Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ο Πούτον κάνει το σταυρό του πριν τον πόλεμο των προφητειών!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
80 ΜΑΪΟΥ
380 ΕΤΟΣ ΣΕΛ|ΔΕΣ 2,8
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00579) 3979
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
Η ¦ . :6 |
ϊ·  ·- κ
Π   δέ
έέ ὴ έ  έέέη ῇέ   1 ' τ· Λ ΐ τ ' , .έ “Ι  ω Χ ἴ[τ  ° “/Δ Ι /ἶ Δ ο' ] Ι κ ΧΩ! τ η Δ
; μῇῳ έ κ; / Ρ ; _έΓ ω! ο Χ Μ
 ' Ο κ ὅ ζ
. ζ ·   - ο
τ . - _ .
η ·
_ Ώ ς). . ή ή
κι · Ρ _,
.¦ _
πχ ΐέτ Μ/έ“` έἴ τά ἐέΧ Ι Ξέὶ #
)Οἐ Ι τ! Α  Κ»ἶί ΟΧΙ η Ι Δ Ύ! ῇ  Α `
3 στν  ¦¦χ ¦ΔΚ
(Ο(“ /τ._¦νγ |///ἀΔΉΔ Μτῳ`Ν / Ν
`»/αὲ έ μἴῖ;» ο έ] ἐμὲ κά έ έκ η;
τὴ' έ Γ τὴ' ἐν έτ Ϊ έ
ν! ΧΚ Ώ |/ ἩΧ ν τ" /τ χ 7 Ι /¦ ο Γ
ΧΑΝΙ η Μμμμ τὰ χ!ΜχΝ
Η το 'Ν // έ;ττ / Ντ το Μ Η ΩΪ ι! ω ο |/ἀ
τ“τ;Ύχτ/τ“~ΎἄΝτ ο Ν
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-7,77¦72!27¦22¦27
το ΣΤΑΥΡΟ 'ΤΟΥ 
|'|Ρ|Ν 'ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
'ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕ|ΩΝ¦
Το 2018 η Διπλή Ποοχολιο σύμφωνο με τον Γέροντο |ωοήφ τον Βοτοιτεδινό!