Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Εωωοι σοο£οο στον ΕΜοὁο γιο νο σοοφωνοοεν
κΟννΟΠγΟλΟΒΕ¦ΠΞΠΜε5 'Με ΤΕΤΑΡΤΗ1|ΟΥΝ|ΟΥ2016 ΑΡ4ΦΥΛΛΟΥ 4267 Τ|ΜΗ]€ κΑΘΡ” ΗΜΕΡ|ΔΔ
Γ|ΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Με Ν|Κ|·| Ο ΠΔΝ|ΩΝ|ΟΣ 
Δσχομιε5 ΕνΟΠΙῦ./ τω ΜΜΜ ε οωε:ε: κο Λο 'ΛΤ:ν:οετ: Με; Η: Νεο Ζο¦ο.ν
έ ο πιο... ογκο ΜΜΜ Ιονιο-Μ
πογοΝΕιΡΕνΕΙΜ ΜΕΝΑ
ΤονἑΣΜπΜΣ  Ασκ 
ΜΜΜ ΜΑΜ Η Λο0κΡογΣΗ το ΜΜΜ
ΗΟΜΜΕ' Απο νοκ ογκο Πο 85'
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Το" ΕγρΠΜκΜ ΕΕ ΒΟΛΕ ΤΟΥ ΠΕΤΡ|ΤΕ
ΚΛΗΡΩΣΗ"
ΕΜ ΠΕ 5 ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ
_ |Β|ΤΕ ΚΔ' ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ "ΑΡΗ ΕΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡ|Α.
7 ΜΑ ΗΟΜΜΕ «ΜΜΕ» Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
 ,η οσο Λ
. <` ω.. Μ”
Σ Ε Ν :το“` Μο:
 -  7- 9  _ ω . Ο Ο 7 -7 >~ “Οι εε6λ7λόιοεων ΑΟἔοοοολο.:οο'ΟονονΥΕἶλόΥῶΟὅΠ 
οντ·ὁροσεων ' Στο μοχοίο|ο ξονο κοι με τον κοντσνο
' Ροντεβοο σοοεοο στον |τολίο γΙο τον |οοοοοοο.
σε Πρωτο ολονο κοι ο κενο
ΟΛΑ ΔΕ|ΧΝΟΥΝ Ο" ΟλΥΝ"|ΜΟΕ Η' ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΠΡΟΧΟΡΛΝΕ  Α
π ΒοΜἱπ 
Μο Το ΠΑΡΑΝΟΜΟ 7 γ .χ η _ · ι .  ΜΑΜ
ΑΠΟ Η ΑΠΟΔΥΪ"Ρ|Α ἴ_ ή - Ο έ ΠΟΥ ΟΛ ΠΑΤΗΣΕ' _
Με" Το" θΡΜ"Μ Π· - '-“ · Ο ' Ο Ι · Η" κο"Φ" ' Αοεοοενε5 ονἐονθονοτοτε5 νο σονεχΞἔ
Ε 'ή 0η(ΕΡγθΕ"9ΥΣ» οσων ΜΜΟ Ιου εξοστεροο ο Πε60Ἐλοκο5<
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ' » · ο : ι ο γ ·'5σ-!5σ νιοΨκῖστ “Η  
Ἡ _ ¦ - χ · ' «Σενρονε5» ΝΒΑ γκο Ποοογ<οννο ' “ο
ΒΑΓΓΕΛΗΣ “ε ;_ ' ν Ο; Ο ' Ποννοκοοοολο5: <<Δνολομβονωτον ευθύνη»
ΜΝΗΜΗΣ “ ο ο
στοκ “έ '
, - ', . 7·.αοΜ·
ΦΦ^Π0κΑΛΥΨΕ|Σ ΣΑΜ  «“νῦΜΜΜπΦ
κοκ Μορτινεοοοοοονοτο5των ορωτοθλοτὡν Φ ρ°ΜΜωΜ_