Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Offshore για υπουργούς και με τον νόμο!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ὅδ:ι
2 δωροεπιταγέ5
με την καρτα
Ο (Ο 48
ΟεΠαΤαιιι Ωα"ζα=! Παπαἶαω
τι>ΑΓογΔιΑ -  -- `
ΚΑ| ΜΟΝΑΔ|ΚΕΣ ¦
ΣΥΝΕΡΓΑΣ|ΕΣ ΜΕ:
Γιαννη Ποριο
Ελένη ΒιΤολΠ
Χρὴοτο ΝικολοΠοαλο
Κωστα Χοτ2ὴ
Πέννα Γιοκορὶνα
ΤΟ ΟΛΟ|(Λ|ΝΟΥΡ|Ο Ο) ΤΟΥ
 -8ΤΑνΕΝΤο 
ΑΚΟΜΑ οΝΕιΡΕγοΜΑι Τ
ΜΜΜ] · |ιιτιο · Ακομα Ονειρεὑομαι · Το Μαντὴλι · Μα ΣταΕει Και Μα ΒρὲΕει · Ασι·ιρο Πατο Μ
Αολονἰδοο · καιω Αα' Το Ποακαμισὁ Μοα · Πρὁσημο Θετικό · Νερο Και Χώμα · Παμε Βαθὐτερα · Παιδἱ Μοναχο
Ηβα Αδαμοα
μονα
Ζεα καλύτερα!
μονα ι
ΤΡΑΠΕΖ||(ΩΝ
` ΛΟΓΑΡ|ΑΣΜΩΝ
και έπονται ακινητα
και λοιι·ια
την ιιμέ ρα Ξ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
·ΣΕΛ. 6
ΑνσιΕαν «ιταραθιι ραιςι» με αιτσιττιι διατύπωσα
ΟΡΡ8Η0ΒΕ ΓΙΑ
ΥΠΟΥΡΓ0ΥΣ 
και με τον νομο!
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΑΝ θΕΛΟΥΝ
ΑΠαγσρειι οταν Πριν για ὁλε8 τιε
εΕωΧὡριε8, τώρα επιτρέπεται
ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ
ΚΑΠΟ|ΟΝ Γ|Α
ΟΤΙ8 «συνεργασιμε8», ιτ.Χ. Κέιμαν
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ '|·|
Τ|Α ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
· ΣΕΛ. 12- 14
Τ| ΨΗΦ|ΣΤ|·||(Ε ΤΩΡΑ ΠΑ' Τ| ΚΡΥΒΕ|
-Μ Β
ΜΜΜ οι ΜΜΜ με ΜΝ
Η μη ΜΜα ΜΜΜ Μα:
«...ΜΜωια ω πωπω τα· α ω. ατι
ωωὴ·= ¦ η¦'ὴ 'Μη' ι
ιΜΜ τα" α Μη Ματααιαι·Α των
Ματ ιιιι αυνιιιι·Μιαιι πιο ΜαΜι.ιιιηα πιατα...»
Τ| |ΣΧΥΕ ΠΝ" - 'Π. Ξ¦|Ξ|ΣΟΟΞ
<<...ΜΜψΜ τα Μ:ιΜ αι'. ο Με·
απ με ΜΜΜ ΗΜ Μ Μια
ἡ Η ΦΗΜΗ ΜΗΝ Με 7' ...»
Πρωτοφανὴ8 ρὺθμισΠ Που ανατρέΠει ολα τα ΜΜΜ δεδομένα
Πέρασε αναμεσα στα 7.500 σελὶδε8 Με νέα8 συμφωνὶα8. ΕΠιτρέΠει να έΧοι1ν ΟΐΪ8Ι1ΟΙθ εταιρεὶε8 ιιΠοι1ρνοὶ, βουλευτέε και αλλοι
αἔιωματοὺΧοι εαν τι έδρα τοι18 ειναι σε «φορολογικα συνεργασιμε8
Χώρε8» οΠωε Παρθένοι Νασοι, Κέιμαν, ΤΖέρσεῖ, Βερμοὑδε8 Κ.λΠ.
·:¦ Ο Φ|Λ|·|Σ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ| ΝΑ ΛΕΣ ΣΤΟ ΠΑ|Λ| ΣΟΥ
«ΠΡ|Γ|(|Π|ΣΣΑ ΜΟΥ» '|·| «ΒΑΣ|Λ|Α ΜΟΥ»
ΑΠἱστευτο: ΖΙιταει «Συμβολαιο Τιμἰ18» με ΤΟΠ8 νονεἰ8
. ΣΕΛ. 1849
· ΣεΑ. Με*
Ο ΚΑΡΑΝ||(ΑΣ ΚΑ| ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤ|Σ
ΕΤΑ|ΡΕ|ΕΣ Κ|Ν|·|Τ|·|Σ ΤΗΛΕΦΩΝ|ΑΣ
Αφοι) έμΠλεἔε τον καρκίνο με ταν κανναβΠ
.ΣΕΛ.Ζο.22
0ΕΟΛΩΡΟΣ ΛΟΥ¦ΟΤΛΟΥ
Διέφυγε απο τα
ΒενεΖσμὲλα κα νέα να
“ ·σϋιτρὡτΜἔαν  ι
Α στα Μι3κσνσ Η η
. . _ Ν @ι.η=  Σ'
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Τ|Α ΧΟ"'|'ΡΑ ΛΕΦΤΑ 'ΣΑ-4243
.  _¦·.¦
Πρἱνσιι για τα τ
Τα δαἐαδἑΑφια. ΑΘσι·ιἰκαι'ΑλὲΕα ο ειταννεΛἩατικἔὲ τοσα δραΜτϊεε τ$αβ δ ι |
· Μαρινα · Τα ΜΜΜ Σου · Ο ΚαλὑτερὁΞ Μου Φιλο5 · Στα Δικὴ Τοα5 Μέρα · Οατι·ο · Να Σου ΤραγΟΜ 
Ί έ _°
 ΜΑΝΑ Αιιο
·. ΑΜΡΑ ΑΣΦΑΑ .
ζ ΑΕγτΕΡοΑΕιιτΑ
Ἡ.ΜΕτΑ ΜΝ ΕΠΑΘΕ `:.=-·'· 
“να τελ8"Τ"' ~·
ΜΒ" '[0"ξΕ 
ι Κυκλοφορεἱ _ _
Ο με· ΜΜΜ
“ ο δολοφὁνοε
'[ΙΙ8 Ελευθερἱαε .
“ Η Μαφιὡτοιι ;
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΗΜωηΜ