Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΪΩ" ἱ"°Ρ
Δ/νκπς: ο. ΝικαΠα'ί6πς
αικνοννκπκ ΜΜΜ:: παπα: ΜΜΜ:
ΡΗ" 3] ΜΑΪΟΥ 2048 Ο Α.Φ. '5988
7 "αν πιο Μαν"
ναναι'. ια πικαπ παν
καναν· κακαπα. Μπακ· κα
ων" καν νιιαικπ και π
νανα··π ι-νακπκα καν αακπναν
να ·εν·Μι καν ανασα καν. ο
ΜΜΜ ιΜωπ¦ ΜΜΜ·κω από κι· νΝννπ και· κΜπΜαν
να· παω· παν απννα·ακα κα
ΠΜ Να'σαι" παπα·ππνα ν·κα από μια
πωπω ανω
"ΑΜ
.Κ ένα καιπανκα-αωκια'
“ _ _| _ ι
...- - ¦"°: οπν'Α"'Ακ°ν. π κα- ο: παπα· ανασα κας κωαακ. ἐΚ°'8
ρ ι __ 'κκ °Μχόμενες νίκες · Αγ!
 '4 Με" :κα απκΑ. κόντρα σε πως
Κω σαιμανες α κανι" σε απεαπιακικα σανρ€νι·αω “ως
έ κανω νε τον Μα κιΜΜκαπανΛα να
αανπακααααι ι να νιΜι πως Μπακ ό.κι
ααα πινακα” και και: απαΜκ να Μἶανν
`_-·“““ η καν κΜνωππ και κπ ανζννα καν
Μ! κια "Οι ΧιπιόΒκ απννιικικνἰ πεύκων
και απα%·ααν κανα ΜΜω¦ αν Μαι
παν·νκνκπκ
α ΠΜ καιωπωπω να καν ΣπαΜα· ανκαπια
και ανακαίνωαπ από
καν Με:
.Η αικανκν·ια καν
απννπιακαν
πανπνναΜι
καν Μακκααα καν
“κωπηΗ!”
απαακακ α
"από
ανωμακπαια αν
οπως α ΣΑΜ
° ΟΑ'Η"|ΑΚ°¦
'ΑΑΝ
α πανακαας
Γιαννακόπαν
Μ "Η"
ακα αποανκπαια καν
απνιιπ·ακαν
και απένανκα αναανα
ακαν πωκαι”
πανπα και
πως
παἰκκας καν:
.:ννκαααἙν".
πααακαν
καπνἩααι α
καπό καπακαιαι·
" Τα εααπαανα καν παις Μικαν ή" "απαΜπακ ακα Μπα.
πιω καν αακαΙνανκαι
οι Μανα|αν. ΜΜ
Μ¦. χάκερ Μ ΜΒ"
ΠΡΩΤΑΘΛΗῖΗὶ ο θΡΥΛ0Σ 8'-82
σε ανα πααακόαειςι . 3-4 Με
ΔΥΟ ΜΚ!! πα 0ΑΚΑ ΚΑ| ΞΑΝΑ
Με ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΦΟΒΕΡ0Υ ΚΑ|
κανι:παπκαν παντα
. Α"|ὶΜ°: ΗΜ' "Α Β Μ
"ΡΑ"|ΚΗ ΜΗΝΑ.
ΔΕΝ ΜΗΝ ΗΗΕ"
α αννα: α 88-83 ιι κανανικπ
και καν... καπειωαε καν καριέρα να
Χ. χ
Γραφει α ΠΑ"ΪΕΑΝ£ Π'ΑΜΑΝΤ°Π°ΥΑ°¦ ίσεῆ¦ϋα '6)
Σ"ΑΝ°ΥΑ|·| Ε|¦Α|... θΡΥΑ0¦
Ο ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ '25 π.) σε μια ”από που Η
θα Εακαακεί παώ από κανέναν' α παπαινικαΜαν ΚΑΙ ΜΜΜ από 48 πόνκανς να
κακό·καπ Μπας και σκακι' ακα κοπο παν
έκαανανι α α ΧΑΡΙΝ" “Μαι από κα πινανι
να ααα κα παπι α 'Ε·απε κι πόνωνα και
ήκναα αιμα- νια καν απννπιακό α ΜΕΝ
Χ°¦ Ο Α"ΡΑ'Α""Σ '8 Η. και Β αιμα.)
πααννακικ“ παπικααας. ανν
κὡπααα παν·αναι
α Μπα" Η· π.ι καΝκ8αας καν ¦ ' 3
πιο. ων “Μ α και ΗΕ ιι.ι ~ κ
ακα κακα ακα κ·πκνκαα μας ` ,
κας κααι·αας καν α Μπακ: 'ν. /
κα ΜΗΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΝ"
|Σ'|'°Ρ|Α "Η ΦΗΜΗ · Απαίσιο.
Νικαια. νανκικα. ΜΜΜ|ΣΤ|Κ0 · ΧΩΡ'¦
ΠΡΩΙΝΗ. να καν ΛΟΙΠΗ' Νοκ Α0"
από κα πα πκπκα α "αν Χανκαα και καν
:καόνπαα· να παιζουν ·αακακανέναι·
Οκαναν α.κι απα- ιαπωνια πριν από κα άπας
αανααν νια να και κας κανανικπα Μιρκα".
α απννπ·ακ“ αι παιααιῶκ·ς κ'καν · “ας
και α πωπω Μακ καν... Η'
ΜΜΜ · ΤΡ|ΜΝΤΑΡΑ πινακα" ακα
Μπας κας παῶκπς παρακααπς και 75-74 · :κα
σενκααπ παρακααπ α απο “απο 84-79 και
α :παναόπακ ακα 2" πριν από κα Με".
πόκπαα νααό νπααακό ακαν πιανανκἱαα
 ι· κ
Παναν·όκπκ και Γιάννας
ΛΜΜω“Μ να καν
Μπι· Σπανανππ ΜΒΜ
κανα απαπααΜνανν κα
Μπαρ καν ΜΜΜ·
ι ' `Δ | 7
Η ΚΟΥΠΑ
στον ΠΕΙΡΑΙΑ
και ακἑαειωκπ
"ΑΓΩΜΑΡΑ
°'° ΟΑΚΑ
ΜΜΟ κα αακα αν ένα φανερό
0 πια ΑΝῖϋ|Β'°¦. α Μ· ΠΓΚΑ°Ν'Π'Κ0¦ κἱ'Αας
ακπν ιακαπ'α καν ααν·ααπανκαν· απόακακ να καν
νπανΜ και· Τακακια αακπναν καν α κόνκαα
ακανς Μίνωας. Μαι: πρινκαζα και πακζόακι. να
κοΝῖΡΑ ιαπωνια και όμως α απνναιακός όσα"
ααα
ο απνκκαακ Μπακ: παν Με παω κα .πανω νιιαακκκ. έκανα
αν=ἔΣιαν Εέακι καπνκααα από καν κανένα ο παρ· και .να καν κρανκαια καιω" και Μ α πανααπναῖκας δεν εκανα Νανα. ιιΜαακα ακα
απνπκαα ΔιανανκΒπ κιαα ·ανκ'α· ακα Μπα καν. αμαν αναπα'κκα καν
και “απο και· απ'παπα να Μ ΜΜΜ κα'πανκα με ΜΜΜ
ο κιιΜανΜκ παν κααν·αιζόκαν αανακαπα νια
αααανκα Μπαρ Μακ παν οι· ανννικαακαι Μέ αν καν πκκα. κανω" καν καανκαό
καπικό να 25 Μαννα και απο κΜπανκα σε νια
Πιό κια κανονικα αιωνίακις καν και
κακαεακκ από κοκ κα αννΒόπαιό καν να καν
0πννπιακα · Αααα α πνἑκπς. ανια ααανπκαα0πακας σαν μπαααι πανό να ΜΜΕ' νια να
αΜκΜΜει καν κααιἑαα καν ακα πινανι
πωπω! α απννπιακακ. “και ΜΜΜ αποανακα. παρα καν
πωπω α Νικαια. ΜαΜνκακ ακπν παπα παρακααα να
ένα... "πωπω απανω καν ΜΜΜ” :αν πιἑαα
ια καν π αγωνων: ακαανανκ κα ικαν Ο
Μ=Ἡ Μπα “Ώ κα· ΜπακικαΜαγ. Μπαρ· απο .
κα ααα α Μακ" και πα'κκπα-ΜΜ. α ναναι: αναμ
αν: παν έκανα κπ σωρό να καν ανακακια καν. αππα και
καν καπα ακαν πιανανκκπ. ακα καπ καν ανανα
ΓράΦ£Ι α ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΜΞΡΗ¦ κακῆι6α '5) .
“Ἐκ
Σπανανππς ακα ΜΜΜ·
' ” 
και ιι καπ·ικιααν Α
εναι· αι·νπα
αι ΜΜπανκα· από κι·
ΜΜΜ. “ω και καν
δω ΚΜ Μ
ναν" · ΕΜπνα αι
πω ναι να κακα. παν
·-ι κακακκπα·ι κ Μακαπαω και ι καιω" εαΜ ι· κικ ΜΜΜ και Β
πωκα·πανακα κ· ·ι καιωΜ των" ι· καν ΗΜ
Π ΑΛ ' ΚΔ Ρ ' 2 Ε
ΟΠΑ ῖ°Υ Ο ΑΛΑ" '
'ΜΒ να" από κα κύρια καν ΜΜΜ
καν αν μια απ··αααιακπ απόααααπ
α ΜΝ” ΜΜΜ ναν ΜΜΜ
' κκ Μακ 'Μπακ. Μα
Τα”. κακα κα ΜΜΜ πινακα καν
Μ Μαννα κκ Μόρια

Τελευταία νέα από την εφημερίδα