Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Με το βλέμμα στην ΕΚΤ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.τιαίτει·ΠΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Η ΡΟΝΕΚ
ΜΜΜ: εστία” Ροή" Ηε||οε ΑΕ.
τα.: +30 2ΤΟ 6728890
αίτιο": |ηίο@ρωετ-ηε||οεεί·
Μ.β(ΜθΓ-Πθ||858Γ
ΤετάρτΠ 1 Ιουνίου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.075
Αλ. Τσίπρας - Η. Βαλς
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕΠίχίΞίί>ί-ίΝΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
«ωραιο»
Σταη ΜΜΜ"
του Παοκ
Χανς βέρνερ Ζίν
Γερμανος οικονομολόγος
ΤυρΒοΜΠΠε
ΝΕΕΟ(ΗΑΠθΕΚ$ 8Α|.Ε$ ὰ πηνία
'. ΜΠΜ|ω$ ω, Μ 'Μ' ακα
Τ:2ΙθΜ26ωΤ-Μ'·ΜΜ· γ
σήμερα στη Ν
κλίμα έντασης σε ΟΛΠ - ΟΛΘ
Αναψαν τα αίματα χθες σε Αθήνα καί θεσσαλονίκη
με αφορμή τίς ίδιωτίκοΠοίήσείς των δυο μσαλυτερων λίμανίων της χώρας Που είναι σε Πλήρη
εξέλιξη. Στην Αθήνα αΠεργοί λίμενεργήτες ΠροσΠαθησαν γία μία ακομη φορα να ματαίωσουν τη
γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ, Που
ΠραγματοΠοίουνταν σε ξενοδοχείο στο Συνταγμα,
ενω στη Θεσσαλονίκη αλλοι συναδελφοί τους εΠεφυλαξαν «θερμή υΠοδοχή» στον υΠ. Ναυτίλίας θ.
Δρίτσα Που εΠίσκέφθηκε τα γραφεία του ΟΛΘ. >'| 5
“Λουκέτο» στην Ργ8ί·οε 5οευί·ίτγ
Άλλα 800 ατομα Προστίθενταί στη λίστα των ανέργων μετα το λουκέτο στην εταιρεία Ργτ5ο5 5εςυτίτγ,
με δραστηριοτητα στον κλαδο υΠηρεσίων Παροχής
ασφαλείας, η οΠοία δίένυε την 22η οικονομική
χρήση. Χθες ήταν η τελευταία ημέρα λειτουργίας
της εταιρείας, στην οΠοία οί εξελίξεις ήταν αίφνίδίαστίκές κατα τους εργαζομ@ους, αλλα καί εν Πολλοίς
Προδιαγεγραμμένες, οΠως σημείωνουν Παραγοντες
της αγορας. >ί 6
|'|0|ΕΣ Ν|·|'|'ΕΡΕΣ ΧΑΝ0ΥΝ
ΕΚΠΤΩΣΕ|Σ ΦΟΡΟΥ >6
Αημήτ ης
Παντ οήνης
διευθύνων σύμβουλος
της Α|ρηε Βεηκ
«Η τραΠεΖα Πέτυχε
να εΠανέλθεί
σε ΜΜΜ
ΠΟΝΟ»
Αντίδρα η Ένωση Μαρίνων
γία το τέλος Πλοίων
Την έντονη ανησυχία της αναφορικα με την Προτείνομενη διαταξη γία το «Τέλος Πλοίων Αναψυχής καί
ΗμερόΠλοίων» (ΤΕΓ|Α|·|) στο νομοσχέδιο του υΠουργείου Ναυτίλίας «ΕΠίθεωρητές/ελεγκτές Πλοίων,
λιμένων, Αναγνωρίσμένων οργανισμών - Ρυθμιση
θεματων αρμοδιότητας ΥΠουργείου Ναυτίλίας καί
Νησίωτίκής Πολιτικής καί αλλες διαταξεις», εκφραζει
η Ένωση Ναρίνων Ελλαδας. >Τ4
ΑΝ0Δ||(Α 0| ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩ|'|ΩΝ
ΟΠΩΡ0|(|·||'|ΕΥΤ||(ΩΝ >12
Αύ ριο κρίνεται το σώνει - Το Μαξίμου θέλει να στείλει θετικό μήνυμα ψΠφίζοντας τις «ου ρές»
Με το βλέμμα στήν ΕΚΤ
Κομισιόν: Δεν υ Πό ρΧουν στοιχεία σύγκρου στις για τΠν αξιολόγιισΠ
ΤΠ γεφύ ρωσΠ των διαφο ρών στις εκκρεμότΠτες Που
μΠλοκέιρουντΠ δόσΠ των 7,5 δισ. ευρώ εΠιχείρΠσαν
Χθες αργή το βραδυ οι αρμόδιοι υΠου ργοί, σε μιλεδιήσκεψΠ Που είχαν με τους εκΠροσώΠους των θεσμών,
με στόχο να συμΠεριλΠφθούν οι αλλαγές σε τροΠολογίες Που θα κατατεθούν σήμερα στή Βουλή. Η ελλΠνική Πλευ ρα θέλει να στείλει μήνυμα ολοκλήρωσΠς των διαβουλεύσεων με τους θεσμούς, κατι Που
σΠμαίνει ότι οι τροΠολογίες θα ψήφιστούν το αργότερο μέχρι αύριο και Πριν αΠό τΠ συνεδρίασή τΠς
ΕΚΤ. Στόχος είναι, εκτός αΠό το Πράσινο φως για ΕΠ
δόσΠ των 7,5 δισ. ευρώ, να εξασφαλιστεί αΠό τον εΠικεφαλής τΠς ΕΚ'Τ Π αΠοκαταστασΠ του στήνει: αλλα
και μια θετική δήλωσή για τΠν ένταξή και των ελλήνικών ομολόγων στο Πρόγραμμα Ποσοτικής χαλαρωσΠς τΠς ΕΚΤ. Η Κομισιόν εΠιχείρΠ σε και χθες να
Περασει το μήνυμα ότι οι συζΠτήσεις Που γίνονται
μεταξύ των θεσμών και τΠς ελλΠνικής κυ βέ ρνΠοτις για
τις λεγόμενες «ου ρές» των ΠροαΠαιτού μενων της αξιολόγΠσΠς δεν έχουν στοιχεία αντιΠαραθεσΠς ή σύγκρουσΠς, αλλα είναι μια συνήθΠς διαδικασία. Σύμφωνα με τΠν εκΠ ρόσωΠο τΠς Κομισιόν. Μίνα Αντρέεβα, σε συνέχεια των αΠοφήσεων του Ευτοἔτουρ τΠς
Ζ4Πς Μαίου, βρίσκονται σε ΠλήρΠ εξέλιξή εΠαφές με
τις ελλΠνικές αρχές σε όλα τα εΠίΠεδα. >3
ίΑνθησε το Χρηματιστήριο (Πορεία του Γενικοή Αείκτη τον Παω)
ί εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε ή 5800
28 04 05 06 09 ]0 Η Η Η Μ Η ίδ ]9 20 23 24 25 26 27 30 3]
Μαρς 2016
Στον Ναίο οφείλεί ο γενίκος δείκτης την εΠίστροφή του σε θετίκο Προσημο αΠό την αρχή του έτους, με την αΠοδοσή
του να διαμορφώνεται Πλέον σε +2,47%, ΠροσεγγίΖοντας τα εΠίΠεδα των 650 μοναδων. ΕΠίσης, ο,τί χαθηκε τους
τελευταίους Τ 2 μήνες αΠό την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορα, σε εΠίΠεδο κεφαλαίοΠοίησης, «Πίστωθηκε» τον
Προηγούμενο μήνα, ο οΠοίος αΠοδείχθηκε συνολικα ιδιαίτερα γενναιόδωρος οσον αφορα τίς εΠίδόσείς. >4-5
εγκύκλιος
ΣΕ |ΣΧΥ ΑΓ|0 ΣΗΜΕΡΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΑ|·|
ΤΑΞ|Ν0Ρ||·|Σ|·|Σ
[νέα νομοθετική πρωτοβουλία]
ΑναδίΠλωσΠ
μετά τή θύελλα
για τις οΠ38Ποι·ε
ΑντιμέτωΠΠ με τΠν καθολική αντίδρασή των κομματων τΠς αντιΠολίτευ σΠς, αλλα και τις έντονες Πιέσεις αΠό το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, Π Πγεσία τΠς κυβέρνΠσΠς έσΠευσε χθες να ανακοινώσει τΠν αναλΠψΠ νομοθετικής Πρωτοβουλίας, για να αλλαξει
το αρθρο 1'78 του Προσφότως ψΠφ1σθέντος Πολυνομοσχεδίου, με τις αμφίβολΠς καθαρότήτας ρυθμίσεις για τις εξωχώριες εταιρείες και τή συμμετοχή σε αυτές Πολιτικών ΠροσώΠων. >3Τ
[ΜΜΜ] Τι αυ ξόνεται και Πότε
Σαρωτικό κύμα αυξήσεων
στους έμμεσους φόρους
[ασφαλιστικές εταιρείες]
ΠρότασΠ
για εισφορές
εργοδοτών
στο 1 1 %
Καταβολή εργοδοτικών εισφορών τΠς τήξΠς του 11% Περιλαμβέινει Π τελική ΠρότασΠ των
ασφαλιστικών εταιρειών για το
Ταμείο ΕΠαγγελματικής ΑσφαλισΠς - ΕΠικού ρΠσΠς Ασφαλιστών και ΠροσωΠικού Ασφαλιστικών ΕΠιχειρήσεων, το γνωστό ως ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ. >9
. ή!»
Η ι铦`!__
Ανέστείλε αΠό χθες τη λειτουργία του το ξενοδοχείο Ατηεηε 'ωστε της οίκογένείας Παρασκευαίδη, υΠο το βαρος υΠοχρεωσεων Που ξεΠερνουν τα 45
εκατ. ευρω. Σύμφωνα με Πληροφορίες, τα Προβλήματα ενταθηκαν μετα τη
δέσμευση των λογαριασμων του αΠό το |ΚΑ καί την Α|ρηο Βοηκ >Τ 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα