πολίτες του ιδιωτικού και
δπμόσιου τομέα (αόξπσπ έμμεσων
φόρων, μπχανισμός αυτόματπς περικοπής επιλεκτικως για τις δαπάνες
που αφορουν μισθούς και συντάξεις
κ.ά.), περιλαμ8άνεται και το πάγωμα
("αναοτολή") έως 31.12.2018 των μισθολογικων ωριμάνσεων και προαγωγων των ειδικών μισθολογίων.
αναφέρουν χαρακτπριστικά.
με ληζιπρόθεσμες οφειλές από 00 ευρώ
' Η ρύθμισπ μάλιστα αυτή, παρά τι·
ρ? ὅ Ά σοΒαρόαιτά ως, εισήχθπ προς ψήφι
4 ι - *Ξ   απ αιφνιδιαστικά και χωρίς οποιαδή
ι  .κ  ξ ε·τ  γ | α 7 ποτε ενπμέρωσπ και διαΒἙύλενἶπ,θΠ
_ ν . ·. . --  ' στιγμή που π κυδέρνπσπ ε ακα ου εί
Κ Ἡ`ϊ ψ ` Δ 7 να μπν εφαρμό:ει τις δικαστικές απο
: - ψ φάσεις που έκριναν αντισυνταγματι
ι _ κές και μπ νόμιμες τις αλλεπάλλιιλες
και συσσωρευμένες, μεγάλες περικο
πές και μειώσεις των αποδοχών και
συντάξεων των ίδιων πάντοτε καπνοριων.
Παραμένει
στον παγκο ο Ίβιτς
ω 7 _ , γ - ε Ο λογικός