Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Θα γίνει της... Γαλλίας στα εργασιακά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
||!!'ἑ'ὲ'Ε'ἑ|| |||||||
9?7Ί
ωΛ0Π πωσ"
ε“κ·Α5$Μ°Ε  ῦ '
 ΜΜΜ-ΤΜ] ΜΠΑΡ
Ε Δ ..ω .ωωΜω ΜΜΜ" ·
Α λ ΜΜΟ 6 |
“Μωβ
:ἑ2ΜΜΜ°=
Μετα"
Δ Ι ΠΕΡΠ©ΔΠΠ€©
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΔ ΠΑΡΑΔΕΠΣΗ
ΔνΤΟκτΝΝΤΟν τ Οκ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! 
ΤΗΛΕΟΠΤ|κΟ Ο .. ·'
ΠΕΡ|ΟΔ|κΟ Α
ΚΑΠΝΟ' ων
ΕκΔΟΣΗΪΟΝ :- Η Ἡ - Ί
όῦ:ἴΡ "Κ” · °°
έ Εἐσ
Ο) ΜΕ@ΒΡ@Σ Μ@Σ
ΣΜΣ ΜΒ]
@ΒΔΠΡ@οοο @Ι `
2ΕτΣτΤΗΡτΑ ό, ρ Σ ξ
ΣΤΗΝ Τ|ΜΗ ΤΟΥ" η
Πα'Λ##Μ~ω Μ χ|ΜΓ|ΛΝ|0Μ0°
ΜΟΝΑΧΟ] 29) ΜΑΠ©Υ ΖΟΟ Ο
Μ.·ΙεΜεωΞτγροΞ.ω
ἑΜϊἘβΡ
'4 ογΜσκ
01400
 χωρία"
05 Ζ@Οσ@ΜΟ
  Ο  β
ΣΉΜΜ©Ε
 ΜΜΜ  Η ΜΜΜ  «Ν ΜΜΜ Με Μ  σε
ΕΛΛ|·|Ν|ΣΜ0Σ
κΑτ ΧΡ|ΣΤ|ΑΝ|ΣΜ0Σ
Η συνάντηση των δύο κόσμων
Του Ν[ΠτροΠολίτου Περγέιμου
Ιωάννου ΖΙ1ζιοὐλο
ΞΕκΝΑΕτ |·| ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ| Ε|ΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΛΟΓΩ Ε|ΣΦΟΕΝΓ ή -
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ |Ο-|'| “ ”
[ΠΠ ΒΑΣΩ/ΕΗΣ ΠΟΝΑΩ/ΟΣ
ΑΡοΡο · ΣΕΛ|ΔΑ 13
ζ" .ζ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΩΡΑ
ν Θ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ὰ 'Η χΩΡσΣ Τον ΑΛΕΞΗ;
ΞΕΠΟΥΜΕΕ ΤΟ ΜΜΜ ΕΕ [ΜΜΟ
κ_Ν_σΧτ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛ|ΤΕΣ | 4
Ξ.€=“:Τ ἔ! *
|·| ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΜΠΑΟ|(ΑΡΕ| ΤΟ
ΚΥΠΡ|Α|(Ο ΜΟΝΤΕΛΟ _·
ΠΟΥ ΟΑ ΕΣΩΖΕ
ΤΟΥΣ “ΚΟΚΚ|ΝΟΥΣ"
ΔΑΝΕ|ΟΛΗΠΤΕΣ
Π Ο|ΚΟΝΟΜ|Α
ΟΑ Γ|ΝΕ
ΣΕΠΤΕΜΒΡ|0Σ... ΣΟΚ ΚΔ' ΔΕ0Σ
ΠΑ ΤΟΝ τΔτσττκσ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ... ΓΑΑΑ|ΑΣ
στ Νντττττττττσνν ΜΜΜ
τη· ΜΟΝΗΣ" |3σν - ΗΜ ἔΠἑὲῖ:ΞῇἩωΜ
νττοοννττΝττνΝ νέοσκληρ6
συνδτκαλ|οΤ|κὁ νόμο
με επαναφορά Του
|οο|ά οΝτ
ΤΗ" «ΕΝΩΜΕΝΗ» Η"
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΟΟΟΕΜ"""ΟΥ
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ 8-9
ΣἶΑ ΕΕΤΑΣΑ%Α
ΞΕ@ ΤΡΑ[Π[ΞΖΠ
η αποκραΤτκοποίηση
ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ,
η εναρμὁντση Των
ετδτκών μτσθολογίων
με Το ενταἱο κατ η
εργαλετοθήκη ΟΟΣΑ
 Το ΜΗ... Δ|ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΣ·ΠΡΑ ΑποΔΕικΝγΕ·
 ΤΗΝ ΑποΤγχ·Α ΣΤΟ ΕυΠοοΠουΡ
Η ΔΟΛΟΦ0Ν|Α ΤΗΣ ΑΓΡΑΦ|ΠΤΟΥ
ΚΔ' Ο “ΔΡΑκοΣ“ ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣ'0Υ
στην ΕῆΜδα
4.000 περιστατικά
Βιασμὡν το χρόνο
ΕΝΕΤ
18-19
Ε] ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-6
ΕΠΟΕ] ΣΚΟΕΠΖΟΥΝ ΕΜΕΑ
ΔΕ Ἡ ΕΡΜΙΑ ΕΜΥ
Το... εξσφσντσμένο
ὁσ›(τωλίὁτ τη8
Αθηνσ8 Ωνάση
κο' οτ σητοτίεε
του Αλβὁρο
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ 22-23
ΔΥΤΟΟτΑ «ΕΠΟ» | ΝΟΜΟ|... ΖΟΥΓκΑΑΣ ΣΤΗ ΦΑΒΕΑΑ ΤΟΥ ΕΑΑΗΝ|κΟΥ Ο ΣΕΝΔΕΣ 14-15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα