Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Μ· κι ΗΜ κι Μ·
“ΜΜΜ ΜΙ" π··Μ..
ΝΤ¦Τ1ΜΤΤΤΜ.
»Χ|ΙΝΝἩ“ΥΨΜ ΝΤ.
¦'.ΗιιωΟΟυ ΜΝΗΜΗ
ΜΗ ΜΗΝΩΝ Η ΝΝΑ
ΛΟΛ" ' 'ΚΗ
ΓρΟφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. Τα  ὶΤΙζ::)ν4“:;|:ηΜ
Ψ·ε  ΜΝ Η
ΕΝΝΟΩ" σωστο. @Με ο  β
μπορεί" ΜΜΜ· Ψ Η  ι Θ?
Γράφε·ΟΤΑΣΟΣΤΣΑΤΑΑΗΣ πλω η":
|'ΐἶζ¦ὲἶ
“Μ.ἔἰ 
_ ΝΕΜΟ Ν. .Ο Τ  ΜΗΝ η ' Ο /
ΤεΤΠΩῖΠ Τ |οωνιοω 2ΟΤΘ / Φυλλο '|Ί88 (238Β› / € Τ 30  ἔ εκ'
ΤΟΝ ΠΗΡΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, Οι ΑΝΘΡΩΠΟ' ΤΗΣ ΑΕΚ, ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΕ ΤΟ ΜΑΤΣ “ Ϊ  ?ή
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝ|ΩΝ|Ο ΠΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΟΥΝ ΝΑ ΕΡθΕ| ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ!
Τὴὲιι1  ῶ|ἰΗ. δ'ΔΜΤ'ΠΠΒΠΙ“ΒΗ£πΜ σήμ·ἑΟΟὶΠἱ 'ο' ΤΙΜΗ" ὶἑἔΝ·ίὁἶ
ΑΜΗΝ”, 'Η' ·ιι·νιΝΝ··Μ κι" με Τον
· ~Ηι1πκΟ-- ΝΟΜΙΜΟ εΗΟΗΤ:νΟΔΗωΩΠ
Ρεσιτάλ; κΟφΟίΠἔ
¦  ¦. κι" κοΝιῇεε·ρι·ῳ
ΧΟοτονομΤΟμΟτΟ κο· (ΤΙΜΜ ΟΟνθημΟτΟ Με βΟροε ΤΟΟ ΜΝΗΜΗ; ΑρΟβ|ΟΠ Που ΤΟΟ5 ειχε σωσει ΟΟο__.
Χῖ)ΟνΤΟ κΟΤ ΤΟυ8 εΤχε χΟρΤΟει ΗΟΤ λεφἶΟ · Δεν μηοοΟΟν νο “ΧωνεψΟΟνω ΗΤ μιτΟγρΟφΠ του ΜΠΟκΟΟεΙΟΤ '
ἶ¦ γ Ι 7 ν β ΟλλΟ Θὁ ΙοΟ5 πρέφα! · ΜΜΟ ΟΟΤΟφΟρΗ ΟΤΤΟ (Τ Ο) γιο Την ΕνωΟΗ“ Που Ογων·στΠκε με ΜΜΜ. _·
 ε"'βεβωωνε' ΙΟ £νὁ'ΩφερΟν ΪΠ5 “ΕνωσΠ$» ' Στην ΠΟλων'ο Ο Μ'λΟβΠνΟβΠ5 Που δεν εΧΟΟν ΤΤΟιξε· μΟζΤ ΟΜΕ σε ΟικογενειΟκΟ ΟιΙεομΟ · ΔΟκΟρι Ο ΑρΟβιὁΗε κλΟΟΔκε5 εΟκΟιρΤε5
` .¦ 5
γω ΠροΠονΟΠκΟ κὲνιρο. ΟλλΟ σῖο ετΗκενΙΟΟ εΤνοι κο' ο κομίνσκΤ Δ ··' Ο`ΜΠΟυΟνΟνΟτ£ · ΠΗρΟν χρονο ΟιωμετΟκΠ8 ΓΟλΟνωηΟΟλΟ5 κο' ΒΛωΟμΗιρΟ8  ; η 7