Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
 Ο ΛΟΓΟΣ 
·οεοεπον@οΜετ-ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 895] · ΕΤΟΣ 32ο - ΠΜ" Ί ευρώ - ΤΡ|ΤΗ δΊ ΜΑΪΟΥ 20Ί6
ΒΟΛΕΣ ΕκΔΤΕΡΩΘΕΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΝΕΑΣ ΔΗΜοκΡΔΤιΑΣ
Απεργία δ·αρκείας
στην Με Ρίαααε
ΥΠΟΟΕΣΗ |Χ|Ο|ἶΔΤΜλ5
Ενίός Μανία· ως
συγγενείς να λείψανα
των πεσόντων καναδραμεων
Σελ. 2
- ·_. Υ τί·
οίοῳἶ -γ έ'^-'. · . )Δ1.'| · .¦
χΡνΣΗ Ανω ; : _ είς» β; 
 Ξ .- 1 _ | -Ε Ξ ¦  Με
:ε :Λ "· ` “ "ί _.·  | ΙΕ"|ΜΜΜΜΜ
Μ~ τα ς ἑ_ |  "Μ Με Φως “Με και ω
Σ Ϊ |...ἱ·γ·
.ο _
._ 4 _,.ν¦·¦Γέ!·ἶ_ν Ἡ β κι κής, ΜΜΜ 
2!:¦Ν_ ΜΜΜ ΜΝ Μ
να ·< ΜΑΜ·· Δ: Γ “ὰ '>νε'ῷΡ` ΜεΜ,όααΜΜΜ
”Γ Ι ' _ _ ηἶ η! Ύ
“Κ ί'£“““ Η.. εεε¦'ἶ?β  [Εν :ο 
'Β° `“`·7”ἔ- :π · ··; .
- =·ε 9 Χν·|¦κ` 4 τ¦ | κ
· γ ' ,γ .ό κ (ί
«μ 'Ε '° αν! Φ" .3308 '
Μ "εἴ", 9:] “ 
”;:-ἶ“: 
Με' αν 8
ι “Νέα ζω
- ω ε_.-Δ., Ξ -· κκ; ·=·ω:;Ξ·;έ-Ξε·+. 
Ι 2 Μ·
Νέο δ'°Β°"η ΑΠΟ ί ίονΝιον ΔΡχίΖονΝ ΤΑ «ΝΤΔΟΥΛ|Δ» ΜΈ:ΜΐΣἩἔωἘ
ση Μα:
ί¦~|ΔΡΔΘΩΝ|ΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΜΜαΜΓΜΜ
ΕΜωΜαπΜας,
ρωιων5ΜαΜΜΜ
έναρξης ως συμφωνίας ΣΟΕΣ ΕΕ
ΜωΜωδωδΜΜ
Μ,μεΜναΜγ·αῶες
_ _ πεΓΜΝΜΕΜ.ΜΜ' Μ
ἡ!» ως φως, ια ίδια επίπεδα
¦ _ἴ
Ε _.
“ __ · η θα εξασφαλίσει ων Μ Μα·
 ω ν Ρ γήπΜαίαςιΜΓΜΜ·Μ Ενς·ἐ_δ δείξει-Ν ααα Μ
_ Δ 7 _ απο ΠΜ
Η κὡΜ 3 "η Μας.
Σας από εξέλιξη και Μ διαπΝνΜ να σε "ΜΝΚ Ενδείξεις θα δ·αα·ρείαΜ επαφή με κάθε
Μ- ΜΜ μέσω των
Ο· αδελφοί
Αντετακαύνμπα
πρεσβε·ς ναν ΣΕΓΑΣ
#σ.ϊΜἑ
ί ς. ·
·'# ί
Π · ..· _·η“:.,
“ Ε Ι Η"“ Ξ
ϊ Ι