Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΓΜ|'°Ε Μεκοποπιστ:
Ξ Μ τινα· παταω" ο
Ειναι οικοἰΜπ για μια
Μ” πω ως
που οιστποουωι·
ΜΝ ΣΠ°Ρ
Δ/ιιτιος: ο. ΝικοΠα'ι'6ιις
Διευθυντής Συντοξεω£: ΠΡΑΤ0! ΜΜΜ:
ΤΕΤΑΡΤΗ Ί |0ΥΝ'0' 2048 Ο ΑΩ. "5987
ΜΝΗΜΗ" ΑΓΠΜ'Μ|:.Μ
μπορω" ουτε να σνοιοιυτητον
τοοπο που κατακτποομτ τον τιτπο·
¦ ΛΑΟΣ ΚΔ' θλΥΜ|'||Λ|(ΑΡΑ
“ ΕΕ |'|ΕΑΑΓ|·|
ΕΥ'|'ΥΧ|Λ¦
"|Α Ἡ! θΑΥΜΑΕῖΑ ΚΑΤ0ΡθΩΜΑῖΑ Εμ)
ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΝ'|'ΡΑ ΕΓΟ" ΠΑΝΑΘΗΝΑ||(Ο
Μια μετά τον
0οισβο. πανομτυκπς ο τυπικός στα
.ΜΜΜ του
ο τοοοοτιος πασίππς :πανοοππς πταν ΕΝ·Μο:
κοιτα 'ΝΒΑ νια οπο αυτο που ονινον ο· :το και
ΜΚΑ ο ΕΚΑΝΕ ΥΠΟΜΟΝΗ και. κόντρα ο· όπως
και σο στα. μοίρα" απαντποοις
Πώς ετοἰιια°ε τον εαυτό του
για τι· σειρά των τεΠικών
ΕΞ' ΧΡ°ΜΑ Πω' ΠΕΙΡΑΙΑ
ο ΜΜΜ" ω. κατακτπαοι ουο
πωπω.. τοϋ ποαταοππματα. ένα πωπω.
ένα ΜποιΜτικο ο ΜΗΝ Απο ΑΓΝΑ: το
Μια με ου· καποιοι·
·ΠΝ Γ" "ΗΕ ΕΠΑΓΓΕΑ'ΑΣ μας Μ- ο ΜΜΜ Ιπανουππς στα Μαιο τον Μπα"
πως· του Μπα του ΜΜ- :ον τον Μο πυοσο·
ο κοκοτ. ενώ ο που τπτ Μ τον ΜΜπτὐνι Μια απο
“ΜΜΜ 'ϊ°°ὲ"ἩΨἐ“
Η Η 'Ο ι "Ι"° οι
'==:'=" ΜΜΜ τον ··ΜοοΜκ·ν· απο ποσο
και πΜον τα”. που ΜΜΜ” τισ τπν
κατοκτπσπ Μο ιστορικού τ|τπου. Μτπ
_γ"Ξ,"”"ε" Δ Μ μοσο στη ωρα του Παναοπνοἰκω·
ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΕΧΩ Π
ΜΕΣΑ ΜΟΒ.
απο ο :πονουππς μετα τπ
νέα... Μ"
που Με ατο
Α'ΑΒΑ¦'Ε ¦Η"ΕΡΑ ΕΠ' ο ΕΚΡΗΞΗ ΧΛΡἈ¦
ιιΓΩΜΑ 'Ω' ΑΑΡ'ΕΑ'ΩΜ· γ “ Α"° ΕΚ|ῖ°'Α'Α'Ρ|Λ
ιιπικιι ΟΛΥ'Α"|ΛΚ°Υ¦'
Ν' ΣΕΝΑ ο Η Λαρισα “οι
απο το Φ' τον δικο τπς ·ποο0π- Το τρίποντα του τπονούππ οποντΜαν
ω" 9%""' το· που Βένετο· ΑΜ8ικ - τον κοομο του απο". που καπου· πος
ἐξ! . ο Κούγιας, π παρισο'ο Μποτσια . και οπο· για ποὐτπ οοοο το πωτο0ππμο
"ἄ====ἔ ακα· ω" Μ“°"°ὐ χω.. ' ο τοσο οταν π τοοοοτιο ικανοποιποπ που
”γω" κοιτώ” μπω για το νον·οια . ' 7 "Μ" Ψ"° “Μα "κ "Μ“
'ω "°ω" '"ς· °ῆ"° Κω 'ως ο αντοιιος τιτπος Μο ατο οι" ο 'ισ
κοουνπ οκο0οτπκτ απο όπως τους
στοκους τπς σο 0πυμπιοκους . ”υ .
. 4 μπιοκο0ς οταν ΜΜΜ· ο σναπς
^'"Μ Ω' Ε"”"°"° "Μωῆ""° και σοκοποντι ποσοι: κοομος μαζεύω· "_“"°Π'Μ ΠΝ' κτ στο Στο νια να υποοοι0·' τους προτα!8°°"" 8'θ'|'ω'°' οππτος ο οποιοι οτι ακομπ και ον
για να υποοοκοτ' τι· ο οπυμπιακος τιποτε να παπι· ατο...
νέα Χρονια το κοκ το ποστα0ππμο τπς ειποιος ΜααΤσομπιονς πινκ · Μο ο πρῶτος και Μπακ πιο” “σε
ΜΜ¦·”" γ Μπας. τυπο στον κατακτοτσι μ6οα
ΚΜ' στο νππεοο του αιώνιου οντιποπου
ΦΩΒ¦Ρ°¦ 20!'Ρ°"°'Λ°¦
'Μι οι" πως κοντο· στον απο. 3/3 τοπικής στο
Μ και μποοκι να του στο'κισον οι τραυματιομοι.
απο ειναι σππ0οια οι· σον παοοΜπκτ ποτέ' ο απο
ιι ομοοα θα Μπομπ" οσο υποο·· ο και πέμπτο
τοπικα να ακομα και μιοπ ομοοο νο υπποπ. 0ο...
ιι·0αινσμτ στο παοκ! νιο το Ματοοππμο·. τονιοο
μοταευ απο” ο κοουτς στον τΜ·Μιο 108.·
"Η "ΚΑῖΡ'Α ΕΡ'"°"'|
'Ο' ¦'|ΑΗ0'Α"
ο Μι·ιοπονικος οοι0μος τον μοναΜ' "'·' Η” ·"““"· 'Ο' Μ'0πνᾶκο. απο ένα νοννπμπνο πνοτπ ο
Στον Μοτο τοπικό οταν αν τω ποοοι τπτ απο" νισ τπτ τοΜυτο'α απ'και· καποιοι οιοοτπκσν να πουν -κου
οπο "ΜΗΝ" :Ε ΓΜΝΝ... ο Μετα του ιωαννίοπ.
ο :Φοιοοπουπος κατοοοονοι να νινοι ο πουπονπτπς με “ατομο σερί πΜοοππμο στο πιμονι
ΓραΦει ο ΜΜΜ" ΚΕΜμ: ωσπου 9)
Ο' ΞΕΝ°| ΜΜΜ”ΚΑΝ
ο τον μικοο παιΜ έκαναν
στο που πμον_ οτπν
|'Ρ|°
Η ¦'|'ΕΨ|' ο Στις
ΛΑ'|'ΡΕ|Α |'|Α Μ|ΡΑΑΑ¦!/
τπιοτοοοπ απο το οκ" ο Μπνος αοος απο» ο Η ουνοπιο τους ο"ουοο
Ωω "·"· 'ως ΜΝ" οοιοκοτοι οταν πιώ τον ντο τοπικό τα· πσνπνυοικο. κοοῶς ο αοτπνος ισοτικ ο· πρωταοππτες Μονο και π στο· "κατω κοιν·τοι το απο τπν “απο και τον τοπον ονο
τικπ οατονοοοια απο" του ο οι ππιιοοπου ονοματι· Μαιος απο τπν πννπισ
ναν Η το οικο του αουτ. το" που αν
πο ι ονουν τον
° μ τη· ΕσυονΜι ο· στι” ττΠκὑν
κοσμο τους στο ΣΕΦ
στο |π·τ·οτοπι απαιτουν πως π πογ'° Ἡ" “Π°'°“ῇ νομιοο απο μομονπ του Προπο·
της κουιιας "ω" .ΜΝ "ο ¦“Μ¦Μ η." 0 κ0ΡιιοΣ το' 0πιικπιπκ0ν το μονοπο
¦ω ""즦“ω ¦Μ¦ .Μωω“ με ΜΜΜ" να τον ”ΜΜΜ τπς κυπου του τπτοο- το κατα ποσο 0ο του ΜΗΝΩΝ του μπα το Μοτο” ουνα0Μ8·
οον να τπιοτοο- οκιΞτι οτι τον Μπα ο οιο- 'ο π·ΜοθΜμο και ιι ΜΜΜ τα Ανν!κιτκττπιι απο το .οι στο Καοα'- Μπος του καποιος Μουτ” που υποΧοΜτ και τον οντιποοπτκιιιιιοι και οκοκπ ΜΝ" ΜΜΜ 'Π “ΜΝ Ν ΜΜΜ"
°¦“_ "ω” ή". α και να ν'νσυν οι τυπικο'. τποουμονων
“πω Μ ..Με . Μο. ' ι τον ανοπονιον. μοοα σε κπ'μο
μπ και οντιο0ππτικα ~ ιιΑ'| Ε | Λ°'¦Α" °ῖ| °Δ `  σπππποσο·οομου
Μ" 'πμ "ως , ¦Κ°ΤΩ¦°Υ" "'°" ΑΛΛ" ι·
ο" φ"°'ζ°Μ'· ο παμαντο πωπω π·οιτνοσω σο μεικανκο τω. α" πριν"
'Μ ”" "ω Ψ' Ι ΜΜΕ τις απο· ΜΜΜ που απο· ιι οικο- του οπτοτ· ο Μμμμ:
'Μ η “Μ °' '°'°' ' τοπιο του κατα τπν οπο- ι Ι °Μ¦Μ ι.¦Μ" "ι
οι ποικτος που νωγπ του οοτπΜ  |
Η. '° “°'°" τα· ο ιο “που ιι... “ορο^°"ἔ¦ ' ιππ- ιιΜτ των “αποπν·Βϋ°'Π“ Η 600.000 Ναό· Μουτ· ο ος οκπ- _
έκανες πάΜ:· .'° "ΝΔ" το Ντου που γΜι"ω" "ο ”ο οι Μανος πιο οφ τπς Σουπερ Μνκος
'==Ή:  Μπομπ' κυΒ·ονπτπ (Η τπς
απο ο· ομ“α ==:=====  ν: ο δ πια: πιο το ο "ο πιο
"ω “ν 'ο η.. /ν χ Π Μ°"μ" °°ΜΜ ' °Ψβ'Κκ Η, ' 'Η' ΜΝ'
"το” ποιοι ι π·ιππ:κτ: “Μη η" “ΜΜΜ ' Α ς Μ ι ο Για" ο ΜΒΜ κοπ~ _ Ρ `ι απο” οι· ο ω. 'ω "ΝΝ” ΜΝ' ¦ ν · - ΕτππτοιΜκιιτ ιοιπ.ιι
τοκοι ο πιο ' ' απατα? το “ἔτι '¦ 'Η '- ῖὡΜἰ
"Μ" Μ' ' “ε "'· "" ' ιι εικονα τιιτ ι ΜΜΜ: - Αεκ το με
Μ:ΐ% " " ”Ν” Μονακό" Δ ποπ του μουσικο οι
° ¦ Μ κοπο στο οι' καπ. οι
9 771 Ι08 852Ι36 23 Γραφει ο τιποτα: χπππ: ιοεῆιοο 2)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα