Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Βάσεις - έκπληξη τριών ταχυτήτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ιιΛοκ-ιιιιιιαιιιι'ι'κοΣ
ΜιχιιιιοΝιΜιιιιιο...ΣΕΝιοΝι
;  _ η 736 Π ρ / χ τ " ἐηΠῖΠ|
ρ ε έ- /  ιιιίιιΜίλ ι ια ιύ
· γ ,ΠΑοκν5 __¦__,,.
ὶ υ | π· “ Δ Ι 
Ι Ω . ·
παΜΝ5“
Τρίτιι 5] Μαίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.896 - Τιμή 1,30 € - νυνυνυ.α|εΠ|τει·σ5τγμσ5.ει·
Μ@ΝΠΜ@Π
ΚΔΠ ΕΠ©ΧΠΕἔ@Π
Μ Τ| Δειχι`ιογι`ι Ο' ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤ|ΜΗΣΕ|Σ
ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓ|ΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
Ι Ι ΠΡΟΣΛΗψΕ|Σ
Βασει8-εκιιῇιιξιι 
ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ,
ΝΟΣΟΚΟΜΕ|Α
ΚΔ' ΔΕΚΟ
| Ο οι ειδικότιιτες
και οι προθεσμίες
τριών ταχυτήτων
ΑΝοΔικΕΣ ΤΑΣΕ|Σ ι'ιΤοτικι-ι |'|0ΡΕ|Α ΣΥΝΘΗΚΕΣ |Σ0ΡΡ0|'||ΑΣ Μ
λόγω βατὡν σε Παιδαγωγικές, στις μεσαίες σχολές 1ΠεΜΜ“ΜΜαω
Ι ΑΜ ΜΜ,ιτΜιι_Μ.ιπΜιπΝΜ
ιι , τι χ
1.651 Προσλἡψεις σε ΜΒΜ
θεματων στις Οικονομικές Σχολές, αλλα και στις ο^οΗΜὶΕἱΝΣ;ΒΈἘΚ
Νομικές, |ατρικές και αλλα και κενές χαμηλόβαθμες. Η ^Ε|ΤογΡΓ|ΑἔγΣ
Πολυτεχνικές Σχολές θέσεις φέρνουν «κλειδί» για εισαγωγή θ^ ^Π0Φ^Σ' ΤΑ'
σου ει·ιιλέγουν οι αλλαγές στα Πεδία οι επιδόσεις σε Μο ΤΟΥΣ ἔἑ3ἑαΝΤἘἑ
οι αριστούχοι του μηχανογραφικού Μαθηματικα, Βιολογία ΤΩΝ ΣΧΟΛΕ|ΩΝ!
 ΜΕ|ΩΣΕ|Σ ΣΕ ΜιΣθογΣ-ΣγΝΤΛ1ΕιΣ,
 ΛκΡ|Β0ΤΕΡΛ Χ|Λ|ΛΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΞΠ£ιΝ@ἩΜ ΠΣ
Εῖ@ αῶΝῖΠ©»
Τ©Ψ [ΜΑΜ ΔΝΤΠΔΕ:Π
|'|ρωταθῆιιτιις _ | ΜΜΜΜ
θαυμι·ιιακος,
τ _-στοιυατετΜ ·
απο
ί £ιὸ
ΝΕΛ ΤΡΑΓΩΔΜ · __
ΔΜ©ΠΣΤΜ ΤΗΣ ΜΑΛΜΕ Η
· Ή η χ' Ζ : 7 ι υ¦ . τα ; `> ι
Μ .Χ γ_··,., ΙΡ ._ 1, ι ,¦=ὴγ= γ
ι ε ι χ _ 7; |> νι ωωΔ , ι .
 χ » ί Ξ . _- “ν ιι
Πόσοι «Α'|Ἡάν»  έ  `ν/· _ ί Ξ)
θα θυσιαοτούν γ ή 
ακόμη  ,1 Ε '
στη Μεσόγειο 7 ·  ο Η Ι ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖ|
 Ι ·  . το “Νεα ι>ιΞΑι:·
¦'· Η”
ΣΕ^ 20, 29
ΤΗΣ ΝΔ. και το
ΜΔΕ, ι·ιι>οΣΦγΓικο
ί ΞΕΛ. Ο
τ ΤΩΡΑ Ο ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡ|ΖΕ| Γ|Α ΤΗΝ ιΔιΩιικοιιοιιιΣιι ΤΗΣ ΕΥΑΘ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα