Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -Κιικλσφσρεί και στα ιΤερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
 ιιιιιωι | |
"·Π -ΔΔ · ΔΔΔμΔμ·
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 2ιο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5008 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
κ. ΠΡΟ^ΘΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΕξαιρεΤικὁ Το ανοιγμα
 Τον Μοιιιιτ Λτ|ιοε
Γ ΑΜΒ κ0ιιΖιΝΛ 2016
· ΣΤηΥ ορχοιοελληΥικὴ κουζἰΥο
_ ὴΤσΥ αφιερωμένη η ΠρὡΤη εβδομαδα
2.400 οιΤὁ Τη γέννηση Του ΑριοΤοΤὲλη -›9
ΣυΥὁΥΤηση οΤηΥ Πόλη
ΣΤΟ νέο ΕΣΠΑ Μ - ο Τσἱιιρας σε ΕρνΤογαν:
εν·ι·ἑιχθηκαν _ Ικανοποιηση '
δυο νηιΤιαγωγεἰα “Θ .; _ για Το ιιι›<>σ<ι>ι·Υ“«>Ι
στα Νέα Μουδανια δυσαρέσκεια
για Αιγαἰο 94
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠ ΜΕΑ στο ΔΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
' Η < 3
|'- - ·".ι Δ Ρ
_ 4 ,, ._ .
-. κ
- Μ Ϊ ω· ·
ΦΠ - .. γτ! · £"··-.< Η ν .
' 4 η.. μΧ. Κ Η
ΑιΤὸ Τις 31 Μαΐου Α·ι·σμικὁ Παιδικό
<<Λγνωσι·ες Οδύσσεια;» Τουρνουὁ
Βρήκαν για·ι·ἰ μας ποναει δω Μἶ"σἶἰο ΦωΤογρ"φἰ"ς Σκακ'°9 'Ώως'
Τα ηλιακό έγκαυμα -›12 _ἔΞΨΞ.ΞΨΕΠΞ ..... _._.›13 “Σ'θωνΜ 2016" -›3