Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
Διευθυντής (1898-1918)
Αχιλλέα Α. κγΡογ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κγΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ στον
ςι9ι4-ι99ι)
Ε¦Σ¦ΤΙΔ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ: Λίγες νεφώ
τοπικών βροχών στα δυτικα καί στα βόρεια
όρεινα.Ἀνεμοι μεταβλητοί 3 μέ 5 μπωφόρ.
(Η θερμοκρασία έως 31 β.
σεις, κατα τόπους πιό πυκνές μέ πιθανότητα 
Τετάρτη 1 Ίουνἰου 2016
Ἀπόδοσις τής Μεσοπεντηκοστής
'ίουστίνου φιλοσόφου καί μαρτυρος. Πύρρου ἐπισκόπου
Σελήνη 28 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 8.04' - Δύσις 8.42'
Ἀριθμ. Φύλ. 40462 |Τιμή ί,50
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. ί0872, Ἀθήναι,
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί0 822088ί, Φαξ: 2ί0 824807ί
Καταχωρίσεις: 2ί 0 8220482, Συνδρομές: 218 οι 70870 - 2ι 0 8227870
"Ετος ι280ν
Ἀπαἔιώνεται
ό έθνικός πλούτος
Πρό τής οἱκονομικῆς κρίσεως, ή συνολική αξία
τῶν αστικών ακινήτων τής χώρας ανήρχετο, σύμΦωνα
μέ τίς τότε έκτιμήσεις, στα ἔπίπεδα τῶν 900 δίς εὐρώ.
Σήμερα πού διανύουμε τό έβδομο ἔτος τής κρίσεως, ή
αντίστοιχη αξία τῶν ακινήτων ἔχει πέσει κατω από τό
ήμισυ. Δηλαδή μέσα σὲ έξι χρόνια ἡ Με τῆς ακίνητης περιουσίας τῶνἙλλήνων πού αποτελεί συστατικό
στοιχεῖο τού έθνικού πλούτου απαξιώθηκε πλήρως.
εΗ κύρια αἰτία τής απιστεύτου αὐτῆς απαξιώσεως
είναι ή βαναυση Φορολογία τῶν ακινήτων. Αὐτή
αρχισε μέ τήν ανοδο τού ΠΑΣΟΚ στήν ἐξουσία, τό
2009, όταν δεκαπλασιασθηκε αναδρομικα το μέχρι
τότε ἰσχύον ΕΤΑΚ @ἰδικό Τέλος Ἀκινήτων), πού
από τό 2010 αντικατασταθηκε μέ τόν δημευτικό
ΦΑΠ (Φόρο Ἀκίνητης Περιουσίας) καί τό ΕΕΤΗΔΕ
(Έκτακτο Εἰδικό Τέλος 'Ι·Ιλεκροδοτούμενων Δομημένων 'ΕπιΦανειῶν).
'Η ὐπερΦορολόγησις συνεχίσθηκε καί έπί τῶν
ήμερα τῆς ΜβερνήσεΜ Νέα; ΔημοκρατίαςΠΑΣΟΚ, όταν θεσπίσθηκε ό ἔπίσης δημευτικός
ΕΝΦΙΑ (Ἑνιαίος Φόρος 'Ιδιοκτησίας Ἀκινήτων).
Αὐτό πού κυρίως κατέστησε τόν ΕΝΦΙΑ δη μευτικό,
είναι τό γεγονός ότι ὁ ὐπολογισμός τού Φόρου γινόταν μέ βαση τίς αντικειμενικές αξίες τού ἔτους 2007,
παρ° ότι από τότε οἱ έμπορικές αξίες ἔχουν πέσει
τουλαχιστον στό μισό.
Τώρα, έπί Κυβερνήσεως Σύριζα ή Φορολογική
έπιδρομή λαμβανει νέες, χειρότερες διαστασεις.
ἈΦ' ένός διότι ή αναπροσαρμογή τῶν αντικειμενικών αξιών πού ἔγινε μέ τρόπο αὐθαίρετο, είναι
ανεπαρκής. Καί αν ἑτέρου διότι καθιερώθηκαν νέοι ύψηλότεροι συντελεστές για τόν λεγόμενο συμπληρωματικό Φόρο, ὁ ὁποῖος για σημαντικό αριθμό
ἰδιοκτητῶν ακινήτων είναι ὐπερδιπλασιος τού ύποτιθέμενου κανονικού Φόρου!
ἈσΦαλῶς ἔπαιςαν ρόλο στήν απαξίωση τῶν ακινήτων καί αλλοι παραγοντες, δικες ή ίδια ή οίκονομική κρίσις,ῇ ἔλλειψις ρευστότητος καί ή ραγδαία μείωσε τῆς ριεοδομικῆς δρεστηριό;ητςς-"Η ακόμη καί
το γεγονος οτι προ τής κρισεως οι τιμες τῶν ακινητων
εἶχαν Φθασει σέ δυσθεώρητα ύψη καί έπομένως ἔπεβαλλετο καποια διόρθωσις. "Ομως ή τόσο μεγαλη
πτῶσις τῶν τιμῶν τους, αποδίδεται κατα κύριο λόγο
στήν Μαντώ αραιώσ
Αὐτό πού δέν Φαίνεται να κατανοούν όσοι διατηρούν καί έντείνουν τήν ἔςωΦρενική Φορολόγηση
τής ακινήτου περιουσίας, είναι ότι μέ τήν πολιτική
τούς όδηγούν στήν απαξίωση τού έθνικού πλούτου.
Διότι, είτε αὐτό τούς αρέσει είτε όχι, ή αξία τής γής
καί κατ° ἔπέκτασιν ή ακίνητη περιουσία καθε λαού
συνιστα θεμελιώδες στοιχεῖο τού έθνικού πλούτου.
"Οσο ύψηλότερη είναι ή αξία της, τόσο αὐξανεται ὁ
έθνικός πλούτος.
Οί σοσιαλιστικα σκεπτόμενοι έγκέΦαλοι πού μας
κυβερνούν, συγχέουν τόν έθνικό πλούτο μέ τήν δημόσια περιουσία. Δηλαδή θεωρούν ότι έθνικό πλούτο
συνιστα μόνον ό,τι ανήκει στό ἑλληνικὸ δημόσιο.
'Βνῶ ό έθνικός πλούτος είναι καθε κινητή, ακίνητη
καί αυλη εεττ, είτε αὐτή ανήκει στό δημόσιο είτε ατομικῶς στούς "Ελληνες πολίτες.'Ετσι, μέ τήν ακραία
Φορολογία τῶν ακινήτων, απαξιώθηκε μέσα σέ μία
Κρατος έρμαιο
στήν αναρχία
Διακόπτονται οἱ συγκοινωνίες στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν
Ι-Ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ τού )Οργανισμού Ἀστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ) πρωτόγνωρη. Ἀνησυχητική.
Ἀδικαιολόγητη για ένα συγκροτημένο κρατος τῆς Εὐρώπης, ακόμη
καί έαν αὐτό εύρίσκεται σέ κατασταση δομικής χρεωκοπίας, όπως
ή (Βλας σήμερα. «Μετα από έντολή τής (Ελληνικής Ἀστυνομίας»,
αναφέρει συγκεκριμένως, «ό ΟΑΣΑ τροποποιεί τα δρομολόγια τῶν
λεωφορείων καί τῶν τρόλλεύ πού
διέρχονται από τό Πολυτεχνείο για
τίς Παρασκευές καί τα Σαββατα μέχρι νεωτέρας». Ἐν συνεχεία παραθέτει μια εὐρύτατη σειρα γραμμών
τρόλλεύ καί λεωφορείων πού, για
να διέλθουν από τήν μια πλευρα
τού κέντρου τῶν Ἀθηνῶν στήν
αλλη, μέσω τού αζονος τής όδού
Πατησίων, θα έπιχειρούν ὁλόκληρο κύκλο, περιφερειακώς τού Πολυτεχνείου.
Τό όλον ζήτημα δημιουργήθηκε μετα από μια σειρα περιστα
τικών κατα τα ὁποία όμαδες αναρχικών, ύπό τό καθεστώς τού τρόμου
τῆς κουκούλας, μέ βίαιο τρόπο αναγκαζαν τούς ανυποψίαστους καί
πανικόβλητους έπιβατες να κατέλθουν από τα τρόλλεύ καί τα λεωφορεία καί στή συνέχεια τα πυρπολούσαν. Ό κίνδυνος να ύπαρζουν
ανθρώπινα θύματα από αὐτές τίς
σκοτεινές έπιχειρήσεις τρομοκρατίας, αλλα καί οἱ τεραστιες ζημίες
για τήν δημόσια περιουσία πού
αξιοποιούν στήν καθημερινότητα
τους έκατονταδες ή καί χιλιαδες
Ἀθηναῖοι για τίς μετακινήσεις τους,
εἶναι τεραστιες.
Τίθεται τό έρώτημα: Ἀδυνατεί
κατα δήλωσή της ή Ἀστυνομία να
έντοπίσει καί να συλλαβει τούς κακοποιούς αὐτούς; Ἐπίσης, τό κρατος δέν μπορεί να έγγυηθεί τήν δημόσια ταζη καί τήν ανεμπόδιστη
κυκλοφορία τῶν πολιτών μέ τα μέσα μαζικής μεταφορας; (Η Κυβέρνησις δίδει πολιτική καλυψη στούς
ταραχοποιούς καί τούς κουκουλοφόρους αὐτούς;
Εἶναι γνωστόν τοίς πᾶσι ότι τέτοιου τύπου «γκέτο» έχουν προκύψει στίς δυτικές συνοικίες τού Λεκανοπεδίου, είδικώς στήν περιοχή τού
Ζεφυρίου, όπου κατοικοεδρεύουν
συμμορίες κακοποιών καί ποινικών
Ρομα. Άλλα εἶναι δυνατόν αναλογα
φαινόμενα να έχουμε καί σέ κεντρικές λεωφόρους τῆς πόλεως; Καί, έν
παση περιπτώσει, κατελύθη τό κρατος; Δέν μπορεί ή Ἀστυνομία να
συλλαβει μία δρακα ταραχοποιών μέ
έδρα τήν ΠλατείαἘζαρχείων; Καί
τελικα, έαν τό κρατος δείχνει έρμαιο στα τόσα μικρα, τί θα κανει για
να αντιμετωπίσει τήν βία πού θα
προκύψει έαν τυχοδιώκτες έκ τῶν
λαθραίών μεταναστών «στρατολογηθούν» ύπό τῶν έγχωρίών κουκουλοφόρων καί όργανώσουν τήν πυρα
τῶν οἰκιῶν καί τής χώρας μας; Θα
τούς παρακολουθούμε έντρομοι καί
ανυπερασπιστοι;
Ἑλληνικός
φασισμός
Γραφει ὁ Γεώργιος Κ. Στεφανάκης* 
9η Μαίου ί945 (Πρώτη μεταπολεμική ἡμέρα) δύο ήταν τα πτωχότερα κρατη τής Εύ ρὡπης.
Τό Λουξεμβούργο καί τό Μεταλλωρύχοι
καί έργατες μεταλλουργοί κατέκλυζαν τό πρῶτο.
Οί ψαραδες πλειοψηφούσαν στό
'Εβδομήντα χρόνια αργότερα είναι οί πλουσιὡτερες εύρωπαίκές χώρες. Τό Λουξεμβούργο,
μόνον αύτό ανταποκρίθηκε απαρεγκλίτως στα
κριτήρια τού για χαμηλα ελλείμματα
καί δημόσιο χρέος. Κινήθη κε σταθε ρότερα (καί)
τής Γερμανίας. 'Η τελευταία, στήν φαση ένοποίησής της, παραβίασε τούς κανόνες.
Τό αποτελεί παγκόσμια περίπτωση
κρατους μέ μηδενικό δημόσιο χρέος (κι).
Ἀπτή είναι ή απόδειξη τής εύημερίας. Καθημερινα συρρέουν έργαζόμενοι από τίς γειτονικές
(όχι πτωχές) χώρες. καί Λουξεμβούργο
παρέχουν ἐργασία σέ κατοίκους εύρωπαίκῶν,
αρα πλουσίων χωρών (ι ! η.
'Η έπιτυχία αναγεται στήν διατήρηση μικρού
κρατους. Συνακόλουθα σέ χαμηλή φορολογία.
'Άρα καί σέ αντίστοιχη προσέλκυση τεραστίων
οίκονομικῶν συμφερόντων. Τόσο από τό Λουξεμβούργο όσο καί από τό διευθύνονται
διεθνείς οίκονομικές αύτοκρατορίες (!). 'Η ὁμόλογη έλληνική προσπαθεια είναι κωμική. 'Εκδίδουμε δημόσια ὁμόλογα μας ως αφορολόγητα
(αρθρ. 87 ν. 4ί72/ί8). Ἀγοραστές αναζητούνται
ανεπιτυχώς πιο.
Συνέχεια στήν σελ. 8
Διορθώνουν μέ νέο λαθος
τό αρθρο για τίς οτί 8Ιιοτο
Ύπεραντίδρασις για να καλύψουν τήν μεθόδευση
ΜΕ ΤΗΝ δη μοσίευση τού πολυνομοσχεδίου χθές (μέ καθυστέρηση
έννέα ήμερών) σέ ΦΕΚ, εἶναι έν
ἰσχύι πλέον τό περιβόητο αρθρο
για τίς σα 8!ιοτε, βασει τού όποίου
οἱ ύπουργοί καί οί βουλευτές μπορούν να μετέχουν σέ έζωχώριες
έταιρείες, αρκεί ή έδρα τών τελευταίων να εἶναι σέ «φορολογικα συνεργασιμες» χώρες. (Επομένως,
ανεξαρτήτως τών έπομένων νομοθετικών πρωτοβουλιών τῆς Κυβερνήσεως, οἱ πολιτικοί πού συμμετείχαν σέ οίί 8!ιοτε δέν μπορούν
πλέον να διωχθούν ποινικα, βασει
τής αρχής τού εὐνοίκώτερου νόμου.
δια σημειώματος πού διένειμε στόν
Τύπο, έζήγγειλε ήδη τήν εἰσαγωγή
νέας διαταζεως ή ὁποία θα «απαγορεύει καθολικώς, γενικώς καί ανεζαιρέτως τήν συμμετοχή πολιτικών
προσώπων καί τών συγγενικών
τους προσώπων σέ μετοχικό κεφαλαιο ή διοίκηση όποιασδήποτε
έταιρείας, ανεξαρτήτως χαρακτήρα
καί φύσης, μέ έδρα στό έζωτερικό».
Ἡ διαταζις διευκρινίστηκε ότι θα
αφορα καί γενικούς γραμματείς
ύπουργείών, εὐρωβουλευτές, δημαρχους καί περιφερειαρχες.
Μέ αὐτή τήν προδήλως αντισυνταγματική ρύθμιση, πού θα
πολιτικών να έχουν έπιχειρη ματική δραστηριότητα στό έζωτερικό,
ό κ. Τσίπρας έπιχειρεί να διασκεδασει τίς αντιδρασεις πού προκαλεσε ακόμη καί στήν κομματική
του έφη μερίδα ή ακρως αμφιλεγόμενη ρύθμισις.
Στήν προσπαθεια του όμως να
αποδείζει τό «ήθικό πλεονέκτημα»
τῆς παραταζεώς του, φθανει στό
αλλο ακρο, σέ βαθμό πού διερωταται κανείς: Γιατί δέν απαγορεύει τήν συμμετοχή τών ύπουργών
καί σέ έλληνικές έταιρείες, τήν
δραστηριότητα τών όποίων έπηρεαζουν έξ αλλου περισσότερο δια
τῆς θέσεώς τους;
έξαετία ό μισός έθνικός πλούτος Παραβλέποντας αὐτή τήν σοβα- απαγορεύει σέ συγγενείς (δέν διΖ_ ρή «λεπτομέρεια», ή Κυβέρνησις, ευκρινίζεται μέχρι ποίου βαθμού) (Λεπτομέρειες σελ. 3)
Στήν ανομονή 2 9 τ τ ο 2
γωνωμφωνε Φιλη μ , σε θελει ο Βασιλιας!
Σκεψεις στην κυβερνηση
να πανε για ψήφιση τόν
Σετπέμβριο όρισμένα α
πό τα προαπαιτούμενα
της αξιολογήσεως.
ΣΕΛ. 2
«Βσπορακια»
ο! μεταναστες
'Ο κ. Ἀβραμόπουλος προειδοποιεί ότι οί μεταναστες κινδυνεύουν να
μετατραπούν σε «βαπορακια›>. ΣΕΛ. 8
Ἡ Βρεταννία
στήν τελική εὐθεία
'Άρχισε ἡ αντίστροφη μέτρησις για τήν διεξαγωγή
τού δημοψηφίσματος για
τό Βαρη στίς 28 'ιουνίου,
καί ἡ μαχη προμηνύεται
αμφίρροπη. ΣΕΛ 5
Β ΤΗΝ 70ίί37 
Για να είμεθα ένταξει, όποιοσδήποτε ήταν, έπί χρόνια, κλεισμέιος σέ
ένα «αριστερό κουκούλι» καί δέν είχε
αντιληφθεί πόσο αλλαζει ό κόσμος,
τα ίδια θα Μ!Όποιος δέν είχε σχέσεις παρα μόνο μέ μια στενή συντροφα, πού ήταν «σέχτα» ακόμη καί μέσα στόν ίδιο τους τόν εύρύτερο, αριστερό χώρο, τα ίδια, καί χειρότερα,
θαέ<ανε.Ἀ, όλακι όλα.Ἀνή ζωή σου
ήταν κόμμα-ιωφετέρια-τσπταυραδιιωσπίτι (για καποιους τό «καρο» καντε
το «Κομματικό έντυπα») και δέν Μελες
να αντιληφθείς ότι τό σύστημα πού
όνειρεύέσαι έχει καταρρεύσει, ότι ό
Τσόβες έχει αποδημήσει είς Σταλιν καί
ό Μαδούρο τα έχει κανει. ., ρημαδούρο, τί αλλο από αύταπού ακούμε
καί βλέπουμε θα Μας;
Μή γελαιτε~ ,λοιπόναλλανασέβεστε τα παιδια αὐτό, πού μεγαλώσω
ύττό τίς προαιιαιφερθασες~ συνθηπς~ . Μή
γελατε, καί έφεζής σταματήστε να
αποκαλείτε τήν γυναίκα, τήν κόρη
σας, Τήν έγγονή σας «βασίλισσα
μου», «πριγκήπισσα μου», «βασιλοπούλα μου», «πριγκηπέσσα μου».
Ἀπαγορεύεται, διότι έτσι δημιουργείτε στό αγαπητό σας πρόσωπο
«αίσθημα ανωτερότητας».
'Ως γνωστόν, κατα Μπαλτα «ή
ἀριΜα είναι σαφής Μοτο,
ένώ κατα Καιρανίκα «ή καριέρα είναι
χολέρα»! 'Επομένως, τέρμα τα «κοσμητιψ. Άν θέλετε, πορεία να αποκαλείτε τή γυναίκα σας «συντρόφωσα», τήν κόρη σας «Μέσω καί
τήν έγγονή σας «ανταρτοπούλα»,
αντε καί @οπτισσω. Τό «έλασίτισσα» δέν συνισταται, διότι μπορεί να
γίνει σύγχυση μέ ήν ΕΛΑΣ! Άν θέλετε να είστε καί ότι», μπορείτε να καταφύγετε στα έπίθεται «σταλινίτσα»,
«τροτσκιστραύλα» (κατα τό «γυριστρούλα») ή «Λαικα», από τό όνομα
τής ίστορικής σκυλίτσας, τού πρώτου
γήινου όντος πού έστειλαν στό διαστημα οί Σοβιετικοί!
Τέλος, λοιπόν, τα «ρωταω έπίθετα. Καί συνεπώς, μέ απόφαση πού
αναμένεται να ύπογραψει ό ύπουργός Παιδείας, καταργούνται καί τα
ακόλουθα:
- Ό βασιλικός, για τού όποίου
τή νέα όνομασία θα αποφασίσε τό
Συνέδριο τού ΣΥΡ!ΖΑ, όποτε γίνει.
Τα βιβλία τού Βασίλη Βασιλικού,
τού όποίου διαγραφονται όνομα καί
έπώνυμο! Ό Βασίλης Σπανούλης
(πρός χαρα τών απανταχού «Πρασινων»). Τα Βασιλικα Σαλαμίνας,
Χαλκιδικής, Φθιώτιδας κ.λπ., τα
ὁποῖα μαλλον θα όνομασθούν «Τσιπρέπει». Τα όνόμαπα Βασίλειος, Βασιλική, Βασος, Βασούλα, Βασιλεία,
Μπίλ, Μπίλης. 'Η Βασιλεία, πρωτεύουσα τής 'Θβέτίας. 'Η Ρεαλ (Βασιλική) Μαδρίτης καί όλες οί αλλες
«Ρεαλ» Μάτ, Μπέτις κ.λπ.). Ἡ
λέξη «Βασιλεύουσα», μέ τήν ὁποία
έχουμε ταυτίσει τήν Κωνσταντινούπολη. Ό «Ρήγας» (βασιλιας) καί ή
«Ντόρα» (Βασίλισσα) τής τραπουλας.Ό Βαρτλιας καί ή Βασίλισσα, καθώς καί ό όρος «Με, ματ»στό σκακι. Ό Βασιλιας Λήρ, τού Σαίξπηρ,
πού αποκαλείται πλέον «Σύντροφος
Λήρ». Τό σήριαλ «Οί Βασιλιαδες»
στήν έλληνική τηλέόραση.Όλοι οί
δρόμοι πού έχουν τό όνομα βασιλέων, οί όποίες μετονομαζονται σέ
ἄΟδός Βαρκιζας». Τα μακαρόνια «αλ
πέστο», διότι ή σως περιέχει βασιλικό! Οί Βασιλικαδες τής Κεφαλονιά
καί ή Βασιλικατα τής κατω 'Ιταλίας.
Τα χωρια Βασιλική στήν Κρήτη καί
στήν Λευκαδα. Ό ρυθμός βασιλικής
στούς βυζαντινούς ναούς.
Ασκ, πρός τό παρόν. Τα ύπόλοιπα στό Συνέδριο!
!ΠΤ!ΟΔΑΜΟΣ
Ζ ΖΕΝΝ|Ξ
Ο Συνεχίζεται ή κατα
κραυγή γιά τήν θανάτωση, στόν ζωολογικό κήπο
τού Σνσινάτι, τού γορίλα
πού είχε αρπάξει ένα παιδί τό όποίο έπεσε στόν
περιφραγμένο χώρο του
Πάντως, είδικοί δήλωσαν
ότι δέν ύπήρχε αλλη λύσις, διότι τό παιδί κινδύνευε στά χέρια τού ζώσα
πού ζύγιζε Ι 80 κιλά, διότι
αρχικα στάθηκε έπάνω
του σάν να τό προστάτευε, αλλά μετά αρχισε να
τό σέρνει τραβώντας το
από τό πόδι. Οί ακτιβιστές έπιμένουν ότι δέν
έιτρεττε να πυροβοληθεί τό
ζώο, αλλά να αναισθητοποιηθεί “Ομως τό αναισθητικό αργεί να δράσει.
Ο Τα σεντούκια στήν
7σπανία είναι γεμάτα μέ
πεσέτες! ”Ετσι τουλάχιστον λέει ή Τράπεζα τής
7σπανίας. Ύποστηρίζει
ότι οί 7σττανοί έχουν ακόμη 1,648 δισ. εύρώ στό
παλαιό νόμισμα πού θεσπίσθηκε τό 1868 Συγκεκριμένως έχουν 800 έκατ.
σέ κέρματα καί 848 έκατ.
σέ χαρτονομίσματα. Στήν
7σπανία δέν έτέθη όριο
κά τήν ἀλλα7ή τα πεσέ
τας. Ἡ τράπεζα δέχεται
Μίμη ασκοπα Βεβαίως επισημαίνει ότι έάν τό
ποσόν ύπερβαίνει τα
3.000 εύρώ θά πρέπει να
«δικαιολογηθεή›.
Ο Ἡ Κίνα αναπτύσσεται
ταχύτατα σέ όλους τούς
τομείς. Ἀπόδειξις ό τουρι
σμός. 'Ενα από τά αξιοθέατά της πού Ωκει χιλιάδες
τουρίστες είναι ή λίμνη
Οίαπααο στήν πόλη
ΖΤΙθ|ἰ8Πἔ γνωστή ώς
«Λίμνη μέ τα χίλια νησιά»
διότι πράγματι έχει χίλια
κατάφυτα νησιά τό ένα
δίπλα στό αλλο. Τό νερό
τής λίμνης είναι πόσιμο,
ύπάρχουν σπάνια είδη
πτηνών καί φυτών. Κυριολεκτικά μαγεία! Μήπως όμως μέ τόσα χιλιόμετρα αποτραμμήτ θα»
ρείται «οτε 5Ι10τε»;
ο Διάσημο καί δημοφιλές
είναι τό «κυνήγι τού τυριού», πού γίνεται κάθε
χρόνο στήν βρεταννική
κομητεία Γκλόστερσαιρ,
τόσο, πού τό 2010 ακυρώθηκε λόγω φόβων για
τήν ασφάλεια έξ αἰτίας
τού μεγάλου αριθμού τών
συγκεντρωμένων τό 2009
Ἐφέτος πάντως εΎινε κανονικά Τί είναι αὐτό; Οί
«παίκτες» στέκονται σέ
μία πλαγιά, κάποιος πετάει ένα κεφάλι τυρί καί
«κουτρουβαλιάζονται»
στήν κατηφόρα για να τό
πιάσουν, μέ πολύ αστεία
αποτελέσματα.. Τό έρωτημα είναι ποιό είναι τό
έιταθλο; Τό καταπονημένο τυρή
ο «Κόκαλο» έμειναν
παίκτες τού γκόλφ σέ γήπεδο στήν Φλόριντα όταν
είδαν νά κάνει βόλτα στό
γρασίδι ένας κροκόδειλος
4,5 μέτρων! κάλεσαν τούς
ύπαλλήλους γιά νά πάρουν τήν απίστευτη
απάντηση ότι τό έρπετό
αποτελεί τήν «μασκώτ»
τού γηπέδοα δέν πειράζει, καί δέν τόν πειράζουν!
Ξέρουν πότε ό κροκόδειλος
θά εχει τα... νεύρα τοις
Διαβάστε τό αρθρο
«Ἡ ώρα τῆς Κρήτης»
ΧριστόφοροςΧ. Ματιᾶτος (σελ. 3)