Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Δύσκολη η εκκίνηση για την ουρά των μέτρων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.οαἴτοτΠΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Η ΡοννΕιι
δεςιιι·ί|γ εστία: Ρωτώ· Ηε||οε ΑΕ.
Τει.: +30 ΝΟ 6728890
Νοε": |ηίο@ρσηει-ηεί|αεετ
Μ.ροηα-ηειισ5Ετ
Δευτέρα 30 Μαίου 2016 /τιμο: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠιΧιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26073
Τζώρτζης Κουτσολιοήτσος
διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΕ θι·ουρ
Λ|Γ|ΗΗΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΑ Δετητγη ΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Μ Γιοσιια Φίσερ
πρώην αντικαγκελαριος και υη. Εξωτερικών της Γερμανίας
ΤυρΒοΜΠΠε
ΤυΚΒΟ€ΗΑΚθΕΚ$ δΑ'.Ε$ Ο πανια
Ο. ωσπου σε, ”ΑΜ ΤΜ ΗΕΗ
Τ: 2ΙΟΜ26ω-' ·Μ'·ΜΜ·
σήμερα στη Ν
εηιτροηή εμηειρογνώμονων
ΕΠί τάΠοτσς
σι εργασιακές σΧέσεις
Ανοίγει σταδιακά το θέμα των εργασιακών
σΧέσεων, καθώς σομερα είναι Προγραμματισμέγο ο δεύτερο και συ σιαστικο συνεδρίασο
τος εΠιτροΠΠς εμΠειρογνωμόνων Που έΧει
συσταθεί αΠό τον υΠου ργό Εργασίας Γιώργο
Ιζατρούγκαλο, για τον υΠσβολο Πορίσματσς
με βάσο τις βέλτιστες ευ ρωΠαῖκές Πρακτικές
στο λειτουργία των συνδικάτων και των εργασιακών σΧέσεων_ >6
ΕΧΕ: ΑΠΑ|Σ|ΟΛΟΞΟ|
Ο| ΕΛΛΗΝΕΣ Ν||.|.ΕΗΗ|Α|.5
|'|Α ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ|ΚΗ ΤΟΥΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ >ι9
Γενοσημα: Χανουν το στοίχημα
για μερίδιο αγορας 40%
Το νεο δελτίο τιμών Που αναμειεται να εκδοθεί
μέσα στην εβδομαδα, σε συνδυασμο με τα χρονίΖοντα θεματα της ελληνικής φαρμακευτικής αγορας,
διαμορφώνουν ένα νέα τοηίσ Προκλήσεων για τις
ελληνικες φαρμακοβιομηχανίες οι ουσίες δυνητικά
μηορουν να αηοσηάσουν ένα υψηλο μερίδιο αΠό μία
αγορα 1,5 δισ. ευρώ. >ί 8
ΤΟΥΡ|ΣΡ|ΟΣ: '| 5η ΣΤΟΝ ΚΟΣΡ|Ο
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΦ|ΞΕ|Σ >15
ΣΕΝΑΡ|Α ΠΑ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕ|Σ
ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟ|'|Α ΤΗΣ ΒΕΗΖ|ΗΗΣ >9
Πρωταθλ ς
Ευ£ώηης
ο ῖ'ΠεἙροιΝιας
[ΥΠΟ|Κ-θεσμοι] Χωρίς συμφωνία στον τολεδιάσκεψο για τις εκκρεμότοτες του μνομσνίσυ
Δύ σκολο ο εκκίνοσο
για τον ου ρά των μέτρων
Μετ' εμΠσδίων ξεκίνοσε ο ΠροσΠάθεια τος κυβέ ρνοσος να κλείσει τα ανοιΧτά μέτωΠα με τους δανειστές, Προκειμένου να εκταμιευτεί ο δόσο των 7, 5
δισ. ευρώ, ενώ το μΠρα-ντε φερ των δύο Πλευρών
Περιλαμβάνει τέσσερις γύρους σκλορών διαΠραγματεύσεων έως το τέλος του 2016. Κατά τον Πρώτο
τολεδιάσκεψο Που είΧαν Χθες το βράδυ με τους θεσμούς ο υΠ_ Οικονομικών Ευ, Τσακαλώτος και ο
αναΠλορωτος ΥΠΟΙΚ Γ. Χουλιαράκος δεν γεφυ ρώθοκαν οι διαφορές στις εκκρεμότοτες των ΠροαΠαιτούμεγων και Παρέμειναν ανοικτά τα «μέτωΠα»
Που μας Χωρίζουν αΠό τον εκταμίευσΠ τος δόσος
των '7,5 δισ, ευ ρώ. «Αγκάθι» Παραμένει το θέμα του
ΕΚΑΣ, καθώς ο ελλονικό Πλευ ρά εΠιμένει να μΠ ζοτΠσει τα αναδρομικά αΠό τους συνταξιούχους και
να λύσει το θέμα με «λογιστική διευθέτοσο». Πονοκέφαλος και για τα «κόκκινα» δάνεια με εγγύοσο
του ελληνικού Δημοσίου, καθώς ο εμμονή των θεσμών να ΠουλΠθούν και αυτά στα ΠιΠά8 δομιουργεί και δομοσιονομικό Πρόβλομα, καθώς θα καταΠέσουν οι εγγυΠσεις και θα Προκλοθεί αύξοσο του
Χρέους, αλλά και τος εξυΠορέτοσος του. >4-5
'Εως τις Ζ Ιουνίου: Το κλείσιμο
των εκκρεμοτοτων Που άφοσε
ο συμφωνία του Ευτσἔτσυρ, ώστε
να ανάψει τσ Πράσινο φως για τον
εκταμίευσΠ τος Πρώτος υΠσδόσος
των 7,5 δισ. ευρώ.
2 Τον Σεπτέμβριο: Η εφαρμσγο
των συμφωνοθέντων με τους
θεσμούς και ο υλσΠσίοσο των τελευταίων εκκρεμστοτων για να
εκταμιευτεί ο δεύτερο υΠσδόσο
ύψους 2,8 δισ. ευρώ.
Τέσσερις ιαίιιλοι διαηραγμήτευσης εως το τελος του ετους
Τον Οκτώβριο: Ξεκινάει ο δεύ3 τε ρο αξιολόγοσο με «έΠαθλσ»
νέα δόσο τος τάξεως των 5-5,5 δισ.
ευ ρώ, εκ των σΠσίων τσ 1,4 δισ. ευρώ θα διατεθεί για τα λοξιΠρόθεσμα Χρέο του Δομοσίου.
Τον Νοέμβριο - Δεκέμβριο: Το
ΔΝΤ θα αΠοφασίσει για οι συμμετσΧό του στο ελλονικό Πρόγραμμα
με βάσο το μελέτο βιωσιμότοτας
για τσ ελλονικό Χρέος και τσ ύψος
των Πρωτογενών Πλεσνασμάτων.
[μνημόνιο] Αυ ξοσεις αΠό 1 |6 στις τιμές Προϊόντων και υΠορεσιών εξαιτίας αύξοσος των έμμεσων φόρων
'Ε ρΧεται το Πρώτο «τσουνάμι» μέτρων
Νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις φέρνει ο συ ξομένο Παρακράτοσο φόρου
[εκκαθαριστικά σημειώματα]
'Εως 12 δόσεις
ο φό ρσς
εισοδήματος
Δύο εναλλακτικές δυνατότοτες για τον εξόφλοσο
του φόρου εισοδοματος τος φετινός δολωσος έως
και σε 12 μονιαίες δόσεις, αντί των τριών διμονιαίών Που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά σομειώματα, ΠαρέΧει ο ισΧύουσα νομοθεσία, Ωστόσο, ο
αύξοσΠ των δόσεων είναι έντοκο, με 5% ετήσιο εΠιτόκισ, ενώ ο σύ ξοσο (άτσκα] των δόσεων Πλο ρωμΠς
του φόρου αΠοτελεί ακόμο αντικείμενο διαΠραγμάτευσος με τους θεσμούς. >9
Άγιον Όρος: Αμειωτο το ρωσικό ενδιαφερον
Το "διαφὲρον της Ρωσίας για το Άγιον Όρος παραμενει αμείωτο τονισε ο
Ρώσος Προεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την ιδιωτική του μετάβαση στη
ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, με την οηοία ολοκληρώθηκε η
εηίσκεψή του στο 'Αγιον Όρος. >29
[Κομισιόν]
Χωρίς
διακρίσεις τσ
διασυνοριακό
σεμΠόρισ
Δέσμο μέτρων με οτόΧο τον αντιμετώΠισο του γεωγραφικού
αΠσκλεισμού στο διασυνοριακό ολεκτρονικό εμΠόριο, το διασυνο ριακο Παράδσσο δεμάτων
σε ανταγωνιστικές τιμές και τον
καλύτερο Προστασία των καταναλωτών δρομολογεί ο ΕυρωΠαίκο ΕΠιτροΠο, >Τ Τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα