Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σε αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης για το χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηηίτεη1ΡοΠκί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Μ ΡΟΝΕΚ
δεςατί|γ ΞεΠίςε5 Ρόκα Ηε||Π5 ΑΕ.
Τει.: +30 ΝΟ 6728890
αιτία": |ηίο@ροΠεί··ηεί|85.ετ
Μ.ροΠσ-ηειίε5ετ
Τρίτη 24 Μαίου 2016 | τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΜ|Κ|·| ΚΑ|
Ε|'||ΧΕ|ΡΗΝΑΤ||(|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 92ο · Αριθμός φύλλου: 26.068
ΝόΠρος
Δ|ΧΑΖΕ|
ΤΟ ΣΕΝΑΡ|Ο
ΤΟΥ ΒΡΕΧ|Τ
Αλεξαντερ Βαν ντερ ΜΠέλεν ο.
νέος Πρόεδρος της Αυστρίας
Τ“ΠΒοΜΠΠε
ΤυΝΒΟ€ΗΑΝθΕΕ8 $Α[Ε8 δ πηνία
Ο. ωσσΜοοε ω. Μ ΤΜ ΝΕΟ
Τ: ΕΙΜ26ω-ί -Μ'·ΜΜ.
σημερα στη Ν
Φρένο στις μειώσεις Προστίμων
για Παραβάσεις του ΚΒΣ
Οι Πράξεις Προσδιορισμοί] Προστίμων Που αφορουν
Παραβάσεις του ΚΒΣ, για υΠοθέσεις Που έχουν
υΠαχθεί στον νόμο 3888/20ί 0 «Εκουσια καταργηση φορολογίκων διαφόρων, ρυθμιση
ληξιΠρόθεσμων χρεων, διαταξεις για την αΠοτελεσματικΠ τιμωρία της φοροδιαφυγής και αλλες
διαταξεις» και για τις οΠοίες ΠροκυΠτουν νέα εΠιβαρυντικό στοιχεία, Προσδιορίζονται Πλέον χωρίς τη
δυνατότητα Περαιτέρω μείωσης στο ένα ΠέμΠτο
Με.) στο Πλαίσιο διοικητικού η δικαστικοί] συμβιβασμου. >ί Ο
Οι Γερμανοί τουρίστες
«εΠίστρέφουν» στην Ελλαδα
Ατμομηχανη του ελληνικου τουρισμού θα αΠοτελέσουν φέτος οι τουριστικές κρατήσεις αΠό Γερμανία,
λογω Προβλημάτων Που αντιμετωΠίζουν οι αγορές
της Τουρκίας και της ΑιγυΠτου εξαιτίας των τρομοκρατικων χτυΠημότων. Την αυξητικη ταση σε ό,τι
αφορα τους Γερμανούς, Πέραν των γερμανικων
μέσων μαῇκης ενημέρωσης, καταγραφεί καί η
έρευνα συνόρων της ΤραΠεζας της Ελλαδος Που
αφορα το Πρωτο τρίμηνο του έτους. >Τ 2
ΣΕ ΝΕΑ Δ|ΧΤΥΑ Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ >16
[Ετιί·οεί·οιίρ] ΑΠόσταση Χω ρίξει ΔΝΤ - Κομισιόν για ηλεονάσματα και «δώ ρθωση» χρέου ς
Σε αναζητηση
συμβι βασηκης
λύ στις
για το Χρέος
ΕΝΕ: ΕΞΕΤΑΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ |'|ΟΥ ΟΑ ΔΟΟΕ| ΣΗΜΕΡΑ
Συμβιβασμός μεταξύ των σχεδόν διαμετρικά αντίθ ετων σενα ρίων για το ελληνικό χρέος, της Κομισιόν
και του ΔΝΤ, αναζητείται στο σημερινό Ειιι·οἔΓοΠρ. Οι δύο Πλευ ρές διέρρευσαν, στο Παρά Πέντε της
κρίοιμΠς συνεδρίασης, τις εκθέσεις βιωσιμότητας
για το χρέος, οι οΠοίες σχεδόν συγκλίνουν μακροΠρόθεσμα, στο 106,1% του ΑΕΠ βλέΠει το Χρέος το ΔΝΤ και στο 100,7% η Κομισιόν, αλλά υΠάρΧει τεράστια διαφορά για τα ΠρωτογενΠ Πλεονάοματα. Για να Προκύψει η εκτίμηση της, η Κομισιόν
λαμβάνει ως «σταθερά» την εΠίτευξη Πρωτογενών
Πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ αΠό το 2018 έως και
το 2027 και 1,5% του ΑΕΠ στη συνέχεια, αλλά και
με μία «Παω» αναδιάρθρωση του χρέους. Το ΔΝΤ
αΠαντά Πως ιστορικό είναι ανέφικτη Πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ και αντιΠροτείνει Πλεόνασμα 1,5%
του ΑΕΠ, γενναία αναδιάρθρωση του χρέους και
«αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης χρέους» όταν
θα Παρουσιάζονται αΠότομες μεταβολές στο ελληνικό ΑΕΠ. Τα δύο σενάρια για το Χρέος και το ύψος
της δόσης Που θα αΠοδεσμευτεί σημερα, συζητησε χθες το Ειιι“ο Νοτ1αηἔ Ωι“οιιρ. >3, 4, 5
Τα δυο σενόρία για το χρέος (λαου ΑΕΠ)
- Βασικό σενάριο ΔΝΤ - Βασικό σενάριο Κομισιόν
ΜΕ ΛΑΘΟΣ <<|(ΔΕ|Δ|Α»
ΔΕΝ ΑΝΟ|ΤΕ| Η «ΠΟΡΤΑ»
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΚΥΡΟ ΣΤΗΝ ΕΤ||ΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΕΝΑΣ Α|'|Ο ΤΟΝ |ΑΝΟΥΑΡ|Ο >6
ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ
Η ΕΤ||ΧΕ|ΡΗΜΑΤ||(ΟΤΗΤΑ >24
ΟΔΟ: ΣΤΑ 22Ο ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Ο| Υ|'|ΟΧΡΕΩΤ||(ΕΣ Ε|'|ΕΝΔΥΣΕ|Σ
ΤΩΝ Υ|'|ΟΨΗΦ|ΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ >14
θεόδωρος Βενίαμης
Πρόεδρος της *Ενωσης
Ελλίίνων ΕφοΠλιστων
Οι αστοχίες της
Κομισιόν Πλίίττουν
την ευρωΠαίκίί
ναυτιλία >14
ιφωωλοωσΠ
Ποια αγροτικά
εισοδήματα
ηληττονται
Σε φορολογική Παγίδα θα Πέσουν Πάνω αΠό 3 50.000
φορολογούμενοι, οι οΠοίοι αΠοκτούν εισοδύματα και
αΠό αγροτικές δραστηριότητες, Παράλληλα με τη βασικη τους δραστηριότητα, όΠως Προ βλέΠει ο εφαρμοσηκός νόμος. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα φορολογηθούν το 201 '7 για τα εισοδηματά τους αΠό αγροτικές δραστηριότητες με συντελεστή φόρου αυξημένο αΠό 1 3% σε 22%. Σ° αυτούς Περιλαμβάνονται ακόμη και άτομα τα οΠοία μέχρι οημε ρα θεω ρούντάν (και
φο ρολογούνταν ως) κατά κύ ριο εΠάγγελμα αγρότες. >6
ΥΠόσχεση για λιγότερες εντασείς στο Αιγαίο
' ι .ΧανοναΠ
Η Μ ΕΕ-Τουρκίας, για το Προσφυγικό, συζητήθηκε χθες στη συναντηση Που είχε στην ΚωνσταντινουΠολη ο ΠρωθυΠουργός Αλ. ΤσίΠρος
με τον Πρόεδρο υις Τουρκίας Ρ. Τ. Ερντογάν, οι οΠοίοι συμφωνα με Πληροφορίες αΠοδέχθηκαν ότι δεν Πρσιει να υΠαρχουν εντόσες στο Αιγαίο. >27
ί9 , , . , , ,
- [ΕΣΕΕ] Τι δειχνει μελετη για τις εΠιΠτωσεις στην αγορα αΠο τα μετρα
Ασηκωτο το βάρος του νέου
ΦΠΑ για τις εηιχειρησεις
Τσίπρα Μι·β“κ0ςί
:ΠαραγαΠρ1
κεατῦκΠα,
εκκοκκΠσυόρκι
Αδυναμία να στηρίξει τα εκκοκκιστΠρια της χώρας εμφανίζει η ελληνικη κλωστοϋφαντου ργίά λόγω κυρίως της μεγάλης εισαγωγικΠς διείσδυσης
έτοιμων ενδυμάτων, ενω Π χαμηλη ρευστότητα και η δυσχερΠς Πρόσβαση σε τραΠεΖικό δανεισμό αυξάνουν το κόστος της
διακράτησης αΠοθεμάτων. >1 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα