Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
30-05-2016·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
. ΑΧΙΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ς ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικά αίθριος καιρός μέ πρόσκαιρες νεφώσεις στά ήπειρωτικά τό μεσημέρι
καί τό απόγευμα.Ἀνε μοι νότιοι 3 μέ 4 καί τοπικά
στό Αἰγαῖο 5 μπωφόρ. Θερμοκρασία σέ ὐψηλ|
για τήν ἐποχή ἑπίπεδα. Στήν Ἀθήνα έως 32β.
Δευτέρα 30 Μαΐου 2016
'Ισσακίου όσίου, ήγουμένου τής μονής των Δαλμάτων
Σελήνη 24 ἡμερῶν
Ανατολή ἡλίου 8.05' - Δύσις 8.41'
Αριθμ. φύλ. 40480 Ι Τιμή 1,50 €
Αμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, ίπίο@εειίεπεννε.ςι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φαξ: 210 8248071
καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 128ον
Φορέας “
ταξικού μίσους
Βουλευτής τού Σύριξα, στό περιβόητο αρθρο του
στήν «Αὐγή» ὁμολόγησε μέ τόν πλέον ΜΜΜ
τρόπο ότι «ή Κυβέρνηση Σύριζα διεξάγει έναν ωρυκτο ταξικό πόλεμο ὐπέ ρ τών χαμηλότερων οίκονο
μικών στρωμάτων εἰς βάρος τών εὐποροτέρων». Καί 
συμπλήρωσε ότι τόν Σεπτέμβριο ὁ Σύριζα ψηφίσθηκε
μια Μαριλίσει τά βάρη στούς <φένουμε-Βὐρωπαίους» καί ότι αὐτό ακριβώς κάνει.
Τό αρθρο αὐτό προκάλεσε πολιτικό σάλο. Τά κόμιματα τής αντιτωλιτεύσεως αντέδρασαν μέ δριμύτατες
ανακοινώσεις καί έκάλεσαν τόν Σ5ριξανά αποκηρύξει
τό περιεχόμενό του. Μάλιστα κάποιοι βουλευτές τού
Σύριζα διαφοροποιήθηκαν σε τήν θέση περί τοξικού Ι
πολέμου."0μως ὁ έπίσημος Σύριζα, με ανακοίνωσή του
κάλυψε τήν οὐσία τού αρθρου, έμφανίζοντας τήν Νέα
Δημοκρατία ώς ταξικό έχθρό των εργαζομένων:
(ΚΗ Νέα Δημοκρατία είναι ὁ πιό ένθερμος ύπο- ί
στηρικτής τής ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικῆς.
Τό πραγματικό πρόσωπο τῆς ΝΔ καί τού κ. Μητσοτάκη είναι έπίθεση στα φτωχά καί μεσαία στρώματα,
απολύσεις, απο στούς μεγαλοφοροφυγάδες καί Ι
τούς διαπλεκομένουφ›.
. Μέ ΜΜΜ, ὁΣ5ριζα παραδέχεται ότιδιεξάγει ι
έναν ταξικό πόλεμο καί ότι ὁ ίδιος είναι Φορέας τού 1
ταξικού μίσους, τό ὁποῖο φροντίζει νά Μαυλίζει. `
Διότι ας μήν κρυβόμαστε. Τό ταξικό μίσος ὐπάρχει. ί
Παρά τήν θεωρία ότι στήν έλληνική κοινωνία δέν γ
υπαρχουν τάξεις, τό μίσος είναι διάχυτο έναντίον ~
ἐκείνων πού με τόν ένα ή τόν αλλον τρόπο έχουν δη
μιουργήσει καί πετύχει στήν ζωή τους. Καί αὐτό λαμ
βάνει ταξική διάσταση.
Τό μίσος αὐτό καλλιεργείται συστηματικά έπί
δεκαετίες από το κόμματα τής Ἀριστερας καί από
τούς φορείς τού λαϊκισμού, στούς ὁποίους περιλαμ- ς
<βάνονται καί τα περισσότερα μέσα ένημερώσεως.
'Η έπωδός πού αναπαράγεται έντεχνα ειναι πως οί
πλούσιοι, πού ἑκμεταλλεύονται τόν Φτωχό λαό, .
είναι κλέφτες καί απατεωνες. 'Η δέ έπιχειρηματική ;
έπιτυχία έφθασε νά θεωρείται συνώνυμη τής '
κλοπής καί τής απάτης.
Είναι τόσο έντονο τό στοιχεῖο τού μίσους γιά τήν
έπιτυχία, ώστε σέ κάποιες περιπτώσεις ακόμη καί ή
ἐπιστημονική καί έπαγγελματική έπιτυχία εωεα ζ
νουά, καρφιά Μίνως ὡς προϊόν ᾶνσὲωκρατίας
καί κοινωνικής αδικίας, ὐπό τήν έννοια ότι δέν
όπήρχαν ίσες εὐκαιρίες για όλους. Καί σέ αὐτό 3
ακριβως τό μίσος στηρίζεται ὁ λαϊκισμός, τού ως» ι
ὁ κυριότερος πολιτικός έκφραστής σήμερα στήν
'Ελλάδα είναι ὁ Σύριζα. `
Κάποτε τόν ρόλο αὐτόν είχε τό ΠΑΣΟΚ. 'Υπενθυμίξεται ότι τό κύριο σύνθημα μέ τό ὁποῖο κέρδισε τίς
έκλογές τού 1981 ήταν τό «ὁΛαόςστήν ἐξουσία». Τώ- .
ρα λοιπόν, τόν ρόλο αὐτόν έχει αναλάβει ὁ Σύριξα.
Ἀπὸ περιθωριακό κόμμα τής Ἀριστερας κατόρθωσε
μέσασέ λίγα χρόνιανάφθάσειστήν ἐξουσία, ακριβως
έπειδή μπόρεσε να έκφράσει τα τμήματα τής κοινωνίαςιωύ αίσθάνονται ότι πωπω απο μνημόνιο.
Ἑπομένως ὁ Σύριζα είναι Φορέας τού ταξικούμί- '
σωσΕνὁςνΜΜ,ΜωνμνηΜἔχσΜ
στραφεῖκατάτώνΒὐρονωίωνκαίκατ έπέκτοοινόσων
Μωυσή δημονήΦΜΜρτῆςΜΜνῆςΜ .
στήν Βὐρώπη. Αὐτή είναι δυστυχώς ή αλήθεια.
Ἀντί καθάοσεως  
ού εΙιοτε βουλευτών
Ι "Βαθέως ὁ ΣΥΡΙΖΑ για τίἔ ἑπίλογές τον
ΕΝΑ από τά πλέον ἱσχυρά έπιχειρήματα πού χρησιμοποίησε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικώντας τήν ψήφο τών
'Ελλήνων προεκλογικά, ήταν ότι θά
έπιχειρήσουν ένα «ξεκαθάρισμα
λογαριασμών» μέ τό καρτέλ διαπλοκής έπιχειρη ματιών μέ πολιτικούς -τήν έπονομαξόμενη ὁλιγαρχία- καί τήν διαφθορά κρατικών
ὐπαλλήλων.
Μάλιστα, ἑπιχειρηματολογούσε ή «πρώτη Φορά Ἀριστερά» σχετικώς ότι, σέ αντίθεση μέ τόν παλαιοκομματισμό, ὁ ΣΥΡΙΖΑ, πού
δέν κυβέρνησε ποτέ, δέν έχει ένοχες σχέσεις καί έξαρτήσεις μέ κύκλους κλειστών ἑπιχειρη ματικών
συμφερόντων ή περιέργων χρη ματοδοτήσεων τις πρός τά κυβερνητικά αντισταθμιστικά τους. Άλλα καί
έξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ότι ὁ ΣΥΡΙΖΑ είχε απέναντί του τά έπονομαζόμενα συστημικά Μέσα Μαζικής
°Ενημερώσεως. Στήν βάση όλων
τών παραπάνω, ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί ή συ
στη μική Ἀριστερά όπεσχέθη σαν
στούς πολίτες κάθαρση. Μιά νέα
αρχή δηλαδή για τό πολιτικό καί
οίκονομικό, ἑπιχειρηματικό πλαί
σιο μέσα στό ὁποῖο λειτουργεί, ή,
τουλάχιστον, θα πρέπει νά λειτουρ- `
γήσει ή “Ελλάς γιά νά διαφύγει τήν
χρεωκοπία καί να πείσει τούς διε
θνείς έπενδυτές νά πλησιάσουν τήν
έπικράτειά της.
Ἀντί αὐτοῦ, ὁ ΣΥΡΙΖΑ, στό πολυνομοσχέδιο τών 7.500 σελίδων,
βρήκε τήν εὐκαιρία νά έπιτρέψει
στούς βουλευτές καί ύπουργούς ού
είτοτε έταιρεῖες! Μέ τό πρόσχημα
ότι αὐτές οί έταιρεῖες φοροαποφυγής θά βρίσκονται σέ νησιά ή
σημεία τού πλανήτη μέ τά ὁποῖα
θα ὐπάρχει «συνεννόηση» μέ τήν
Εὐρώπη, έδωσε νέα προνόμια
στούς «πατρικίους» τής έξουσίας.
°Επέτρεψε ταυτοχρόνως καί τήν
διαφθορά, αφού τά ποσά τών παρανομιών σέ τοιαὐτες ού ώστε κατευθύνονται.
Τό σπουδαίο τού πράγματος
είναι ότι μέ τήνί ρύθμιση αὐτή αλλά
ζει τό ὐπάρχον καθεστώς πού διαμορφώθηκε μέ ¦νόμους τού 2003 καί
2010, πού απαγορεύουν όλως διόλου τίς ού εΙιοτ σέ βουλευτές. Ἀκόμη καί σέ συγίενεῖς τους. Παραλλήλως, είναι σημαντικό ότι τό όλο
ζήτημα προέκιίψε από αποκαλυπτικό δη μοσίευμα κυριακάτικης έφημερίδας καί όχί από αποκαλυπτικές
καταγγελίες τής αντιπολιτεύσεως.
'Η ὁποία, βεβαίως, δικαίως στήν συ- ν
νέχεια καταγγ 'λλει τόν κυβερνητικό σχηματισμ ' . Ἡ απογοήτευσις
γιά τόν ΣΥΡΙ Α διευρύνεται καί
βαθαίνει ακόμη καί για τούς πλέον
καλόπιστους. 
°Ερώτημα: ί"ιατί αραγε τά όσα
ψηφίσθηκαν στη βάση τών 7.500
σελίδων δέν έ ουν ακόμη δημοσιευτεί σέ ΦΕΚ, ιά νά γίνουν νόμος
.ο ι 1
του κρατους; Φ
(Λεπτομέρέιες σελ. 3)
Δ Σέ φάση οεαλισμού
οἱ σχέσεις Ἑλλάδος-Ρωσίας
Τί προέκυψε από τήν έπίσπεψη τού Βλ. Πφύτιν
Η ΕΙΠΣΚΕΨΙΣ τού Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στήν
Ἀθήνα εἶχε σαφώς ανεπίσημο χαρακτή ρα, καθώς στόχος του ήταν τό
προσκύνημα στό°Ἀγιον°Όρος καί ή
συμμετοχή του στήν έπίσημη δοξολογία γιά τήν συμπλήρωση 1.000
ἑτών από τήν ίδρυση τής Μονής
Ἀγ. Παντελεήμονος. Παρ° όλα
ταύτα, ή διέλευσις από τήν πρωτεύουσα καί οἱ έπαφές μέ τούς κκ.
Παυλόπουλο, Τσίπρα καί -τήν τελευταία στιγμή- τόν κ. Μητσοτάκη
απέδωσε κάποιους σαφείς καρπούς
γιά τούς άξονες συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών.
Τό πρώτο θέμα τό ὁποῖο ένδιαφέρει σοβαρά καί τήν ίδια τήν Μό
τος μέ τίς τουριστικές βίζες, πού
έναπόκειται στήν έλληνική πλευρά. Διότι ὁ κ. Πούτιν έξετίμησε ότι,
αν λυθεί τό πρόβλη μα μπορούν νά
αναμένονται ἐντὸς τοῦ έτους περίπου 3 έκατ. Ρώσοι έπισκέπτες. “Ο
τόσο αὐξη μένος αριθμός, φυσικά,
όφείλεται στό προσκύνημα πού
πολλοί σε θελήσουν νά κάμουν
στόνἈθωνα, αλλά καί στό γεγονός
ότι ή Ρωσία έχει κη ρύξει τήν Τουρκία μή ασφαλή χώρα. Το ίδιο συμβαίνει καί γιά τήν Αίγυπτο, πρός τό
παρόν τουλάχιστον.
"Ενα άλλο κεφάλαιο πού αφορα
στίς έπενδύσεις είναι τό ένδιαφέρον ρωσικών έταιρειών γιά τήν
ΤΡΑΙΝ ΟΣΕ καί τόν ΟΛΘ. Τό τρί
αναφερόμενο ότούς ένεργειακούς
αγωγούς, στό όποῖο ανεφέρθη ὁ κ.
Τσίπρας, χω Ιίς νά λάβει σαφή
απάντηση από τόν Ρώσο Πρόεδρο,
καθώς αὐτό πηραμένει στίς ἐπιθυμίες μόνον. η
Τό έτερο άημαντικό κεφάλαιο
πού αφορα ,ήν οίκονομία μας,
είναι οί συμφωνίες για θέματα
αγροτικά, ὐπάδομών, μετεωρολογίας, έπιστήμής καί τεχνολογίας,
έφ° όσον βρεθρύν λύσεις γιά παράκάμψη τού εὐρωπαϊκοῦ έμπάργκο.
Ἡ Ρωσία έξε ήλωσε ένδιαφέρον
καί για τήν τι ταλλαγή φοιτητών,
κάτι πού δέν έντάσσεται στίς ρυθμίσεις τού έμπάργκο, αλλά δέν
είναι γνωστό αν ένδιαφέρει τούς
Ζ. σχα είναιή ἑπίλυσις τού προβλήμα- το ση μεῖο συνεργασίας είναι τό "Ελληνες...
Σ ί Τῆς ἡμέρας
Καί νέος φόρος π ο ν _
ΜΥβΜνη , Θεμα εμπιστοσύνης !
Νεο επιπλεον Φόρο στην
 Βέβαια πρέπει νά παράδεχθούμε Πώς νά τό κάνουμε τωρα; Είναι ρουν ττίσω τα λεφτά τους πού μας δα- σέ άλλες χω οί πολίτες πληρωνουν
άπο κωωψε χθές ὁ κ_ ότι δέν είναι ωραίο. Είναι, τάλιγότερο, προσβλητικό νά μή σέ έμπιστεύονται νείζουν γιά νά μας ξάασπωσουν οί εισιτήριο ως ΜΜ; 'Εκατομμύρια χάΑλεξιαδης. Σελ. 2 άκομψο. Καί, τό περισσότερο, προ- αύτοί πού σέ ξέρουν τόσαχρόνια, πού έταίροι μας άφ° ένας αποφάσισαν να νει τό κράτος από τά είσιτήρια. Αντί
σβλητικό. 'Ερχεται κάποιρς σέ μία ωωωωω μαζί σε δύσκολες Με μας δίνουν τό νέο δάνειο σέ δόσεις ω· όμως νά έφαρμόσει τόν σωστό τρόπο
Προ βληματική άνάγκη. Ζητάει βοήθεια όχι από κά- καί χαρήκατε μαζί τίς κοινές νίκες... Ρά- ὁσ0ν ένα" Καλά παιδιά· ὰΦ, ἑτέρου ΜΤ°νΡΥἰαΞ από Μίνωα, ἡ κνἩ Βουλγαρία νένα άγνωστο αλλά απο Μαι ή καγίνωαι. Δέν αντέχεις τέτοια χοντρή μπήκαν... σόγωπροι στην δημόσια Μπίστι Μένει ποιοτικά αν τιμή
'Ι κονοποίη ση για τήν από φως Τω παΜῖ ω ως δα, προσβολἡ_ Δεν Τήν περίμενες' και αν περιουσία μας γιά έναν αἰώνα παρά Τοῦ είσΜρίω! Με καί ΜΙ πού δὲν
ὲύοΥαπΡ0ὡθη°η Πρός νείσει έναίπω6νκαιπσ δίάει τόν λε μπορεῖςνά η χωνέψεις. Με Με Μπος!Τώρα. βέβωα.πρέπενἀπα- πλἡΜτόΜνό έΜ19ΏΜΕλπ
την ΕλΜῦΡ Π9ρ9νο μων γο του ότι όπωσδήποτε θά τού τό ως ότι δέν κατάλαβες, ότι δέν ένιω- ΜΜΜ ω έχω Μωξθ Μ Ρώσων Τό ὡξΡΙω·
μεταναστων εξεΦρσσε ἑπι°_Μω· 1 , Μ καμιά ΜΜΜ, ἔχω ΤΜ Τα_ 8ανε¦Μ μας ως δὲν ἐμαΜ ικανοί κά" Μια/βΜ οἱ ΜΜΜ
ὁ Πρωθυπουργός τής
Βουλγαρίας, Μπόικο
Μπορίσωφ. Σελ. 8
Προσφυγική ασφυξία
στήν 'Ιταλία
Μέχρι καί 900 μεταναστες μπορεί να χάθηκαν στήν θαλασσα σέ
ναυάγιο μεταξύ ΛιβύηςΊτσλίος.
ΣΕΑ. 5
Η 7ί1108ί01113
Καί τότε τού λέει ό συγγενής ή
ό φίλος: «Δέν σού έχω καμιά έμπιστοσύνη ω σε μού εως το πως
μου πίσω. Γιά νά έχω τό κεφάλι μου
ήσυχο, λοιπόν, θά μού σφτείλεις τό
περσικό χαλί πού έχεις στό σαλόνι,
τό ασημένιο σερβίτσιο τού τσαγιού
πού σού άφησε ή γιαγιά σου, τή μεγάλη τηλεόραση καί τά κλειδιά τού
αύτοκινήτου σου. 'Ολα αὐτά θά τά
πάρεις ξανά όταν μού αποτρέψω τίς
πέντε χιλιάδες εύρω πού στα δανεικά, ούν τούς τόκους φυσικά».
πεινω·πκούς όρους, λές καί ένα «είχαρισ·τώ› από πάνω καί φθάνεις στό σημείο μέχρι Μ νά Μαρίζας να την
ειππιχία σου! ΑπίστειποΙ
Δεν μού άρεσε, λοιπόν, αύτη ή
στάση τα προς Μπάρ". τον μας ι
δήλωσε καθαρά καί ξάστερα ότι δέν
μας αποσπάσω τό ΔΝΤ νά μας δανείσει χρήματα καί ότι θά τό σκεφθεί
μέχρι τό τέλος τού χρόνου, στα παΜλΟνθήσει άν εφαρμόζοννε τά με
πατώ ΜΟΥΜ- 00π αν Με
πούγιάνάέξασφαλίσουνόπθάπά
ούτε τίς σπατάλες νά μειώσουμε, ούτε
νά λύσουμε ακόμη καί τό πιό εύκολο
πρόβλημα πού θά φέρει κονδύλια στόν
κρατικό Προϋπολογισμό. Γιά παράδειγμα, τί πιό εύκολο από τό νά πλημένουν οί πολίτες είσιτήριο στά λεωφορεῖα καί τό Μετρό; 'Η 'Ελλάδα είναι
ή μόνη ΦΜΜ χώρα Με: ὁ ότι·
Με χρησιμοποιεί τά μέσα ωστορίας δωρεάν! Δέν έχει βρεθεί ούτε ένας
Μπας. Με. σύντροφοι τῆς
Αριστεράς, περαστικός νά ένημερωσει
τόνύπουργόγιάνά ωΜωω,
Δέν έχει ακουστά κανείς αρμόδιος ότι
μας καί, μέ  δίκιο τους, απαιτούν
έγγυήσεις. Δέν ξέρουν σέ ποιό Πολυνομοσχέδιο πιστεύουμε. Πώς νά έμπιστευθούν μιά χωρα. όπου Ισχύει τό
«μπακ σκύλοι αλέστε κι άλωκά μή
δώσετε», όπου ή κυβέρνηση ανέχεται
νά δέρνουν οί τζαμπατζῆδσ επιβάτες
-τούΜετρόττύςέλσκιές,καίπαρΜ
νει άπαθής έπί 70 ημέρες όταν πέντε
μετανάστες κλείνουν με τίς σκηνές τους
αν σιδηροδεομΜ γραμμή στὰ Με ι
ρα; Είναι νά ζητάμε καί τά ρέστα;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠ0ΥΑΟΥ
Χωρίς έλπίδες
στα Κυπριακό
Γράφει ὁ σου.  Πέτρου
ΔιΑΦΑιΝετΑι πλέον μέ σαφήνεια ότι ὁ δρόμος
πρός τήν έπίλυση τού Κυπριακού ούτε σύντομος ούτε απρόσκοπτος είναι. Ούτε βεβαίως
πιστεύει κανείς σοβαρά ότι μπορεί οί δισκοινοτικές συνομιλίες να έχουν ὁλοκληρωθεί έως
τα τέλος τού 2018, όπως έλπίζει ὁ Αμερικανός
αντιπρόεδρος, Τζό Μπάιντεν. 'Ο ὁποῖος, καί
° χθές ακόμη, προσπαθούσε να έξηγήσει το
ανεξήγητα.
Διότι όσα συνέβησαν στήν Κωνσταντινούπολη, όπου ανεξηγήτως έγινε συναντησις.τού
κατοχικού ήγέτου, Μουσταφά Ακιντζί, μέ τόν
ΓΙ' τού ΟΗΕ, Μπαν Κί Μούν, έχουν κλονίσει τήν
αξιοπιστία τού διεθνούς όργανισμού.
Δέν είναι τυχαίο ότι ὁ υπουργός 'Εξωτε- η
ρικών της Κύπρου, 'Ιωαννης Κασουλίδης, έζήτησε σέ έντονο ύφος έξηγήσεις από τα °Ι-Ινωμένα"Εθνη, ένω οἱ διακοινοτικές συνομιλίες
ανεσταλησαν, μέχρις ότου διευθετηθεί τό ζήτημα. Καί όλα αὐτά σε μια στιγμή κατά τήν
ὁποία πορασκηνισκῶς διατυπώνονταν έλπίδες
ότι ή τουρκική πλευρα θα προέβσινε σέ κινήσεις «καλής θελήσεως>>. '
"Οχι μόνον οί έλπίδες σύτές έχουν διάψευσθεί, αλλά αποκαλύπτονται σταδιακῶς καί τα
προβλήματα ασφαλείας που αντιμετωπίζει ή
Μεγαλόνησος. Προβλήματα για τήν αντιμετώπιση τών ὁποίων δέν μπορεί να στηριχθεί σέ κανέναν εἰ μή μόνον στήν 'Ελλάδα. Πού πρέπει να
ανταποκριθεί, όσες καί αν είναι οἱ αλλες δυσκολίες πού αντιμετωπίζει αυτή τήν στιγμή.
ι · Με τ'
ί θα αρχίσουν σύντομα.
.ΠΕΝΝ|ἄ Στήν πρωτοπορία των
5 γ^ αντιδράσεων ὁ ίαπωνικής
Μ καΤαΥω 9 ή θΟ πο Ζόε·
ΠΕΕ|ΞΕΕΑ Τζωρτζ Τάκει, γνωστός
από τόν ρόλο του ως «κος
Σούλου» στήν σειρά «δία
ο Μία κοπέλλα πού ΤιεοΙς». Κατηγορεί τήν
σπούδαζε στήν Κοπεγχάγη Πολιτικές 'Επιστήμες
καί Φιλοσοφία απεφάσισε
πρό έτους νά Ματαλείψει
τό πανεπιστήμιο καί νά
ΜαχθεΪ στίς δυνάμεις πού
μάχονται τούς τζιχάντιστές τού *ίσλαμικοι7 Κράτους στήν Συρία. Ἡ Τζοάννα Παλάνι, μέ κίνδυνο
νά περάσει 6 χρόνια στήν
φυλακή όταν ἐπιστρέψει,
θέλησε νά αγωνισθεί κοντά στούς Πεσμεργκά πού
είναι οί άντιφρονοι7ντες
στόν Πρόεδρο Ἀσσαντ.
Από τῆς αποφάσεως της
είναι ή κουρδική καταγωΥή Το;
ο Τριβές στό Χόλλυγουντ λόγω ἐπιλογής τής
Σκωτσέζος Τίλ ντα Σουίντον γιά τόν ρόλο τού
«Αρχαίου», ενός χαρακτῆρος των κόμιξ τῆς
έταιρείας «Μεικτό στην
ταινία «Βόρια Μάσιμο»,
τά γυρίσματα τής ὁποία
«Μεινεί» ότι θεωρεί τό
κοινό της «ήλιθιους», ἀφοῦ
όλοι γνωρίζουν ότι ὁ
«Αρχαίος» είναι Θιβετιανός. Μάλιστα, αφήνει νά
ἐννοηθεἴ ότι ή ἑπιλογή
ήταν ἐοκεμμένη, μέ στόχο ς
νά μήν απαγορευθεί ή
ταινία στήν Κ ίνα.
ο Ήθελαν νά καταρρίιμουν τό ἑλληνικὸ ρεκόρ
στό συρτάκι γιά τό Βιβλίο Γκίννες αλλά δέν τό
ήθελε ὁ Θεός! 'Ο λόγος περί των Ρουμάνων από τήν
Κωνστάντζα, πού θέλησαν νά σχηματίσουν τήν
μεγαλύτερη αλ υσίδα
ἀνθρώπων πού θά χόρευε
συρτάκι. Αλλά τούς τά
χάλασε ὁ καιρός, καί οί
διοργανωτές ίσχυρίσθηκαν ότι οί περίπου 6.000
συμμετάσχόντες ἐπέμειναν. "Ομως ή απρόσωπα
τού Γκίννες δήλωσε ότι
ήταν πολύ σκοτεινά γιά
νά γίνει ή καταμέτρησις!
Ἡ °Βμτία|κάθε ποιοί
στην πορτα σας
Μέ ένα τηλεφώνημα στα
213 017 0670, 210 322 7670
Με κάθε ετήσια συνδρομή. δωρεάν όλες
οι .προσφορές που κυκλοφορούν μέ την ΕΣΤΙΑ