Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Γενικα αίθριος και
γευμα. Άνεμοι δυτικοί μέτριοι καί ,στα νότια τοπικα ἰσχυροί. <Η θε ρμοκρασία έως 33β.
ρός μέ αραιές νεφώσεις από τό από 
Τρίτη 31 Μαΐου 2016
'Ερμείου μαρτυρος
Σελήνη 25 ημερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.05' - Δύσις 8.41'
Ἀριθμ. φύλ. 40401 |Τιμή 1,50
Ἀμερικής 9, τ.κ. 10872, Ἀθήναι,
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ιο 8220881, Με: 2ιο 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 128ον
Πῶς κρύβονται
οί ύποπτες διαταἔεις
ἈποκαλύΦθηκε λοιπόν, ότι στόν νόμο-μαμούθ των
7.500 σελίδων πού φηΦίσθηκε πρό δεκαήμέρου στήν
Βουλή, περιελαμβανετο μία σκανδαλώδης καί κατα τα
Φαινόμενα Φωτογραφική διαταςις. Ἡ διαταζις αὐτή
έπιτρέπει σέ ὐπουρ·γούς, βουλευτές καί γενικώς στα
πρόσωιτα πού ὐποβαλλουν δηλώσεις «πόθεν έσχερ›,
να συμμετέχων σε έζωχώριες έταιρείες, αρκεί ή έδρα
τους να είναι σε Φορολογικα «συνεργασιμες» χώρες.
Τό περίεργο είναι ότι έπί μία ὁλόκληρη έβδομαδα,
μετα τήν ψήΦιση τού νόμου, κανένας δεν είχε έντοιτίσει τό πραγματικό περιεχόμενο τής διατάξεως αὐτῆς
Διότι ήταν κατα τέτοιο τρόπο διατυιπυμένη, ώστε οἱ
βωλευτέςναΜρωτλανηθούνκαἰνανομίσουνότιέφήΦαν τήν ΜΜΜ τῆς συμμετοχής σέ Μαρια
έταιρείες, ένώ στήν πραγματικότητα έπρόκειτο για
αφτι ως γενικής ΜΜΜ συμμετοχής σέ @ε
ωρας αρχαια Μισο που ίσχυε Ματωμένα,
Δείτε πόσο πονη ρα διατιΜμένη είναι ή σχετική
διαταςις (αρθρο 178):
«Στά#έλη @ΚυβέΡΜΜ Μ0!ΖΎΦυΜΜ0%
στούς αρχηγούς τών πολιττκών κομμάτων πού έτσιρ0Μποϋιται στό Ἐθνικό ή τό Βύρωπαύτό Κοινοβούλιο,
στούς βουλευτές καί ώρο›βουλωτές ή..) αιαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οί ίδιοι, εἴτε μέ παρένθετα
πρόσωπα, στό κεφαλαιο ή στή διοίκηση έταιρειών
Μό έχωναπρΜΜή ή καταστατική έδρα κράτος
μή συνεργαστμο στόν φορολογικό τομεα».
Όποιοσδήποτε διαβασει τήν διαταξη αὐτή, θα θεωρήσει ότι θεσιτίζεται μία απαγόρευσις."0μα τό μυστικό είναι ότι αντικαθίσταται προηγούμενη διαταζις
ή όποίαπροέβλεπε τήν καθολική απαγόρευση συμμετοχής σέ έζωχώριες έταιρεῖες. °Επομένως ή νέα διατα περιορίζει τήν αφήνω μόνο να αρχαίες
έταιρεῖες πού έδρεύουν σε «μή συνεργασιμα» κρατη.
Κανονικα, αὐτό θα έπρεπε να διευκρινίζεται στήν
αἰτιολογική έκθεση."0μως καί αὐτή είναι εε ίσου παραπλανητική. 'Ιδού τί αναφέρει:
«Μέ τό αρθρο Ι 78τοϋ σχεδίου νόμου ΜΜΜ
νεται καί αποσαφηνιζεται τό πεδιο ἑφαρμογῆς τής
ακύρωσης τής παρ. Ι τοϋ αρθρου 8 τοϋ τι 32Ι.Ώ003,
αλλά καί τα στοιχεία της νομοτυπικής μορφής τοϋ
έγκλήματος πού προβλέπεται Μ τήν παρ. 2τοϋ ιδιου
αρθρου».
Καίή αἰτιολογική έκθεσις έζηγεῖ:
«Τό βασικό πρόβλημα έγκειτο στό ότι στή διαταξη δέν όριζόταν συγκεκριμένα ή ἔννοια τῆς έζησανα έφορος Καί Μπα τήν Φορολσνικτί να
ΜΜΜπίνωην·κή εννοια νέα σέρνω πρό
τής θέσηςσέ ισχύ τοϋ ν.4Ι 72/2013 δέν δίνεται έμφαση
ως Μαρια· έταιρεῖες Με έταιρε”ιες οί όποῖες
έχουν έδρα φάω πού δένχφΜπιριΖ0Μ ασυνενγάστρα στόν φορολογικό τομέα!!!
Μέ αλλα λόγια, ή αἰτιολογική έκθεοτς μαλλον
στήν συσκότιση τού θέματος αποσκοπούσε, παρα
στήν ούσιαστική ένημερωση των βουλευτών για τό τί
ακριβώς έκαλούντο να φηΦίσουν.'Ετσι φηΦίζονται οί
νόμοι στήν χώρα μας. Οί διαταζεις τους είναι διατυπωμενες κατα τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκρύπτεται τό
πραγματικό τους περιεχόμενο. Αὐτή είναι ή «διαφανεια» για τήν ὁποία μας μιλαει ό κ. Τσίπρας...
Ό καφές, ὁ Γκαίμπελς
καί ὁ Κατρούγκαλος
Ό ΣΥΡΙΖΑ αντλεί ἑπιχειρήματα από τήν ναζιστική Γερμανία
ΠΑΕΙΣΤΕΣ εἶναι οἱ κατηγορίες
πού ἔχουν έκτοζευθεί έναντίον τού
ΣΥΡΙΖΑ καί τού Ἀλέζή Τσίπρα ότι
υἱοθετεί τακτικές πού προσιδιαζουν
στόν ήγέτη τής ρώσικής έπαναστασεως, Λένιν. Άλλοι δέ παρομοιαζουν τίς πολιτικές του μέ τόν διαδοχο τού Λένιν στήν ήγεσία τής
ΕΣΣΔ, °Ιώσήφ Σταλιν.
Ἀσχέτώς αν καποιος συμφωνεί
ή διαφωνεί μέ τούς συσχετισμούς
αὐτούς, σίγουρα προκαλεί καταπληζη τό γεγονός ότι ή ρητορική
κορυφαίου στελέχους τού ΣΥΡΙΖΑ
ταυτίζεται σχεδόν μέ έκείνή τού
Γιόζεφ Γκαίμπελς. Κανείς μαλλον
δέν θα περίμενε ότι ή παρούσα Κυβέρνησις θα αντλιούσε έπιχειρή ματα από τόν ύπουργό Δημοσίου Διαφωτισμού καί Προπαγανδας τής
°Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας.
Κι όμως, ὁ ύπουργόςῦΕργασίας,
Κοινωνικής Ἀσφαλίσεώς καί Κοινωνικής Άλλη λεγγύής, Γιῶργος
Κατρούγκαλος, δήλωσε χθές δήμο
σίως: «Μπορούμε να ζή σουμε λιγακι χωρίς τσιγαρα ή καφέ, δέν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό ή
ρεύμα». Τό έπιχείρημα χρησιμοποιήθηκε από τόν κ. Κατρούγκαλο
ώς έζήγήση για τήν ανοδο τῶν
τιμῶν στα προίόντα αύτα λόγω τής
αύζήσεως τῶν έμμεσων φόρων.
Πολλές δεκαετίες νωρίτερα,
συγκεκριμένως τό 1939, ὁ Γκαίμπελς έγραφε στήν κομματική έφημερίδα «Λαϊκός Παρατηρητής»
(νόΠαεὡετ Βεσοαὡίετ) αρθρο μέ
τίτλο «Οί καφεπότες», σημειώνοντας χαρακτηριστικα: «Θεωρούμε
απαραίτητο να ασχοληθούμε μέ
ένα έπίκαιρο ζήτημα. Τό πρόβλημα
εἶναι ή έλλειΨις καφέ πού παρουσιασθηκε σέ διαφορα σημεία τού
Ραιχ καί δέν έχει αποκατασταθεί
πλήρως ακόμη. Εἶναι πραγματι περισσότερο θλιβερό ότι αναγκαζεται
καποιος να μιλήσει δημοσίως για
αὐτό τό θέμα.'Ωστόσο, ύπαρχει μια
συγκεκριμένη κατηγορία από τούς
συγχρόνους μας, οἱ ὁποίοι αρέσκονται να έκμεταλλεύονται καθε
γερμανική έλλειψή για να διασκεδασουν ή να ύπονομεύσουν τό έθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς».
Συνεχίζει δέ: «Εἶναι γεγονός
ότι, όπως εἶπε καί ὁ Μουσσολίνι
στήν ὁμιλία του στό Μαίηφηλντ, ὁ
έθνικοσοσιαλισμός καί ὁ φασισμός
έχουν μια κοινή απέχθεια για τήν
ανετη καί τήν εύχαριστη ζωή. °Εαν
ὁ καφές εἶναι σέ μικρές ποσότητες
για ένα διαστημα, τότε εἶναι μετα
βίας αναγκαιότης τής ζωής. Θα
ήταν τελείως διαφορετική ή καταστασις έαν εύρίσκοντο σέ έλλειψή
οἱ πατατες ή τό ψωμί, δηλαδή προίόντα πού εἶναι απαραίτητα για τήν
καθημερινή ζώή.<Ο καφές εἶναι ένα
αντικείμενο καθαρής πολυτελείας
πού τό απολαμβανει καποιος όταν
τό έχει, αλλα μπορεί εύκολα να τό
σταματήσει όταν ύπαρχει αναγκαιότης ή όταν τό απαιτούν οἱ οίκονομικές πιέσεις».
Τό βρεταννικό
δημοψηφίσμα
Γραφει ὁ ἈνδρέαςΣταλίδης* _
έβδομαδες απέμειναν για τα εύ ρωπαϊκό
δημοψήφισμα της Βρεταννίας. 'Η δημόσια αντιπαραθεση συνεχίζεται χωρίς κανείς να μπορεί
να ίσχυριστεί ότι γνωρίζει πρός τα πού γέρνει ή
πλαστιγγα. το δεδομένο είναι μία εύθραυστη
ίσορρ0πία των δη μοσκοπικῶν εύ ρη ματων μέχρι
στιγμής. Είναι, βεβαια, γεγονός ότι ένα σχετικό
προβαδισμα ύφίσταται ύπέρ τού στρατοπέδου
της παραμονής στήν ΕΕ, της ταξης τού 5%, όμως
αύτό δέν αποτελεί ασφαλή βαση προβλέψεων
για τα τελικό αποτέλεσμα.
Πρῶτον, ἐπειδή τα εύρήματα είναι διφορούμενα μέ προβλέψεις από 15% προβαδισμα της
παραμονής μέχρι 5% προβαδισμα της αποχώρησης από τήν ΕΕ. Δεύτερον, ἐπειδή ύπαρχει μία
συστηματική απόκλιση, σχετικα μέ τή μέθοδο
των δημοσκοπήσεων. Οί τηλεφωνικές προβλέπουν παραμονή μέ +10%, ἐνῶ οί ήλεκτρονικές
έξοδο μέ +5%.
Τρίτον, λόγω των ἐνδείξεων για κοινωνικό διχασμό. 'Ενω στούς νέους 18-24 ἐτῶν μόνο τό
18% ἐπιθυμεί έξοδο, στούς ανω των 80 ἐτῶν μόνο τα 80% υποστηρίζει τήν παραμονή. 'Επίσης,
ἐνῶ μόνο τα 88% των πλουσιότερων (όσων
έχουν μία αρκετα καλή ἐργασία) ἐπιθυμεί να
ἐγκαταλείψει τήν Εύρὡπη, μόνο τό 81% των
φτωχότερων (όσων έχουν χειρωνακτική ἐργασία)
ἐπιθυμεί να παραμείνει στήν Εύρὡπη. Τό 22%
όσων καθισαν στα θρανία μέχρι τα 18 τους
χρόνια ἐπιθυμεί να μείνει στήν ΕΕ, ἐνῶ αναμεσα
Συνέχεια στήν σελ. 8
Τρία ἑκατ. πρόσφυγες
πρό τῶν πυλών
Προειδοποίήσις ΕΕ για τήν συμφωνία με τήν Τουρκία
ΠΟΣΟ κινδυνεύει ή =Ελλας από τό
ένδεχόμενο καταρρεύσεώς τής
Συμφωνίας για τούς πρόσφυγες μεταζύ Εύρώπης καί Τουρκίας; Τόσο
όσο περιέγραψε ὁ αρμόδιος Κομμισσαριος, κ Ἀβραμόπουλιος, στόν
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, κ.
Παυλόπουλο, κατα τήν έπίσκεψή
του στήν <Ηρώδου τού Ἀττικού.
Τρία έκατομμύρια πρόσφυγες βρίσκονται στήν Τουρκία καί πεντακόσιες χιλιαδες στό «μέτωπο» τής
Βορείου Ἀφρικής.
Κρίσιμη ή θέσις τής'Ελλαδος,
πού «βλέπει» ανατολικα πρός τήν
Τουρκία, αλλα καί τής ῦΙταλίας, πού
κοιτα πρός Νότον καί τίς τελευταίες ήμέρες βρίσκεται κυριολεκτικῶς στό «ματι τού κυκλώνα», μέ
χιλιαδες μεταναστες να έπιχειρούν
να διέλθουν τήν Μεσόγειο, από τήν
Λιβύη στίς ἰταλικές ακτές.
Παντως, ή πιθανότητα ασφυζίας καί μαζικῶν ροῶν από Ἀσιατες
μουσουλμανους, έζακολιουθεί να
ύφίσταται για τή χώρα μας. Διότι,
ώς γνωστόν, ή Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας βασίζεται στό καθεστώς έλεύθεοις βίζας πρός τήν Εῦρὡπη για
τούς Τούρκους. Κατι πού μοιαζει
καθε ήμέρα καί πιό απίθανο. Ἀποτέλεσμα, ὁῦΕρντογαν καί ή τουρκική κυβέρνησις να απειλεί ὁποιαδήποτε ώρα, μέ τόν έλεγχο πού αποδεδειγμένα ασκεί στούς διακινητές,
ότι θα έπιχειρήσει να κατακλύσει
τήν Εύρώπή, μέσω 'Ελλαδος καί
τῶν χερσαίων διαδρομῶν τῶν Βαλ
κανίων, μέ πρόσφυγες καί λαθραίους μεταναστες.
¦ΟῦΕπίτροπος Δημ. Ἀβραμόπουλος έγκαίρώς μίλησε σέ εύρωπαίκό
έπίπεδο για τήν αναγκη συγκροτήσεώς εἰδικού καθεστῶτος προστασίας καί ύποστήρίζεώς τής Έλλαδος καί τής °Ιταλίας από τήν Εύρώπή. Αύτό όμως δέν έχει συμβεί. 'Η
<Ελλας συνεχίζει να κινδυνεύει από
δυνητική ροή από 3 έκατομμύρια
πρόσφυγες καί μεταναστες έξ Ἀνατολής.Ἀλλωστε, έδῶ καί δεκαετίες
ή Τουρκία μας έχει απειλήσει ότι
παντα έχει τήν δυνατότητα να δή μιουργήσει χαος μέ μόνο όπλο τίς μεταναστευτικές ροές.“Ηδη, δέ, μας
έχει δείξει ότι μπορεί να τό κανει.
'Επιμένει ή ύφεση
παρα τήν αίσιοδοεία
Πτώση τού ΑΕΠ κατα
1,4% σέ έτήσια βαση στό
Παρλεβού φρανοέ;
α' τρίμηνο τού 2018 δείχνουν τα στοιχεία τῆς
ΕΛΣΤΑΤ. ΣΕΛ. 2
'Η συναντηση
μέ Μέρκελ
Με τήν καγκελλαριο
Μέρκελ συναντήθηκε ό
Πρόεδρος της ΝΔ στό
Λουξεμβούργο. Τῆς παρουσίασε τήν πρόταση
τῆς ΝΔ . Σελ. 8
'Η μαχη
για τήν Φαλούτζσ
'Υποχωρούν οί μαχητές
τού πιεζόμενοι από
τόν στρατό τού "ρακ καί
τίς πολιτοφυλακές των
Κούρδων Πεσμεργκα.
ΣΕΛ. 5
Δέν μού αρέσει νά γκρινιάζω.
Είμαι έκ φύσεως α1σιόδοξος,'Εχω
αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά φρόντιζα πάντα νά ιφατώ τό κεφάλι έξω
από τό νερό καί νά προσπαθώ. Δέν
μπορείς όμως να απο αδιαφοροε
μέ όσα συμβαίνουν έσχατως γύρω
μας. Δεν μπορείς να βλέπω τή Χώρα
να βουλιάζει, δέν μπορείς να μένεις
ατάραχος όταν γνωρίζεις ότι αττό
αύριο, πρώτη ·|ουνίου, αλλάζει ή
ζωή σου μέ τή νέα φοροεπιδρομή.
Δέν μπορείς να δικούς τόν απίθανο
έκείνο Παπανδρέου να σέ απειλεί λέγοντας «θά μπώ ξανά μπροστά» καί
να μή σέ πιάνει σύγκρυο ή νευρικό
γέλιο! Δέν μπορείς να πληροφορείσαι τίς «έμπνεύσεις» καί τίς «προτάσεις» τής Επιτροπής τού περίεργου Λιάκου για τήν·Εκπαίδευση καί
να μή γυρίζει τό ματι σου αναποδα!
Κι έδώ είναι πού ανῳωτιέσαι τί
στήν εύχή θέλει να κάνει αύτή ή
«Πρωτη φορά αριστερά» κυβέρνηση.
Δέν μας φτάνουν τά μνημόνια, οἱ κατασχέσεις λογαριασμών καί ακινήτων, ή αύξηση τού ΦΠΑ, ή ὁποία
θά έχει Επιπτώσεις στίς τιμές βασικών αγαθών, έχεις καί τούς «Κολλημἐνσν5» τα Άσπρα, να ανομοισούν τίς γνωστές, από χρόνια,
«προοδευτικές προτάσεις».
"σως είναι λίγο σκληρό, αλλά
νομίζω ότι καποια πανια φατσα,
πού βγαίνουν στά ΜΜΕ ή στά
«Μέσα κοινωνικής δικτύωσης;» (τύφλα νά έχουν οἱ παλιές κουτσομπόλες, μοιρολογίστρες καί κομπογιαννίτισσες τής γειτονιας), ένεργούν
σάν τούς μακροχρόνια φυλακισμένους, πού βγαίνουν από τά καγκελα καί τούς τνφλώνει τό φώς! Κάποιοι, οἱ συγκεκριμένοι γραφικοί
δηλαδή, ζούσαν χρόνια τωρα «κλειδωμένοι» σέ κομματικά γραφεία ή
στό ήμίφως τού κομματικού τους
έντύπου καί σύχναζαν σέ σνγκε<ριμένα «στέκια», όπου συζητούσαν
«τά ίδια καί τά ίδια».
Αύτά, τά «ίδια καί τά ίδια», τά
ανωασούσαν κατά καιρούς στήν δημόσια ή τήν Ιδιωτική τηλεόραση οἱ
«δικοί» τους, τούς όποίους οἱ «κακές,
καπιταλιστικές, αστοργες, δεξιές κνβερνήσεις» όχι μόνο προσελωβαναν
στά κρατικά ΜΜΕ, αλλά τούς έδιναν
μικρόφωνο καί πρωτοκαθεδρία. Πόσες φορές δέν ακούσαμε στά «ττρωινάδικα» τήν αποψη ότι πρέπει νά
καταργηθούν οἱ παρελάσεις, τό μάθημα τών θρησιευτικών, ό έκκλησιαστα, ακόμη καί ὁ Με ύμνος; Πόσες φορές δέν εῖδωε -έπί καττιταλιστικών κυβερνήσεων- στήν κρατική
τηλεόραση διχαστικά καί «μονόπαντα» ντοκυμανταίρ γιά τήν σκοτεινή
περίοδο 1945-1949; Πώς, λοιπόν,
μπορώ να ΜΜΜ Μούσας
όταν συμβαίνουν γύρω σου όλα
αύτά, τήν ώρα, μάλιστα, πού ό
«Σουλτάνος» τής γείτονας χώρας
έχει ξεσαλωσει τελείως;
Πῶς μπορώ να μήν Μας σε
καθε βήμα, καθε στιγμή όταν ακούς
τίς δηλωσεις τών «κυβερνητικών»,
ύττουργών ή βουλευτών, πού ή μιά
σνμπληρώνει τήν άλλη σέ απύθμενη
βλακεία; Πώς μπορείς νά κοιμασαι
ήσυχος όταν γνωρίζεις ότι δέν τά
βγαζεο πέρα; Πάνε να ήρεμήσεις
όταν ανά πασα στιγμή μπορεί νά
χτυπήσει τό κουδούνι σου καί νά
μήν είναι ό γαλατα αλλά ό δικαστικός Μπίρα;
«Καί τί νάκάνουμε;»θά πείτε, καί
θά έχετε δίκιο. Άλλη απάντηση δέν
έχω, παρά μιά καί μόνη: Τό σύνθημα
τών Μοντάδων χιλιάδων ξεσηκωμένων Γάλλων είναι: «Εμείς δέν είμαστε'Βληνες»!
'ΠΠΟΔΑ ΜΟΣ
ο Ἀντί 300.168 δολλαρίων έπωλ ήθη από τόν
οίκο Ωστόσο 8 μία γυναικεία τσάι/τω Εἶναι φυσικά
ή τιτό ακριβή τσάντα πού
έχει ποτέ πωληθεί Πρόκει
Ζ ΒΝΜΞ
ΕιΔΗΣοΥΔΞ
Ζ Μερος
. Τ¦θ¦ ¦ .¦ (58 _ ται γιάμίαλευκήμάτΒί70 ¦ Ι α;Σἔ$δ:ίο  Ματια Η1ιΠεΙεγε ΝαουξαφνΙκάβλῇπ μπροσΤά οσε ΟτοοοαίΙε τσάντα
σας, αντί τών χαρακτηριστικών λευκών γραμμών
στήν διάβαση τών πεζών,
ένα ψαροκόκαλο μέ τό κεφαλι μάλιστα στήν ακρη;
”Η, αντί τών τόξων πού
δείχνουν τήν κατεύθυνση
στό όδόστρωμα, όμοιώματα αεροπλάνων καί
πιό κάτω μία τεράστια
μπανανόφλουδω Μαλλον
θα μπερδευόσασταν; Κι'
όμως αὐτά τα συναντά
κανείς στό Μόντρεαλ,
όπου ένας καλλιτεχνης ζωγράφισε διαφορα στούς
δρόμους καί έν συνεχεία
τόν ακολούθησαν καί
αλλοι, για ναδιαμηνύσουν
στήν κυβέρνηση ότι πρέπει να δημιουργήσει ποδηλατοδρόμους! Άν πούμε
όττ τό καταλαβαίνουμε, θα
πούμε ψέματα..
ο Στήν Σουηδία οί έργαζόμενοι στίς σχολικές κουζίνες έτοιμαζουν καθε
γεύμα από τήν αρχή. Δέν
ύπαρχουν κατεψυγμένα,
τυποποιημένα προιόντα.
Είναι όλα φρέσκα! Καί οί
έργαζόμενοι καλούν τα
παιδιά σέ μικρες ὁμαδες ο
παρακολουθήσουν πώς
έτοιμάζεται τό φαγητό
τους, ένώ τούς γνωρίζουν
ακόμη καί τόν ψαρά πού
φέρνει τα ψαρια προκειμέ
νου να έκτιμήσουν τήν
σκληρή ἐργασία πού χρειαζεται για το φανεί Ἀς μήν
κάνουμε σύγκριση μέ τήν
χώρα μας, γιατί θα βάλουμε τα κλάματα..
ΒίτΙς111, μέ λευκόχρυσο καί
διαμάντια. Τά διαμάντια
δημιουργεί ή ΗσΠΠὸε. Ό
οίκος ανέφερε ότι μόνον Ι2 τέτοιες τσάντες κατασκευάζονται κάθε χρόνο.
Τό φανταζόμαστε. Ποιός
θα τίς αγορασει;
· Τό καλό το παλληκάρι
ξέρει κι αλλο μονοπάττ, λέ
ει ή παροιμία Στήν προκειμενη περίπτωση, τό καλό είναι τό κορίτσι, αφού
μία πιτσιρίκα ό μόλις ἐτών
έπινόησε έναν απίστευτο
τρόπο να μειώσει τό κόστο; τῆς τιμωρίας πού τίς
έπέβαλε ή μητέρα της.
”Επρεπε να γραψει πολλές
φορές «θα κάνω καλύτερες
έπιλογές». ”Ετσι για τό
«ταύ» τράβηξε κάθετες
γραμμές καί μετά προσέθε
τε τό πάνω μέρος. Τό ίδιο
καί για αλλά γράμματα
Ο Ἡ Ββετία θα έορτασει
αύριο τήν όλοκλήρωση
τού μακρύτερου σιδηροδρομικού τούνελ τού κόσμου. Οί αριθμοί για αὐτό
τό «θαύμα» προκαλούν δέος: Χρειασθηκαν 20 χρόνια
να κατασκευασθείκαί χρηστμοποιήθηκε ὁ μεγαλύτερος μετροπόντικας τού κόσμου. ”Εχει μήκος 57 χλμ.
Θα περνούν από αὐτήν
καθημερινώς πάνω από
300 Τραίνα μέ Ταχύτητα
250 χλω Ἡ δέ αύριανή τελετή θα στοιχίσει 8 έκατ.
δολλάρια καί θα παρευρεθούν Ι 00.000 θεατές.
Ίστορικά ντοκουμέντα
«°Η απαγόρευσις τού καπνίσματος
από τήν Ἀμαλία τό 1856!»
τού Ελευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)