Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ξεπαγώνουν οι πληρωμές των εφάπαξ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
26 μαΪΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10369

1€

www.ethnos.gr

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ 2016

Αποδείξεις στην Εφορία
ανάλογα με το εισόδημα

Το σχέδιο
και τα κίνητρα
για «πλαστικό
χρήμα» σε όλες
τις συναλλαγές

» 12

Ξεκινά τον Ιούλιο η εξόφληση ύστερα από 3 χρόνια αναμονής

ΞΕΠΑΓΩΝΟΥΝ

οι πληρωμές των εφάπαξ
EUROGROUP

Το παρασκήνιο
της συνεδρίασης
-θρίλερ
»3

Στους 62.000 υπολογίζονται οι δικαιούχοι. Μέχρι το τέλος του 2017 θα εισπράξουν το βοήθημα οι 34.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Ο νέος τρόπος υπολογισμού για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΤΩ
ΤΩΝ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
26 ΜΑΪΟΥ 2016

Ευκαιρία εξόδου με το
καθεστώς για τους εκπαιδπαλαιό
ευτικούς

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

«Π

αράθυρο» για την
έξοδο στη σύνταξη
-με το παλαιό καθεστώς- άνοιξε με
τον τελευταίο νόμο για
όσους εκπαιδευτικούς αποχωρήσουν
φέτος.
Αυτό πρακτικά σημαίνει
πως δεν
θα ισχύει ο νέος τρόπος
υπολογισμού των συντάξεων
αλλά θα παραμείνουν σε ισχύ οι
παλαιότερεςκαι ευνοϊκότερες- διατάξεις.
Η ρύθμιση αφορά εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν
την αίτηση
παραίτησής τους από
την 20ή Απριλίου μέχρι και την
4η Μαΐου
και η υπαλληλική τους
σχέση θεωρείται ότι λύεται την
31η Αυγούστου 2016.
Η σύνταξη υπολογίζεται
με τον
τρόπο που ίσχυε πριν
από την ψήφιση του Ν. 4387/2016
και ειδικότερα με τις διατάξεις
που υπήρχαν έως την 31η Δεκεμβρίου
2014

»15-16, 25-26

▶Η ρύθμιση αφορά
όσους υπέβαλαν
αίτηση παραίτησης από τις
20/4/2016 έως
τις 4/5/2016

Καύσωνας ΦΠΑ
από την
1η Ιουνίου

χωρίς καν την εμπλοκή
του νόμου
«Λοβέρδου - Κουτρουμάνη
».
Για παράδειγμα: εκπαιδευτικός
που συμπληρώνει την
35ετία τον
Αύγουστο και είναι
σήμερα ήδη
59 ετών αποχωρεί με
πλήρη σύνταξη χωρίς κάποια
«ποινή» από
το γεγονός ότι υπέβαλε
την αίτησή παραίτησης τον Απρίλιο.
Επιπρόσθετα αιτήσεις
για εξαγορά πλασματικών ετών
που συνοδεύουν τις εν λόγω
παραιτήσεις
θα εξεταστούν στο σύνολό
τους με
βάση το παλαιό καθεστώς
και συγκεκριμένα με κόστος
6,67% επί
των συντάξιμων αποδοχών.
Οσον αφορά την προσωρινή
σύνταξη, αυτή θα καταβληθεί
στους
αποχωρούντες εκπαιδευτικού
ς με

»13

Από τον ΟΓΑ στον
ΟΑΕΕ 45.000
μικροεπαγγελματίες

Για τους εκπαιδευτικούς
που θα αποχωρήσουν φέτος,
Οκτώβριο του 2011, ενώ
ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται
κρίσιμους παράγοντες αποτελούν
οι συντάξιμες αποδοχές
το μισθολογικό κλιμάκιο,
η ειδικότητα και η υπηρεσία που διαμορφώθηκαν τον

το καθεστώς που ίσχυε
με τον παΓια τους εκπαιδευτικού
λαιό νόμο.
ς που θα
Για τον χρόνο που
αποχωρήσουν φέτος
έχουν συ- αναπλήρωσης
Οπως τονίζει ο ειδικός
ο υπολογι- μπληρώσει
80% (2,286% για κάσε θέμα- σμός γίνεται
στην ασφάλιση του
ως εξής:
τα Ασφαλιστικού Δικαίου,
ε- θε χρόνο ασφάλισης).
κάστοτε φορέα το ποσό
Διονύ-  Ως βάση
της σύνταυπολογισμού λαμβάνοσης Ρίζος, η προκαταβολή
Για τα χρόνια που συμπληρώξης υπολογίζεται τμηματικά
της σύ- νται οι συντάξιμες
με δύο νονται μετά
νταξης γίνεται τη 10η
αποδοχές όπως τρόπους.
ημέρα κάθε αυτές
την 1η Ιανουαρίου
Ειδικότερα από:
διαμορφώθηκαν τον
μήνα και ξεκινά τον
2008 το ποσό της σύνταξης
Οκτώμήνα που τα βριο
Το ποσό σύνταξης
υποτου 2011. Κρίσιμοι
που αντιδικαιολογητικά εισέρχονται
στοιχεί στα χρόνια ασφάλισης λογίζεται με τον μέσο όρο των συστο ντες είναι το μισθολογικό παράγοΓενικό Λογιστήριο του
ντάξιμων αποδοχών
κλιμάκιο, που έχουν
Κράτους.
(Οκτωβρίου
συμπληρωθεί μέχρι
η ειδικότητα, η υπηρεσία.
31 2011) με ποσοστό
Δεκεμβρίου 2007.
αναπλήρωσης
 Στις συντάξιμες αποδοχές
Ο υπολογισμός
71%.
περιΤο ποσό σύνταξης
λαμβάνονται: ο βασικός
που αντιΗ προκαταβολή ισούται
μισθός, το
Ο χρόνος που έχει διανυθεί
στοιχεί στα χρόνια ασφάλισης
με το επίδομα των
σε
140,8 ευρώ, το επίδο50% του βασικού μισθού
άλλους φορείς ασφάλισης
που συμπληρώνονται
του Οκτώ- μα θέσης.
(ΙΚΑ,
μετά την 1η ΟΑΕΕ
βρη του 2011 ή με το
κ.λπ.) υπολογίζεται
60% όταν εί-  Προσοχή,
Ιανουαρίου 2008 και
με τις
μέχρι την 31η διατάξεις
καθώς το οικογενειαναι ο ασφαλισμένο
της διαδοχικής ασφάλις τρίτεκνος ή κό
Αυγούστου 2016.
επίδομα δεν συνυπολογίζε
πολύτεκνος. Από το
ται
ποσό αυτό
Για τα χρόνια που συμπληρώθη- σης. Να σημειωθεί εδώ ότι ο χρόφαιρείται ο φόρος εισοδήματος α- στις συντάξιμες αποδοχές, το λαμνος που κάποιος εκπαιδευτικό
καν μέχρι 31 Δεκεμβρίου
ς
2007 το έχει εργαστεί
η κράτηση για υγειονομική και βάνει όμως ο ασφαλισμένος με τη
ως αναπληρωτής λοποσό υπολογίζεται με
περί- σύνταξή του.
τις συντάξι- γίζεται
θαλψη.
Το ίδιος συμβαίνει
ως συντάξιμος από το
μες αποδοχές του τελευταίου
και με το επίδομα εξομάλυνσης
ΙΚΑ
μήνα και συνυπολογίζε
.
πριν από την έξοδο και
ται με διαδοχική
με ποσοστό ασφάλιση.

1

2

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΤΗΣ INTERPOL

Μύθοι &
αλήθειες
για τις
αρπαγές
παιδιών

ΒΕΡΜΙΟ

Στο φως το ιερό
της Μητέρας
των Θεών
»34-35

Τετράποδοι
σωτήρες για
εξαφανισμένους

Οκτώ πιστοποιημένα
σκυλιά έρευνας για
ανθρώπους που έχουν χαθεί διαθέτει
το «Χαμόγελο του
Παιδιού», ενώ σε διεθνές συνέδριο διασωστικών κυνοφιλικών
ομάδων, στο Ζάππειο,
ειδικοί της Interpol ανέλυσαν τους μύθους
σχετικά με τις αρπαγές παιδιών. »14, 27