Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΣΠ0Ρ
ο"ΕΤΡ0ΥΝ|ΛΣ ιιΛιΕιιιιιτΕ . ω πωσ ο σο
ιιιι2“ΣΕι>ιχι·οκιΜοχΡντο 8 . β 
Στοπ πικαπ ΣΕ Ενι>ιιιιΛικο,  - 
τοΕχΕιιιΔιιιιΛι>ΕιτιοιιΜκοΣκιο   
ιιΑιιιιιΕοκοονιιΛΡΕι η Ο.   ΤΗ Ε 
τιΛιοντοΛνκιιιΛκονΣ 'έ ` 
` .5ΕΝΤΡΑΟΟΑ£.6Ρ
κΑ|ΒΕΑΑΝΤ·ΤΟΡΟΝΤΟΝΒΑ ΕΑ$ΤΕΘΝΕΟΝΕΕΡΕΝΕΕ ΡιΝΑι5 ΟΤΕ $ΡΟΠΤ4ΗΟ
ΡΕΤΖ'Ο ΕΜ|ΜΑ-ΑΕΕΛΙΝΟ,ΤΕΟΑΒΑ5κΕΤ 5ΕΡΤΕ Αν ΜΜΜ Ϊ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ8ΗΟ
ΤΚΟΑΝΤΕΝ ΕΤΕΠ ΤΟΥΟΡ10ΡΣ-ΟΜΑΧΟΜΑ ΝΒΑ ΜΠΕΡΝ ΕΟΝΕΕΡΕΝ€Ε ΕΙΝΑ|_5 ο Ϊ ΟΤΕ 5ΡΟΟΤ4ΗΟ
ΑΡΜΑΝ|Μ|ΛΑΝΟ·ΒΕΝΕΤΠΑΚΟΑ ΕΜΠ 5ΕΡ|ΕΑ. ΜΠΕ/ΤΜΑ ο _ ” ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ8ΗΟ
ΟΛΥΜΠΤΑκΟΣ ΣΟ Π. ΚΑΕ<ΠΑΝΑΘΗΝΑΜΟΣΑΟ ΚΑΕ. ΒΔ5κΕι ιεΑαιιΕΣκΡΔιΣ Εν Ο ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ4ΗΟ
ΓΕΡΜΑΝΤΑ<ΟΥΓΤΑΡ|Α. ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΜΑ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤΙΗΟ
ΜΟΤΟΟΡ. κΑΤΑΛΟΝ|Α. ΑΓΩΝΑΣ ι ” ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ5ΗΟ
ΜΟΝΤΗΕΟΧ νοιιεν ΜΑ5ΤΕΠΞΤΕΛ|κΟΕ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ8ΗΟ
ΔΕΥΤΞΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 20'Β ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΑΘΛΗῖ|'
ιιΛικοτκιο`ΕΟ|(ιιΜ ι ·~
τον ΠΜοιιΜ πι Ζιιιι τν,
καιοκπνι>ιι ντεκ τνπιιΛι>ιιττΛτιιΣ 
_ . - .
'ΜΜπΜανωοΜ0
στοαποκΜΜοΜ
τωΜστο0ΜΑ
·ΝαωΜτσΜτοθλΜ
οωωωτωοΜ“Μω
πτ·κιιπ·πππΜΔΜ
πτ·νππππΜΜο
πωπω Ύ” Π
Μ φ" σε- _ Ή ο* Η
Με%“=ω ῦ κατι ιιτΔ° οι ΜΠΕΣ Δεκ Ποιοι
και ΗΜΜΥ, ΕπικοικιικιιτΕι ιιΑ Ντιν.
ο ~ Μ ', τιικαττ!οκιΑ οτκκονκττιικΕΛΜΔΑ
Τ'Εθνικπ 7 ιταιιακΑτΑιιιτιιον - 1 μ ιιΔτο`κικιιιΡο κτοττΑ'ιακακειι>ο 
καιμπαραζανοὁαιι “ ο Ο 7  
Ο|'|ΠΡ|'ΟΣ ΜΠΑΣ "ΜΝΗΜΗ ΠΣ "ΜΑΤΙΕΣ ΑΜΜΑΝ" ΤΟΝ Εκιιιικικιι
ΕΠ|ΣΤΡ0ΦΗ Με
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ιοΤιΛοκΝιιιιΡῇΤΜν ιιοΕΤΕΟῆοΑκίκΑι Πτι τοκ Μια ΞοιιἴιιΑ το τΕιιτοκι > Μια Μπακ τοκ ιιι>οΒιιιικΑιικο ιιΑΒ“ιιον 'απο Μια τι ΗΠΑ τον
' Πρώτη τι ΑΕΛ 2-Τ τον
Αχαρναικα ' Ηττα Με κέρκυρα5
με 3-1 απο τον Αγροτικα Αστέρα
σ Η .
ΠΝ ΣεΛιΔεΣ
'Ή ῦ · Ψ “υ · Δ
ο. ω . ~ ο ..4
' Σὡθιικε ο Πανελεοαινιακοε. _^ ο '
επεαεπΖακανθοε / πωΜΜ · 5 Φ
οι ΜΜΜ παν απο" Με· 3 ο η 'ζ
Τ' ΕΜΗ' "Μ" Τ' Ε”'|' ' γ “ ο · μ ·
_ η _ Ο ώ ο ο . · · Ρ Τ
Μ ' Αποθεὡθπκαν οι παίκτε8 πιο Ενωαπε απο τοαε2Ο·000 οπαοσοε τπ8 έ. ' Αντίο ΜΜΜ γιατον Πέφτω τοϋ έγινε πρωτοι· να αναλάβει
' Σήμεραπωναντπσπ του Μποντ:βπ8 με τον Αοοωμπαο€να ἑ- ποστο δίπλαατονΣτσαματοονι Π Επιβεβαίωσπ απο τον Ζὲκα
 ' Τελειωμένεεγ·οτονΠΑ0κ οτπεριπτὡσει8 των Μάτσο και Σοχοσ +_ για το Μαιο διαβατήριο Π αΚοΜ»παποθεσπ του 'μπάρμπα
' ΜΜΜ οποια. Ρεαλ στπ Ο ¦ ν ,. 3; ¦, _ Ο - Ο ἐ_ Ι “ _ 7 ν
γιορτή για την κατακτπσπ του Ι Ι οι· ' Με κατ τρικ του Καρέλπ ς Σ ε
π Γκενκ νίκπαε 54 τα Σασλεσσοα Ι έξ" ό
στο μπαραζ και βγήκε στο Γισορὁπα