Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ανησυχητικά μηνύματα εκπέμπει η οικονομία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηηίτετηΡοΠκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Η ΡοννΕίι
Βετυτί|γ εστία" Ρουέν Ηε||Πε Λ.Ε.
τα.: +30 210 6728890
απο": |ηίο@ροννετ-ηεί|55.ετ
Μ.ροΠα-Πείίε5ετ
Τρίτη 31 Μαίου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η ΚΑ|
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.074
Κ. Ηητσοτάκης - ίΑ. Ηέρκελ
ίί4
- ΕΚΤ
ΦΟΡΤΩΝΕ|
Τ|Σ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΗΕ |'ΡΑΦΕ|ΟΚΡΑ'|'|Α
Τ“ρΒοΜΗΠε
ΤΟΚΕΟ€ΗΑΚθΕΚ8 8Α[Ε8 δ 8ΕΚΥ|£Ε
Ο. “εισαστε Μ.. ΜΑΜ 'Μ ΗΕΗ
Τ: 2104002680' ·ΜΜ'·ΜΜ·
σημερα στη Ν
Πώςθαεφαρμοστεί
ηΠαρακράτηση
φόρου-ειδηςής εισφοράς
Στίς μίσθοδοσίες Που εκκαθαρίζονταί αΠό τίς 27 Μαίου
2016 καί μετά, θα εφαρμόζεταί η Παρακράτηση
φόρου καί είδίκίίς είσφοράς με τίς νέες κλίμακες. Οί
αναδρομίκές κράτησες γία τους Πρώτους μηνες του
έτους θα συμψηφίστουν με την εκκαθάρίση του
φόρου είσοδίίυατος το 201 7. Η «Ν» δημοσίευεί αναλυτίκους Πίνακες με τίς μεταβολές στον
Παρακρατουμενο φόρο γία όλες ης κατηγορίες είσοδΠμάτων. >6-7
Ο| Α|'|ΕΡ|'|ΕΣ ΣΕ ΟΑ|'| - ΟΛΟ
Α|'|Ε|ΑΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖ|ΕΡΑ >17
Στίς ευρωΠα`ί`κές εφοδίαστίκές
αλυσίδες η Ρωσία μέσω Ελλαδας
Στρατηγίκό σχέδίο εσόδου στίς ευρωΠαίκές εφοδίαστίκές ολυσΒες φαίνεταί οτί θέλουν να
ενεργοΠοίησουν οί Ρωσίκοί Σίδηρόδρομοί καί Προκείμενου να Πετυχουν την υλοΠοίησίί του υΠάρχουν
μεγάλες ΠίθωίότΠτες να συμμετάσχουν στον δίαγωνίσμό γία την αΠοκρατίκοΠοίηση της ΤΡΑ|ΝΟΣΕ. >ί 2
Α|'|Ο ΑΥΡ|Ο Ο| Ε|'||ΒΑΡΥΝΣΕ|Σ
ΤΟΥ ΑΥΞΗΝΕΝΟΥ Φ|'|Α >7
Τα νέα καΠνίκά Προίόντα
θα αλλάξουν τον κλάδο
Τη θέση τους στην αναΠτυσσόμενη καί Πολλά υΠοσχόμενη αγορα των νέων καΠνίκων Προίόντων δίεκδίκουν
η ελληνίκό καΠνοΠαραγωγίκη κοίνότητα καί οί εΠίχείρίίσείς του χωρου. >'| 5
ΟΠΑΠ: ΝΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
52,8 Ε|(Α'|'. ΣΤΟ Α' ΤΡ|Ρ|ΗΝΟ >13
Χωρίς Προστασία ΠΟΠ
η φέτα στη Νότία Αφρίκίί
Εξαίρουνταί αΠό τη λίστα «Προστασίας» ευρωΠαίκων
Προιόντων Προέλευσης η φέτα καί οί ελίές Καλαμων
στο κείμαίο της Συμφωνίας της ΕυρωΠαίκης Ένωσης
με τη Νόμο Αφρίκίί (ΜΠΕ). >Τ Τ
ΕΠιδείνωση οικονομικού κλίματος τον Μάιο - «Χαμηλή» και «μερική» η αΠασΧόληση
Ανησυχητικά μηνύματα
εκΠέμΠει η οικονομία
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΑΣΕ ΕΞ| ΟΕΣΕ|Σ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝ|ΣΤ|ΚΟΤΗΤΑ
|'|ΕΦΤΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 55η ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ Ο" ΧΩΡΩΝ
ΑνησυΧητίκά μηνύματα εκΠέμΠει η Προ ιματική οικονομία, λίγο Πριν αΠό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την Προσδοκώμενη αΠοκατάσταση του κλίματος. Η
ύφεση του Πρώτου τριμήνου βάθυνε λίγο
Περισσότερο συγκριτικά με τα Προσωρινά
στοιχεία, αλλά ανησυχία
Προκαλούν τα εΠιμέρους
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η
ύφεση κατά 1,4% στο
Πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2015 αντανακλά την Πτώση των 0%
εΠενδύσεων κατά 2,7%,
τη μείωση της κατανάλωσης κατά 1,3%, ενώ κατά 11,7% μειώθηκαν οι
εξαγωγές αγαθών και _4%
υΠηρεσιών, με το «ελα- γ
ίίίί ίίίί ο
φρυντικό» της Πτώσης 2014
των τιμών των Πετρελαιοειδών. Παράλληλα, τον
Μάιο, το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα
κατέγραψε εΠιδείνωση, με τον σχετικό δείκτη της Κομισιόν να υΠοχωρεί στις 89,7
αΠό 90,3 μονάδες τον ΑΠρίλιο, ύστερα αΠό
Εαθάτερη άφεση
(τρίμηνίαίες μεταβολές του ΑΕΠ)
δύο διαδοχικούς μήνες ανάκαμψης. Βουτιά έξι θέσεων και στην Παγκόσμια ΕΠετηρίδα Ανταγωνιστικότητας σημείωσε το
2015 η Χώρα μας, καθώς τα ς;ιΡίτάΙ ςοηττοΙε, η Παρατεταμένη Πολιτική αβεβαιότητα Που σημάδεψε την Περσινή Χρονιά
και το συνακόλουθο έλλειμμα διεθνούς αξιοΠιστίας βύθισαν την ελληνική οικονομία στην 56η
θέση μεταξύ των 61 χωρών της σχετικής κατάτάξης του ΙΜΟ. Στο Περιβάλλον της αβεβαιότητας, όΠως συντίθεται αΠό
τα ανωτέρω στοιχεία, η
αΠασΧόληση δοκιμάζεται σΕΠ Χώρα μας. Σύμφωνα με η1 Ευτοετατ, το
ή " Μ" ω γ | 2015 το Ποσοστό αΠασΧόληοης οτα ασΠκά κέν20]5 046 Ι .
τρα στις ηλικιες 20-64
ετών ήταν στο 53,Ο%, ενώ
ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ηταν '7Ο,Ο%. Ακόμη
το 201 5, αΠό τις νέες Προσλήψεις Που έγιναν, Περισσότερο αΠό 1 εκατ. άτομα ήταν
με ελαστικές μορφές αΠασΧόλΠσης. >4 - 5
[Βρυξέλλες] Δεν τίθενται σε κίνδυνο οι διαΠραγματεύσεις
Αισιοδοξούν οι θεσμοί
για την αξιολόγηση
Την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αναμένουν σύντομα στην έδρα των θεσμών
στις Βρυξέλλες, εΠισημαίνοντας ότι δεν
υΠάρΧουν τέτοιες διαφορές Που θα μΠορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εΠιτυΧία
της διαΠ ραγμάτευ σης. Ο εκΠ ρόσωΠος της
Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, ερωτηθείς
σχετικά με εΠιμέρους θέματα και αξιώσεις
αΠό την Πλευ ρά των θεσμών, Που βλέΠουν
το φως της δημοσιότητας στην Ελλάδα, αρνήθηκε να Προ βεί σε οΠοιοδή Ποτε σχόλιο,
υΠογραμμίΖοντας ότι η αΠόφαση του Ετι
1·οἑτουΡ της 24ης Μαίου ήταν ξεκάθαρη και
λεΠτομερής, ενώ Περιγράφει όλα τα στάδια μέχρι την εκταμίευση της δόσης. Αρμόδια κυ βε ρνητικά στελέχη εΠιβεβαίωναν
χθες την αΠοστολή εΠιστολής αΠό την
Πλευ ρά του ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτου
Προς τους θεσμούς, Προκειμένου να εΠισημάνει την αΠόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μην υΠαναχωρήσει σε συγκεκριμένα θέματα, όΠως τα αναδρομικά
του ΕΚΑΣ αλλά και το «Πάγωμα» των αυξήσεων στα ειδικά μισθολόγια. >3
Σε ελευθερη Πτώση η καταναλωτικά δαΠάνη (σε εκατ. ευρο
42 500
42.400
42200
42 000
4ί500
4ί 500
2014 2014
0] του βΙ του
204 4
'ί ΜΝ
Βουτιά των εΠενδυσεων ίσε εκατ ευρο
δ' του
0' του
20ί5
β' του
20] 5
λ" 040
204 5
δ' του
204 6
0' του
0.000
5.800
5.000 ·
5.400 ·
5.200 5.000
4.800
2014 2014
0] του. βΙ του.
204 4
ί του
δ' του.
201 5
0' του.
201 5
β' του.
201 5
γ' του.
201 5
δ' του.
0' του.
Χάθηκε το στοίχημα των εξαγωγών ίσε εκ0τ ευρο
45.000
44.500
44.000
43.500
45.000
42.500
42.000
0] του.
Χρέος: Κερίορίσμένες οί άμεσες Παρεμβάσεις
Τα βραχυΠρόθεσμα μέτρα
) Εξομάλυνση του Προφίλ των δανείων Που Πάρε
η Ελλάδα αΠό τον ΕΒΕ
) Χρηση δίαφοροΠοίημένης χρηματοδότησης του
ΕΕ5Ε|Ε5Ν για να μείωθεί ο κίνδυνος του εΠίτοκίου
βΙ του.
204 4
4/ του.
δ' του.
201 5
0' του.
20ί 5
β' του.
201 5
τι' του.
204 5
δ' του.
0' του.
) Στρατηγικό δίαφοροΠοίημένης χρηματοδότησης
με την έκδοση τακτίκων ρευστοΠοίησίμων ομολόγων
) Κατάργηση του ορίου στην αυξηση του εΠίτοκίακου
Περίθωρίου σε σχέση με την εΠαναγορά δανείων
αΠό τον ΕΒΕ
Περίορίσμένης κλίμακας είναί οί άμεσες Παρεμβάσείς στο ελληνίκό δημόσίο χρέος Που αΠοφόσίσε το Πρόσφατο Ευτοεί·ουρ, όΠως ΠροκυΠτεί αΠό
το κείμενο Που εξέδωσε χθες ο ΕυρωΠαίκός Νηχανίσμός Σταθερότητας,
ενω οί δραστίκές αΠοφάσείς μετατίθενταί γία το 2018. >3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα