Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
αιτνανντπτ ΣννταΜ ΜΜΜ: ΜΑΚΡΗΣ
ΔΞΥΤΞΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 20'θ Ο ΑΜ 2828
ινανπτΡαιικ
ΤΗΣ ΔΞ"!ΡΜ
Δ/ιιτιας: οι Νικαῇαῖ6ης
Τόταρτας
ττπικός για τπν κι ταν
μπαακττ απμαρα μια".
απατα να νπα“καται ταν
απνμπιακό στα κατόμαατα
απκπ α αι παιραιότ·ς
πραπγαννται με τη
ν'κτς
ων αι ΜΝΜΜν.
Μἔως Μπταόπαιιπατ
κιΔ¦" ϊ¦ΛΕ'Ω¦¦ "ΠΩ"|"
Μ· πραμία και απααααιατικατπτα πανε αι αρναραπανκαι- στα κωιατό των απνμπιακών αγκαταατααα“ν. εκεί όπαν πριν από μια σωματα
παραν μαγαππ νίιαι παίζαντας καπνταρα από
ό." ατα ΣΕΦ' τω°““ Ο· “ΜΕ-Ν· ·ιαιι·αιιπ και των”
τον" καρις να Μαι ΜΜΜ α τ”ακόατανται ότι αν ΜΜΜ. ο Μ απιαπωπω" πττας Μ"... ο· .Μι
νπαρπι αππας Μ Μπα. Η”
ό"€ °'“" "κ .Μ Μ "Μ
αταν παιραια >
2) Η' 'Η ""'·
καμία επικοινωνία με
τπν αικαγένεια ταν θύματα από
τανς αραατες και α Μπας ππέαν για
τπν απειππ τπς ίδιας τπτ ζωής
ταν 25κραναιι κόβει τπν
ανόαα
Η· απικόπττρα 'αει μασκαοόραι ακινπαι ερτννες τπς ταπαιπααν τα ανταιααατνναμ'ας α κινπ- νπτα ταν πανπ'αα και
ματαγραοικός όιό τπς ρίας αρπαΕαν
α τρόπας παν τα εκειναν παπα και τπ
ΜΜΕ τπς τώρας ανντρααό ταν α Άγνωπαραναιόζανν ότι ατα γιατι αι αρόατας
εγινα π απαγωγή πιγας ώρας αργότερα
τα επμ8ρῶματα αρπααν τπν καπόπα
τπς καριακπς απανααρπ
Επικαινωνία ταν απνμπιακαό με ταν πατα” ταν Μεξικό α
Με τις ώρας αι πτιραιῶτας πρααπααανααν
να Βρανν τρόπα να μιπιιαανν με τπν
αικαγόναια ταν πααααοαιριατπ παπα
και τπν απνναμία τπς
ταμαανπιπα
·αι ακαΜις μας και αι πρααανως μας με ταν Άπαν- τα
μπννμα τπς -αρναρόΜνκπς· πας αργα κας τα Βρόαν
ατπν παγκόσμια
πααααοαιρικπ καινότπτα
από τπν απαγωγή ταν Άπαν
πωπιαα στα Μεξικό
μα· τπ ανντραόό ταν
ικα" Μπας. Τα καρότσι
παν αι απαγωγείς αοπ
νται ·αΛαι αν καπα·ανς παικτας.
για να ΜΜΜ' τα κανό ταν νπαρκπγαα και
Η!" ΙΝΝΑ να μπανν τπιτόπανς τα μακρινα
ααντ παν απ αππαΞανν τις ιααρραπίας ματια
ατα παω 7
ο τππιιανιιιιτ ειναι π μαραι| τπς ¦
ωρας νέα· τα”. όμως ατα αμα χ
στν ακαπτνανν να ααπαανν ταν ι
αρχπγα μόνα ταν. Μα ειναι αγαπα γ '
ότι π αμννα ταν πανααπν·καα θα
πρααπαΟπααι να ταν ΒααανΜι
ιι τ8πενταια
πω π αντιαρααπ τπς
Τιγκρτς α
πρῶτα τώρα
αταν κόαμα
σε απαγωγες
τα Μεξικό α
πρακαπανν
τρόμα αι
αριαμαι
ακαμπ και
ατπν αναΜ τανς
ΜΜΜ τπ
γ ἑ ` ¦°ΚΑΡ'¦"¦"°' ΚΑΙ //-`ὶ` “ἴ=:::=° ΑΜΜ?!Μ==?
ῦ °Ι ¦'""· 'Κ'Ε¦ '°' /| “Χ τικό ταν τω- ατα τα' για ων παοκ.
και α στρατός
στις έραννες
αναρτπαπ ταν Μαν πωπω
ατα Μπα. ιι ωταγρααα με ταν
παρω ταν πρμόντα ιαριαταραι.
πΙγςς ώρες πριν από τα αακ
τπς απαγαγιις
Να πῶς νιναααι καρναα'ας αρματαωπακας αταν
κόαμαι Πανααικπ Μνεπ από ταν ·ιιρι“π
Η." μ. (Μας) ταν απνμπιακαὑ. παν όκ·ι κατα·
κτιιααι κρναό πωπω αν °πνμπιακανς πγῶντς. παγκααμια και τνρνπαΙκα πρατ“ππμα α
Όπαι αι παπ|αττς ταν απνμπιακαό. απας και α
ΜΜΜ; ταν ετων καρακτπρἰατι ως ταν
καπόταρα ταρματααόπακα αταν κόαμα
νπόατιγμα ιι αννόνττνΕπ για νταρανς
ααπιιτ€ς παν αεκ" να ατααανν των α
α τερματαανπακας αντός ω· ωρας πραπανπατις τπν πμ€ραι ειναι τα ατραπό τπς
Φετινιις αμννας - οόρπτρα για τανς
αντιπαπανς ταν απνμπιακαν
πόἱ με τέταια κόαμα
σαν ταν °πνμπιακαν
ΣΤΟ ΧΕΡΙ "'°Υ
"ΑΟΚ (0-0)
η α ·πικ·ααπας ταν τα”. πιιρ· .παω
~ πωπω ατα ακα από τπν Αεκ και Με"
Μιαζτται έναν Νομό ααρια ατπν τανμπα κόνταα στόν ΜΜΜ-α για να κατακτπακι τπν πρότπ θα" στα από· η
Από τπν απππ “απο αι ·κιταινόμανραι·
αν “αν πιο" τα αννατατπτα να ωκ
/ _ Χ μπακ Λιγκ Μ·νπταω τα· για
Ντα των." ταν Μακ. γιατι ανό
` . ι
Υ 'μ  Ϊ  
α ταιπκας _ ι
τικ ΜΜΜ' . τνντντενξπ ταπω τταιμαζτι ιι αικα- | Χ απἙ===. Ἡ: =" ¦”=ἔ=
7 Μ“Μ ναναια ταν παικτπ καστ °° ω
ην· χ 7 2 'ΜΒ' γη π”. "έ”.
ΜΜΜ ° Δ|°Ν"" ΜΜΜ (αθώα' '6) τα τα· απατιιπαπκι α πόσα” τπς πτκ
με ΜΜΜ κιτρινπ οι πρότπ ατα αν·
|τα / _
. -ΜΜ μη Ρ;|"¦¦ιπππαἑ2τααα ατανέακόἔ=ρ Μαΐ Π 
· · νταν τριτς. παν πα για τα νΜΝ:: Χ: ωκΜ“..“ΜΜω“ωπ ι· παι·ιτπι
"εφ” °νῶ"_ "ω α Κραότπς τἄντπαμαν έγινα αντικτιι·να τππΜππα από ·ννκ·νΜ·ῶν ·κῳΜ“ν πΜΜκ“ν ιι και και” στα ντιπ· ταν
Μ """¦“¦. από τανς ανιπιαικτας ταν. από τανς Μ°Μ“ μ :η Ν. ΜΝ·^ ° - - - π" 1 . * απο π Μρκνρα όκαατ ατα·
απαναΒς Η ""Μ 'Ν “Η ”Ν” 33) ενω από ταν ΜΜΜ κτ·
ιι αμααα τπς πως αιωνας
ατα Β' μ· ταν ιαπωνια
και ατα και· μα ταν
ιππαργκαν Ματ τα γκαπ. 'ν
αππα και στις απο παριπτὐα·ις α Βραζιπιόνας Μαπωσ αντόαραα· αντπρια
9 77' '08 85 Ι '08 2 3 τρωει α ΜΜΜ κπιιττππτανΞΑκιιτ φταιω αι
ρα ιδή· α Ἑται. αι ααααπαι
ταν τα" Ταιὑππ απιατρόαανν
ως πρ·τααππτός ατπν πρῶτπ
κατπγαρια. απατα από απαναἱα
παντα των α τα γκαπ τον
4νααινι· αι Για·όνααιτς αν
και των" ια· -ααται. ανά
-- - η για τανς Μανιαιατπς ακαραρτ
αμε ' · α "απατόπιας (5"
ΜπαπαμΒανα να παπα ι· Μαιας παικτες. ειναι
μέσα αταας καπνταρανς τπς Ξνρὡππς α Δεν νωπαπκα τα καπιταπ καντρόπ και τις
αικαναιακ£ς ανακαπίτς.
μια" με ανανς ααππτός _¦° "Μ_
παν τἰκαν πτρόατι από “ή Μ “να
ταν απνικιιακό και όπαι ““α° · Τ. “Μ .Μ
μαν ειπαν ότι πρΜιται
για παπν ντγόπα κπαμπ α
και τα αιαπ'ατααα γραγαρα α τα κρπματα ατν
ειναι τα παν ατι· των
για ταν κρόναν: πα
κίμαι κντνκιαμανας
όπως αντπ τπ
' Ξ  α Γιόαπ Μαι". παν ΜΜΜ αν ταν
ν Μμαν και κανα· μα·πματα ·πππνικῶν
ιι·όπ τα καταΜρν·ι στα... απαραι
Ι τπτα) παραΜκπαι τπν αόνναμΙα ταν
όταν μαναακα και απακαπνπται τα
μνατικό ενός απανααἰαν ταρματαΜπα" α ΜΜΜ ΜνΞπ
όταν ΟΕΜ" ΣΙΜΝ°ΓΛ°' 'ΟΕΜ '5)
'Η νιιαιαιππ π"°ΤΕΛΞ|ΜΠ:
Π  ΜΜΜ - πω” αν.
- πανατρραΕός - ΜΜΜ
ιι-τι Ο τα Μκατα γκαπ :ΜΜΜ °_Β ΚΜ"_“ _
στα κιαν παν παω Μ¦¦Μ °_¦
α π κας Γιαννιταανπς ι85·ι _ ΜΝ _ '
κρότπατ τπν ειναι" ατπ Μή 'νήΜ“ς Ξ 2
τ· Εανικπ α οι ωτακνΜραι·
κραιαζανταν έναν Βαν” ~ Η των"
ατι· Λαικα και τον απο". Μ·Η0ΛΜ|Α: Λαρισα
κανας αι γππααανκαι γα. καρκνρα τα. τακακ··Μ Μπακ" ν· , τι. Μαν" τμαρνπς αι.
'αν Ἡ"ΝΜ Δεν· τα. κιαααμικός Ξ'.
'28" καπως· ω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα