Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒἩῦΒ.ῇῖ ί 88νΓ089 _  . . ~ 38ντοεετ
”Η" 2Δ ΜΑΪΟΥ 20|6. Καθημερινο Αθλοτικἡ Εφομερί6α.Λρ. ` Π # ο Φύλλου ι,775·Τιμὴ: ΙΜ ε
Τα"ιινατιιια”τααηγέτιι η]  ~ 7 ~   7 ~ 7 7 77 ο ·   τι"ΠιΥΡΠΣ”αναλιιειτιςιιαγιιι.έςΔ
Σπανούλη και η... αντιδραση στις  ` 7 εμφανιαεις τον ΜΜΜ
ύβρειςιιαιτιιναιιφιαβιιτηαα 7 ~  η   ΓΜΡΠΥ.[ιὡαγααΠαιντεζη
Ο Πορτογαλος .ακραιος μπακ της ΣεΒιλλης πρωτη μεταγραφη
τοϋΟλῦμΠὶἔἶοῦ?ὁὴως ένα αποκαλῦΨει ο ”ΓΑΥΡΟΣ”ἶΟλές οι
.6. ϊ__5 ά η; Ρὲἔο Μ κ ΜΜΜ. η, ω”,·Μ,Ἡ ~ ”
; λΞΠτ0μΞΡΞ1Σς της υΠο7θεοης 'ο, Π1θανος και ο Αργξντ1νος ΙμΠαν1Σθ
ί Η Μονοίτὁ ΞἩ1μἑὐΤἐ1ὅ Ματζουσκοίι · Δ1σιμεὐὁἑω τουΖαἶτἶἶέτνσ
βάτα  7 'τῇ  α ω Ϊ ς 7
 ΜΜΜ"| ΜΜΜ'
ΤΗΣ “Μ- Ρ¦ΜἩ¦ὅΐ Ηἔ“'ἔ'ιαΨἑἑ
ΕκταΘειμἑνι›ς
12 μέρας ματ(ι
ο Ποὸοοφτιιρικὁς
αι10ΠγγΣΜτΙς
Στον Άρειο Μα και στα ΜΜΜ
γΜγΜ·'"ωω""Π" κτιι ο υΙτ8'ὐΘυνος “ · Ι
θυμήθηκα ω Μ' . ωοφ“Μ“ς ως ΕΠΟ Πως και γιατι
, ΧΑ .¦ ΠΜ£λΠΠΠΜΜ "ΙΜΗΟ [ιςιιι... ιιυνητγι|ιιης '
σωστο. 1 οιωζη στον . . . νο "κακη
Τζη1Π(ωΠ Υ1ΠΠ1 πωΦΜ!ΜΜΠΜω.ω της ΑΡΝΙ γ1ιι τα
γρΟΘΠ~Ι στον ΒδλΜὸη ΜΠΜΒεί'ΜΜΜ; ιιισΧη στον Ηλικία έναν... ΤίΜῖ°¦“