Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο |ΤΝΝΝΟ||ΝΝΝΟΣ ΝΟ' Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ Ο|ΟΝΞΝΝ 'ΤΟΟ
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑῖκοΣ ΑΝΗκἘϊΣῖο ΛΑΟ Τογ
 [Π] ΜΜΜ Η ΜΗ] .
Με" ΜΑΜΜΛΜ ΠΑ ΜΔΜΜ ΜΜΜ” ΜΜΜΑΜΜΜω" Η ε·ἩΜεΜΑ ΜΑΝ ΤΟΝΟΑΝΑΟΝΝΑΥΚΟΝ ΥΜΕ· ΜΜΜ· έῦἶὁῖΜῖῖ_ῖῶπἶ
ΑΥΤΟ' Ε|ΝΑ| Ο' 5 ΝΥΡ ΤΟΥ ΟΣΟ" |'ΟΥ |ΤΡΕ'|Ε| ΝΑ ΝΤΡΕ'|ΟΝΤΑ| ΟΣ ΕΜΥΤΕΑΝΑΤ'ΕΣ Α|Α|ΤΝΤΕΣ. ΝΑΤ'
ΟΑΝΤΝΣΑΝ ΝΕ Α|ΑΑΟΧ|ΚΕΣ «ΕΤΚΑΝΝΑΤ|ΚΕΣ» ΑΟΟΟΑΣΕ|Σ ΤΟΝ ΜΑΟΝΝΑ|ΚΟ ΣΤΝ' Α"ΟΑΕ|Α ΤΟΥ Τ|ΤΑΟΥ
ωοΝτΑΠρ2-ο
ΤογΠΑΝΜκΝΜκοΠ-ι
Κ0|ῖΑΖΟΝΤΑΣ... ωκΜτΗΠΜ
ΤΟΥΠΕΡ|ΠΑΤ0ΥΤΟΥΣΠΑΝΟΥΛΗ
Πω· 2ο πωσ
ΚΑΟ|ΤΝ. ΣΤΝΝ... ΚΑΟ|ΤΝ ΚΑ| ΞΑΝΑ ΚΑΟΤ|Ν ΜΕ ΤΑ ΝΟΥΑΕΝ ΤΝΣ ΚΕΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΠΑ ΝΑ ΚΑΡ|ΣΟΥΝ ΣΤΟΝ «Α|ΟΝ|Ο» Τ|ΕΑΑΤΝ ΕΝΑ κ Ο Ο  4 "  Τ  Σ- Ε ` Σ  ` _ ΜΕΤΑ Α|ΤΟ ΔΥΟ |ΤΑΡΑΤΑΣΕ|Σ
ΙΥ.Υ  Α κ |
!ῇ(ΥΥΜἑ η' Η 'η ΝΝ( η ΥΓ. ΑΝΝ/Τά  '. β| Σελ'κ ἔκ έ 2. 23-28
#` 3 ! ὶ ί 0
 < μ ΕΣ · ΣΥ”
" . Έ Ω · μ... Ρ  `Α  _ ι
ΕΚΑΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΣ ΜΝ)! Μ  ΣΕ ΟΛΕΣ ΣΕ Δ|ΑΤΕΤΑ|'ΜΕΝΝ ΥΠΝΡΕΣ|Α ΑΠΟ Η Η Η” Η'. ` Η Ο Η Τ· Φ
ΤΝΣ ΚΑΝΟΝ|ΚΝΣ ΟΕΡ|ΟΔΟΥ Τ|Σ ΚΡ|Σ|ΜΕΣ ΦΑΣΕ'Σ. Ο 'ΠΙ ΜΑΗ Μ Ξ ΤΗΣ ΓΓΑ. ΣΤΟΝ ΤΡ|ΤΟ ΤΕΑ'ΚΟ. ΧΑΡ'ΣΕ ΜΕ...
ΤΟΥ ΟΣΦΠ ΜΕ ΚΝΦ|Σ|Α. ΑΕΚ, ΑΝΕΧΤΝΚΕ ΤΟ... ΚΑΤΣ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΕ ΝΑ «ΕΚΤΕΑΕΣΕ|» ΚΑΕ|ΣΤΑ ΜΑΠΑ ΤΝ Δ|ΑΤΝΡΝΣΝ
ΠΑΟΚ ΚΑΤ ΑΡΗ Πλ Πλ ΤΟΥ Σ ΠΑ|ΚΤΟΝ ΤΟΥ ΟΣΦΠ ΣΤΟΝ Α0 ΤΟΝ ΠΑΝΑΟΝΝΑ'ΚΟ, ΤΟΥ ΠΑΕΟΝΕΚΤΝΝΑΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΝΕ ύ
.Με :Ξ| ΤΟ ΠΑΕΟΝΕΚΤΝΜΑ ΤΕΑ|ΚΟ. ΟΑΝΤΟΝΤΑΣ ΤΝΡΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΝΜΑΤ'ΚΑ ΣΦΥΡ|ΤΜΑΤΑ '
ΕΔΡΑΣ ΣΤΑ ΡΕΑΥ ΟΕΕ8 ΤΟ ΜΑΤΣ ΣΕ ΔΥΟ |ΤΑΡΑΤΑΣΕ|Σ
Τ|Σ ΕΝΤΟΑΕΣ ΚΟΝΤΟΝΝ ΣΤΑ ΤΕΑΕΥΤΑ|Α ΚΡ|Σ|ΜΑ ΛΕΠΤΑ
ετ '
Ε ›
Ε ι
· 7 .74
. ΔΕΗ.
¦_, τη
χ».
Η. κΩΝΣτΑΝΠΝ·ΔΗΣ  Δ. κοΝΤ0
ΑΙΜ· Η ΑΜ" και
ΣΤΟ <<ΑΝΤ|Ο» ΤΟΥ __ _ .ΜΜΜ _|~ Ε· .¦¦ω..““¦¦
ΔΑκΡπΑΝκΜΑ ΜΒΜ Ξ “

Τελευταία νέα από την εφημερίδα