Πρωτοσέλιδο Έθνος: Κατάσχεση ή φυλάκιση για τα θαλασσοδάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ταξίδι σΤη Ετιιχειρείν _______ Ο Θοδω- χ;::= _ 
«μικρή» “ & Κοινο- :Μ ρής Μορο- _ χ Χ/ 
Των ΔυΤι- Τομίο: - “ΜΜΜ ' νΤίνης μιλσ _Γ ` “Η
κών κωκλα- Μασσάζ ΜΜΜ“5“ γιο Την Τα· η' 
δων, Την εοενὁὑ- λεοΤιΤική · ·
Κίμωλο, σεων οιΤο εμΤιειοίο
οσον ξε- μεγαλες Του σΤο
χνος Τον εΤοιρείες «Χ ΡεοτοΤ»
χρονο... ·
 -ε έα' ε..ι 
ΣΤΗ «ΜΑΥΡΗ Λ|ΣΤΑ» ΟΣΟ' ΕΧΟΥΝ
κΑΤΑθ£ΣΕιΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤεΡικο ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
· ν Π Μέ κ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΜΜ ._ "Τ ΐ 4
Με ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- _ κ
·ιιιιιΝιΖε·ε
τ Ι Ι
“5:93 Η φυλο και"
για τα θαλασσοδάνεια
Μπλόκο Των οικονομικών εισαγγελέων με εργαλεία Τα στοιχείο ΤΠ8
ΤρέιΠεζα8 Με Ελλάδοε και Πε λίστε8 κσΤαθετών εκΤό8 Χώραε »Βου
| '· ·7 ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΝΗΜΗ ΜΗΝ 'ΜΝΉΜΗ !|!Μ!~Ν|||Ν|¦Μ ΠΕΠΗ ΝΝ ΜΗΝ-'Π 2 Η Ξ. ΕΝ!!! ΠΓ ι: ι ' ΜΜΜ" ιιιιιιιιιιιιΜΝΗΜΗ"ΗΗΜ"ΗΜι'ΜΝΗΜΗιιιιι|ιιιΜιι||ιιΜιΜΝΗΜΗ'ιιιιιιιιιιι; ΤΜ' ΜΗΚΗ"
 < . . Ν ΜΠΛΕ' ι · ·-ι.
 Τιιί
- · ·· ιιΜΣΤιιιΡιαιιΣ
"Με είχε σωθεί Το πάρα Με
ανομία8 εδώ και δεκαεΤίε5 »28-85
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο 8. ΤΑ ΔΩΡΑ
ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ
Το ΤΣ|ΠΠΥΡ0.
Β' ΜΡ|ΔΕΣ
' κι" οι ·ι·ιιικΕΤΕΣ .
Τα ιιιιιΤιΝ
Απο ΤΗΝ ΜΗΝΑ
))]Β
Δ|ΑΜΑΝΤ|ΔΗΣ - ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ Η 
Η ΑΓΝΩΣΤΗ ιΒι%οἔ.“
ΣΧΕΣΗ ΠΙ" Η ΜΜΜ
Β ΑΜΗΝ!" δ χ ΤΠ"
Νεο. ΠΜΣ"
ο. ......................................................... κ Ισ."
 ΤΜ" ΕΖ^ "Ε'Ρ^'ΩΣ “ΕΨἑἈ!ΜἩ%?ᾶΗἔὲ ΙΝΤ"
πει γω" ΜΜΜ
Ο ¦ Νέα Τιεριιιέ:_- ὁ ἔε'°οΌ2ἔ2ὅ
ἑ= Η” = 4 θρυχἴκού ΑρίωΞ σου. η οποία
ω_ ,ό φέρεΤαι νο
ἔ έπιασε επ'
Ξ= αυΤοφὡρω Τον
..Ξ σύζυγό Τσε
ΝΤόνΤα με
=_Ν μια ισπανί6α.
__.--_Ν » σου·