Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
συνν5εΝΜΘΟΑῳΡ Στο ΣγτκΑοΜΣττκοπΡ0 ΜΙΣ του τουτο το Μ
 ' 0...θΡΥΛ0ΣΤ0Υ οΡγΛογ,ΒΛΣΜΣΜυΥΜΣ,
. _. Μεινε πΡΜΛθΜΤΗ το" ΜΝΗΜΗ
ΠΑΡΛῖΗΝ...ΤΕΛΕΥΤΛ|ΜΜΥΜ
τογ<επΜΜγ» ΜΒΜ,
έ ·ΔΜῖΡΜΜΜκττΔ“
έ ρ
ζΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΕ ΜΗ ΕΦΗΜ:Γ“
ΕΛ|ΔΞΣ
ΜπΑ:κεΤ
00090
ί τ χ' , _ ΒΑΕ' Το ΒΑΕ'
ΑΜ" ΕΠΟΧΗ Πλ Το" "Αθ ' Ν » · Ί «ΕΡΥθΡΜΕ"0»
  'Ρ “ "ΡΜ“ΜΜΑ
' ο Με" το" Απ@ἱΠῖ¦ 7- _
ῆῖ“τΕτ“τογ  οτ «ΚΜ Μι» Η' «Η» _ ο ΕπΕττΜπο ΜΜΜ
~ἔ-“|
> έ ·
τ ο: >
Χ η, 
ἡ ί
_ ω ἔσω* Ό .ο 
.   Π λ --: _ Δ 
τ | έ . | δέ' _ ` 'η - , γ] δ  η 45 4
ε^γ“Ν ΤΗΝ” “ ' “ 88"' θ ΜΜΜ" · .- ΜΜΜ Στο ΣΕΦ
"^ΡεΞ“ΓΣ“ Δ 'Δ "^ Το “^"Τ°» ο = Απο 2ο.οοο οΔΔογ
στοκ . ζ Ϊ οΛγκπτΛκστ
ΔτψΑΠΑ πΔτ:εττΔ · ΗΩΡΜἩΣ ΤΞΛ0Σ ` . ΕχογΜΕ ΑΚΟΥΣΕ|
 ΣΕΝΤΟΝ| 7 ΡΕΣΤΛ Τ9Υ   
··Ρ :στν-3 Ϊ
ι τ 'ν Η ο Ο ·τ ε`τ“ 7 Ο
. ο. β / Ματ Ομως -7¦μΪἶ[Τ“ωτ]|_ΙΠΙἶἶῳ. ΗΕΗΒ.
Ω -' ὲἱ ΓΗ) Σ
ο τ 0385
' ΜΜΜ νίκη ψάχνουν ' Ο Πουλτὁο εοεστοεψε οωοε
στον οτκονενεισ του ' Τον
Ποουλο Ολιβετοο ΒλεοειοΣιλβο
νιοτο κεντρο το5 ουυνσ5
' Ο Σσββίδο5 υοοὁέχτοκε
στο σεροδρομτο του5 Ποίκτε5 οι «Ποσοτνοο› στον Τουμοσ¦ γισ
του Δτκέφσλου σου σΠοψε νο τισνε συτοί στο οροκρτυοττκσ
«κερδίζουν» κο· με τον ισοττολίο του Τσομοιον5 Λιγκ ' Ροντεβου
' ΜΜΜ στον κοσμο με Μουρ' γτστον|υΠσομΠο
' γιο τον «τελικο» Π Εφυγε ο Εστὲν