Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ρ ' ι Θ ' ο >. £ι η
 ιι Φωτ” "σπιτικο ΜιιΜσ
ι ΜιτΡιιΜ£Νσ ΠΜ Μπιτς!
 ¦   ιιι“ττιΜι= ΜΟΒ
68νῖ08.ῇΐ ΞΗνΓ053Γ 
η   7;ὴ:ε,τ“ ζ::Ε;:1  ι ;7μφ:=
|ἴ τι- _
Μ'ΒΕΪΡ| 'Μ'
Η"ΤΕ|!Μ".
. # .
Αποκαλυψ£ις απο
Πορτογαλία και Ιατιανἱα
για τους δυο στόπερ και τον
Ολυμπιακο ·
ΤΛΞ|Δ| ΒΡεΝτΖσγ
Στο ΕΞστερικσι
τι ΜΜΜ"...
Ή ι Ι γ
Ι τι _ 77 ῦ
”Ζ  ' 7 Αυτα Μ" - τ Ψ . ~
°°ΠΡΣυῦμασων, τ  ως κι γ, ) 
Ι · . . Π έ '=ὁὶ . @τι Ό  β  κ η; ζ ' ἶ
Βσσιλη Σσσνσσλη. εσυ σλλσΕες την ιστσρισ του μπασκετ τι : τα α£Ξςο“μζ , οι -ῇ=η^ῇ = ο
· Οι 20.000 Γ ΛΥΡ0| σε κσυΒσλησσν στις σλστεςτσυς ως ενσ Ο  ι _    'Η Ξ η]
σιιλσ “ευχσριστω”. γιστι εσυ κσσβσλσς τον θρυλσ στις δικες σουτ ΕΣ = " ζ°“ΡΣ-“ ' ΣτηΒο“Μπέσιι“ιοσιιιιειιιιιοιιιι6ιιιιιιλο 
Μ» Ω τι κι τι ι. π·_κιιιιττσι“τιιΡσι
ΑΝΑΝΕΩΣΗ Κ||_|.-Β||_|. ΚΔ' ΕΟΥΟΝΛΜΕΪΚΕΡ. ΟΥΛ“|Τ. ίΖΕΪΜΣ. ΜΕΝ ΚΜ... ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ 2 ἔὅΨῇἶ""ωἶἔΜ"μ°°"Ψ“ἔ“ ι
ΠΟΥ Ε|ΝΛ| Ο' ΕΥΜΣθΗΤ0| ΚΚ. ΜΝΑΣ. ΜΝΗΜΗΣ. Σ|Μ|ΤΖΠΓΛ0Υ: ΠΟΥ ΠΝΑ' Ο ΚΥΡ|0Σ ΜΝΗΜΗΣ:
Μια τυΧαιο συναντηση στο "ΗιΙτοιι“ ΓἑλαοΞ ολη η Ελλοὁα μΣ το εργοκι
Ε έγινε κατηγορητήριο για τον κ. του Θωμά ΜητοοΠουλου, του
Μ Ι.Τὡ|Ιοὁ σέ; Μἑου Δ ”ο!Μλ|Σ
Πρμ/ΠΜ ΕΠ .ΚΠΡ 1 Ικα τ ς Π ΜΡ [Ου Πμηφἶ ο' ,1 Πμ ΕκιιιυιντοιςΠημοσιιγιιωΜιιιειειιεψοιιινειοοΠο
Που διοτι, για τονους... Σξυγιοκοη.
μου στον ιιιιιλιηλο στις Μου, σου τι... ωειιιινε
ἔ_____Ψ___ ιιιιιιικιι Πωσ ιεΓισ“"Ρισιε στο στο'
'ΛΙΜΝΗΣ ΜΜΜ" ΜΕ|.Μ'Μ ΗΣΥ|ἩΕ|ΜΪΜ Ε"ΣΠ"ΜΜΜ Β Ο κ Ο Η
ιιι ε<ιιιισωισιι Μοτο · ΠσιιιιιΠιισΠΣΜ