Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
'·  ·' τ-3:ἑογΓιΕΡ ΝΤΕΡΜιιιΠιι ΒΡΛΖιΛιΛι 
τ ἔ: Συ `ἶέἱ ὁὶΓἐ ·Ἀ'#; ἶἔ3=ἐΞ:ζ- Ζ;) ]“€ Ϊ? 7 7 ` ' “.`ἴἐ·;-`
ι· . Η" Ί ' κι ΗΕ . μ.. ›· - έ Η
ΠΜ· του “τι ιωιηιΜΛιικιι ο _ · Σεῆ. 7-2ο Ϊ - “;ἴἶ¦;ἴί ΓἶΪ5έὲ;ἶ· 38;
ΜΜΜ) κιιΝιΛκιι [ΜΜΜ ι·ιΛΛ Ἡ· θ “- ν αν. τι ο ” ' 7' ακί 
 " ' · Μ . . · . -, τ *
· 5 Ξ, · Ω
› › “ : Ρ. Ξ. _ ρε* ἔἔ
- ΛΗ <υΥΛΛ0Υ 2|Ηιο - τιΜΗ ι . τα. “ω · Μ
τιττΛι7ιιι 1 ιογΝιτ›γ 2ο ι (· . · ' Ἡ” ι ἑ°$ .› ο.
7 μ ε. Μ Ι .. (ρ
ΜιοΔοτιι  
Δ Δ “ ι “ .
 , ή ι :.;- γ _* ζ:: Π “ ~7 . " =ῖ
.=-,..ε ¦. - .«τ_. 7_ η: _“_ Μ ν τ ι Α . -.ο .
Δ . Δ Δ Δ*“`ΐ; ; Ι `ς>'· 'ή “ζ 7 “Ξ
..:μ;. Δ¦.·__ . > _:· Η. ··“`# ο'
' . . Δ ῳ“ῳ_“;ς χ τα ται ταιῳ.α . γ
· 1:." ._:ῇ τ “._'_·-.> ι·-` ·
ο “ο “ω.τ¦.ῳ _ῳοτ μμ ο_ῳ“:ῳτ
. :¦_: · τ ἶ¦-·ἑ: γ - . Ψ . Ρ'
7:" ι _ -¦ 4
ΠΟ|Α ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΕ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ Λ||'Κ
 ΕΠΑΦΗ
` | .
 Με Ζιιτιι
”ι° Η ΕΠΙθέΞΗ6
οΝεΙΡεγετΔΙ
Σεῆ.4
ΟΛΥΜΠ'^'(0Σ
· · ·
ο ·· · · ¦
Η ΜΜΜ" ιιηιτι υιον: “τιιωνιτ·ιι=“ χ | Η 3 ι | 2 ο · ' ' . '
. _ Ι . ιι η . 7
τη!" "ΠΛΗΝ Πωσ' φ·ι·γ“ιιν ο Δ ΣΕῆ' μ
Η οιιοιο του 'ον ιο τη οιιουοιο
του τιοε ου του ΠΑΟ οτι
Δυο «δικους» του φέρνει ο Τσιώλης! ν
. ἡ ^ “ζ “Γ ` Ϊ *
. ` _ "
#Μὶΐ@·` '
“ὰ “- “Η
#4 Φ'. ._