Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
_ Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ
° ΓραφετοΤΔΣ0ΣΤΣΑΤΑΛΗΣ 
2 “ ·
τΔ Ρ
“Ε έ η _  ,:“γ¦ραψατε τστοσία Μαΐου κατακτττση του κυττέΜουξεφττλίσατ
'Μ φορἑτο ΚαΞσἶυένο, Μωβ Ποτέ" έα <ἶἑρχομαστἑ› κα.τἰθα βγαίνατε με
ερίττατο,βοεὡτοτ`κατ στα'ρ|αγ ο", αν 63: αίἐατὲ   Ι μέσα σἔ το
τ :τ Μ `
“Ψἔ.:_`_ γ
 έ”Ρ$. ο 7 τ
ξ ἑ! ὰ ἔ
τττκΜττττκοτ
. Β ΠΜ"
ΦΠ”
 ΜΜΜ ΜΜΜ·
 ·! πανω στον
Με Μαασττττοσα,
ο έ έ έ ° ΚΨΜ( 
| 7 “ ο στο Γη
ο ¦ Ι .ξ η· η
Ποτοτ είναι ο· αντίτταλοτ σου θα μπουν στην κληρωτί6α του γ, Προκριματτκου
του Ευτορ8 Εοοσυο, για την ευρωπαϊκή ετττστροφἡ Με ΑΕΚ, σττ5 28 'ουλίου
ΑΜΕΣΗ ΕΠ'ΒΕΒ^'ΩΣΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ|ΝΟΥ 
η ί
ΑττακΑΕτΣττκογ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ «ΩΡΑΣ»  
το τοποσ ο ο του σου] ο στο". Ι · '
ο Η Β 7 . 4 ο Μυτοοτκ "στρουντα£
ΜΜΜ και για Μποαιτος!
 ο Η
υυυα αττανωνττς
ο ΜΜΜ στο Μοτο!