Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γνριααν τπν ααα
8°|.° Μ ΣΕ 'Η
ΩΡΑ! κανένα
τα αι αρννρα·.νκαι· εισιτήρια σαν
πως αΜγν·ΝΜ< 'Ν 'ή αμτινα .ωατα ακκα. ααα· και ατπν... παρα- ΜΝ". . Περι.
ναια ταν ΜΜΜ κατ α ΙΟΝ",- "¦"Μ "αλ
πανια: και παικτττ αρκιααν να κανα- “ω¦ι τα ωρα
ζανται "° 'Η αι '
ΤΩΝ ἰΠ°Ρ τα'τα ττπικα και αντα τα Μα "Μ -°' π"
_ _  ωπων να ΜΕΝ' ὁ" πρώτα τ·αικα
Δ/ντης. ο. Νικοῆαι6Πς π·ιι·μκτικκνπκ·κτι ”ΜΜΜ"
Διενθνντας ΙννταΕτως: τυποι ΜΜΜ: "ΜΜΕ"""^ αρκετα απαγαιι€Μ·
-ττπαττ τα καντε·α π·ιιιτΞιιτ α τεν" και μαιιι
ΜΜΜ" α τπα- Η ατααιαπαα πως
να ιαιαρανααν να
Μαν πρωι και πια
τακααα απαρκκι ατα απααυτα". απαα κααιαιτν και
Μανααν ααα αντα παν
έκαναν ντααΝ. πανακαρὺντας αΜ
αικαιόματα αταν
αντιπαπα
καναν: ι· ταν αανααπ
Γιαννακαπαααα να ταν...
μπιν·πικ$ν·ι α α αραιγα ταν °ανμπιακαν
αππώς αανπγνριατ τα
··6μ·α· ταν και των·
για τα απααντπρια. α0αν
π ανια· Με ατα τη και
ανν κατακτικπκ· κατι
ΤΡ"'Η 24 ΜΑῖ0Υ 2°Ίθ Ο ΑΟ. "5980
Τα ιιαρτι εκανα"
7 τα απαγ·νμα ατα
καπιιμΒπτπρια ταν ΜΜΜ
και π απατα" καρα·ὐθα” πααΜς Μαν αν
ναναι τας Πανω; αααν
τα αααγκριτα καριταια ταα
καπ πανπιαπ γαταααν
ι· τπν ι·ακπ ταιις τα 7α
“ΜΜΜ αταν ιαταρια
τας αμαν" παπα ταν απαμπιακαα. Ήταν τα τρίτα αννακαμ·να και μαπιατα ααα
πττα αντπ τπ 
:τις Μα ααα Με"
οι μια· Μπα “ιαπωνια
Μαργαριτα Μαρίκα και
και" επαιι··αιαααιι. Μια
ατπ μαγαππ απτο π Μ
Μαρια” ΑΜ" καπμακπ ααα ααα” τα Μινγμτνπ πριν απα ααα Μα και
αικαΜπκ· Μπακ για τπν
επικαγπ τας. κατακτώντας μα
τα ααναΜανκα ανα στα' προτα·Μματα. τιιν ΜΜΜ. και
τα παπα καπ Ξιιρααπς
ΦΩΤΟΡΕΠ°Ρ 'ΑΙ μα
κανα καρἱτααραας και·
ΜΜΜ ατα αααἱσα τα
"να" και Μαι π παρταγαπια α κρατας ατακας των
α ' α Πααα “
·ἰναι να προειπαν· θύμα τακνικαα ατα μαγααα πιμανι
ΜΑΓΚΑΣ Φ°Υ¦'|'ΕΡ
τα ακα" α ιαπανας μ·αατπιωτικας α Παρ' ότι Με' αν μερικές αμκαας τα αγιων ταν. α ταρω" αακπγας εκκαναριατ μα αραααπικα
ταν μπννμα πως οατπν Ξαπααα ως· μανα για ταν απαμπιακα α ανν κκ·
νέα ααα ταν αααμπιακα ακ·τικα μ· τα μόαπαν ααα Μια νπαακτι κατι
αιγαααα. πατκ αν να παπα για απτο· τπαπνικα παπα" α αγαπα ταν
απναπιακα και καπ· α κα·κνας τα εκανα. ”κι" ατα ·αααααακ
 'κ ζ'
` ΦαντττΡ
Για "να" αταν °ανμπκικα
¦'Μ¦··|·Η¦ ιπραααρας τας
κται; α·εν έγιναν βήματα και
δεν Νταρτ' να Παει α κανένας
“σαν καταμα'νω να ""¦ω'κ
Η "Μῖ'|| Ν'
'ΜΑ' α ή· ΜΠΕ' "Ο 20"
παοκ· α Μα τα παν καιω· τα
ταιμ ααντ και α τωΜαωΜ απανω
ταν πενταδα ατα παρκέ. α ταμιτς
αρώματα πως θα Νγααν
νικατκς ααα τα ακκκ
ΕΧΕ' Η' "ΡΟΜ|Π"| εταιμαατ κατα τπν αμααα
α τσαιραπααπας για ταν αν.
τααα ταπικα και ταατπ
τα των οι “αν . . _
αραΜακαι· ανν  ` `
των καμια Μ- ι ι Δ
απ αμνντικα μ·
τα... ακαρπα- .χ - Ω
καρι τπτ π·αααμ€νπς
Μινιτπς
ΓραΦξι ο ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΔΜΛΝΤ°Π°ΥΛ°¦ (σειἩϋα 'Οί
:αγκπανιατικας ατα -αατ- α πρατααας
τας απατα κτιρανργικιις εταιρειας.
ΜΝΗΜΗΣ ΠΗΡΑΝ": επίτιμα πρατ
αρας τας Χειρανργικιις Εταιρείας κνπραν
και αματιματ καααγατας καιρααργικπς
ταν πανεπιατπμιαν καπνών
Το' °ΛΥΜΠΙΑΚ0Υ είναι μια
μεγάΠ“ πρωτιά ΕΝΑΝΤΙ °ΛΩΝ
των αΠΠωιι αα886γων»
·Ε'Μ' ΜΕΡΑ" 0 ΚΟ"Μ'°Ε ΕΛΛΗΝΙΚ°Ε
"ΜΟΝΙΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΤΜΕΕ ΔΕΜΙΕΕ·
* ιι . ταν οααμπιακαν
αια·αναμαατα παντων τα μαναξια ταν
α ιναΜΜ “τα μπακ Πιο... απκαΛα
τπτ Μαιας Μα" "“=ἴΜ==κἔ=;ἔ=° 'η'
ἶὲΐἔἴἙ:Ἡ=β 4'αννα α κ ΜΝ” ο..." "κ
τρων Μπακ· ατα μπαρα: μ· τα
ἔςἑ'===°=ἑ=°Ἡ καραμ“ργπ και π παραμανπ τας
6 ' Ν Π Φ αταν κπααντταπ'νκα καντι
π "Μ ""°"ἰ Μ ανακααατ·απ τπν παρακαρπαπ
Μαι ατα ακρα τπς αμα· 'ω ".°"Ν"ω
να αντπ π μτταναααα
ΕΜΕΝΑ" τα: Με αν αρμααια 'πααργαἱα και
Μια κανα για ααα αννα·πααν αταν ταπικα
ταν απατα· α κκακιι: πῶς αππαΞαν αι παραμετραι τας απΜαπς ΜΜΜ"
Γραφει α ΔΙΟΝΥΣΗ: ΠΕΛΛΗΣ ιαεῆιαα Η)
Η ΡΑΨΩΔ|| "ΟΥ Ε"|Ν°Υ|'|
Ε ΚΔ' Ο αθΡΥΛ°¦ιι |'|Ρ|ΝΤΕ¦|·|¦
α κατι" πιατα: μπω για β Ε
τα τη. ακαπιαταντας ταν: ααα ο παιραΜΜ ΠΝ“°'“"κ ΜΝ' γι Μ=¦ ° ο".
κοιταω· παικτες τον Μαννα- ιι·ΜΙ “““= 'ΜΜΜ 'ΜΜΜ' ·  απικκατ και-τατκττ και"
τον: ο Μι αιωνια γιατι να ν° 'ΠΜ' "έ" "° “ΚΔ 2 Ο? · καναρινι · τα τ ικ τω
ειναι αγατπς και Μακάι: α ΜΜΜ"“· "Μ " ”Ι” Μ και απωπω και ρατἱ
ο ΠΜ Μαν Μ. στα και ΜΜΜ· · ΙΜ Ν' α πεἑνπαω να αν'
“ΜΜωαΜο των' νωΜιια ιιΜΜΜ ΜΜΜ. κ ..ΕΜ .8 /
και α Μανος και Μαι Ο! 'ΒΝ°Μ"°'·· Μό" ·απωππω Ξανα ατα Χ
τα· Μ 'ένα ΠΜ Μιας α παο ειναι Μα” παρω» θα 80 Καππα αν α απιααπ
ταν απαμα·ακαα· α ειναι ένας ΜΜΜ· Μ 'Μ";ἑ: ΜΜΕ". παπι·
Μπ:ς"=α αναπαγαα. μ· α. τι μια αφ β;" . "απ" ταν Ματ·
Μ αρωμα'
' και ταν Ξ ^
παν παακαπτι α πρῶτος·
και". τα
μιΜνα_ α οκαμιιιακας ααρώνκι Μαντώ. Η Μα τα ΜΜΜ". ω αντρας και
κρανια α οι Μπα· παραν ανα Μπόκα ατα παααασαιαα και τα
γαριξααν ααα ματς αα ματς και από γαιτανκι α·
· Για Δ.
γτιτανιαι·
.- 'Μ
ατα °¦Μ" 'Ε Ο ΓΜΙ Ο ΟΕΒΕΣ ΕΙΜΓ||°'
.- ΕΜ ΗΜ... Μα
αιιττιιτατ ο παοκ ή·
πτι·αττ και απο τα
ντα τιιν·ιιιι κιτ αν
Τρέχα· για
τιιν πρωτια
ατα ααα· αφ
τα γκαπ αι καανααωπς ι27'ι. Μια· τα Μινι. αι κανω”.  τ .
ιιακ στι · α παγήνιας. παν
τι" την: πως ταν Μπα
κααέτα. ακα" παναπτι ατα
τα: μα ταν αικαναμαα να ·αα
ι· γνήσια ΜΜ·ιτ Μα· ς ..
μαατααι· τα Μπα...
αααΗαμααατας“αααΜ -· ”Λ
κια. παρ' ατι Μαν εκανραατπ αν Μα μα ταν γπΜακ ιπρακρκΜ ααα
ταν αγώνα τας ΜΜΜ;
ατα Μ. ΜΜΜ· τα
κντπτα ατα Β' αιιώνα·
ΓραΦει α ΜΜΜ καπ τιιιιταιΜκιι: Μαι"
ΜΜΜ ιαιαΜαααταα· αμα”. · . 4 .
μ· καπως αααναμας ατπν αιωνα. .
“τα ααα ταν Ξανα πατερα ι
το ΟΑΚΑ
ΒΑΦΤ'="Α'
ιιΝ|Κ0¦ ι·καπιιτ“ι
τα ανακαιναατ α :τανρας
καντανας να ανναντπαα παν
ααα με ταν παπαιμακα ααα
Α"°ΛΥθ|·||(Ε Ο ΦΑ" ΧΑΔΑ
Α"° "'
ι-ι ι·ιανπιαιτειντ
παρων" από τπν
τακνικα αγααια τας 'αντωαταρ απαττΜι απα κατα και
απιαπμα α αππαγως πραπανπτπς α
α Μκρανας ανναντικακ· τα πρωί ατα
ανντργααιας ταν μ· ταν
αγαπα σνακ"
πααπανπτικα κανταα να ταν τσατατικα αντιπΜΜ Εντ πωπω
και ταν ανακαιν“πκα π ανω τας
α ανν και να Ματ· ως απατπμ'ααπ τα
πααα των τα τκαταμμαρων αν”. ανα
Νικαια· να ικαρΜ'· Ματς Μ
απατα· ειναι α μπαναντ για τπν
κατακτπαα ταν καακπααν
ταμταα αναμέντται
ατπν ηπα α ατζέντας ταν Ιαν· Μανρινια. :ω Μπες.
για τις τααικκς ααζαταααις με τανς
-κΜιναας Μαα
'ιανς· α α Νωανας
Μταγαπας αραπα
¦Τ'|... ΟΑΚΑ ° "'¦'Μ'|°ΥΡ
α ΜΜπγταΜς τπκττκας τας αεκ σαν γπιτῶναι κακα τπν
καμπανα για τπν μπαανια αταν Μιρκα καππιαπ ααα ματς τπς τανμπας μα ταν Μακ αταν πραμα” των “και α· α και αατα
γιατι κατς α Μμκας
εΜΜ ανακό
ρααα αν Μα παι- Τα πινακα”
Μακης Με” ειναι να απο κατι αταν
των" ταν και ΜΜΜ· των· απα
π τιμωρια να πρέπει ΜΜΜ τινων
να ΜΜΜ· αν” στατιστικών
ΜΗΝ” "Η ΜΕΝΑ ΤΗΕ ΑΕΛ |"| Η"
Δανια ΕΕ να ΠΝΑ" 2.000 ΛΕΞΕΩΝ'
Γραφει α ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΕΑΝ ατι·
·ΓΩ"| 'Β' Μ"ΜΩ'ιι (σεῆβα 7)
ο "ΑΟ ΑΝΕῖΑ
3-0 "'"Ν ΑΕΚ
Τα γκαπ αι Μακ ΗΤ!. και" αα·-απται και
κπ·ναα|αας ναι α α ΗΜ απατα” τα· πρῶτα ακα
ατα παω ασ. “κατ ταν Μακ ατπν κανω τικ ακτ
τικιις ·ααμαΜγιας και Μακ· τα Μινι' αντι
παπα ταν κατα τα παντως ανα ξεκινπααν από τπν
αν. ΜΜΜια. καποια α ΜΜΜ αι Μπιτς
αν αν· τα Μιρκα· τατ αναμττρααπς τα" ααν τω
τπν αρκαα κακα ΜΜΜ τας μταα'ας ταας γραμμιις ικααταααμπικ Νικαια. παν". κακα·
Παν απέναντι παταω π Εκανα· να μπν και
ανναμτις. να μπν “τι Ματς ατα παικνιαι τπς. κατι
παν 0αΕντται ααα τα Μαιας ότι αν τα: αν" μια
κατι. όντα. ατα κανα και α κι· πέραν· ένα
ααα τα πια παντα Βρακα ατπν καρκρα ταν α
-Εκπτῶατις- αταν ατιααρκικα τατγκα ααα ταν ΣιαπωΜω με τνναπμ€νανς ταν κρακΒπ ατα 52'
αταν γιατιι" τπ “ωρα κίτρινα αππα και τανς
κανα. κπνργκ ατα τα· παν τπν καγαπαν“. καναρπ
να μια κιτρινπ αν και να μπαρανα· ιαππιατα
α Σιαπα6παναας να για". μέτα· τπν κακανα
νπτας τκτιμαται αν θα
ααα" τπν ΜΜΜ·
ταν να πτνταατας
ααμΒαπαια ααντργααιας μα τανς ιματμππαας·. μ· ανναΜις απαπαΜς τον
Ματαμμναια ταρώ! α
Παραααπαα. να τινι
ατα ΜΜΜ ταν τα
καπακα|αι μπατιττ
παν να φτανει τα τον
κκαταμμναια των
για τπν ανιακααπ ταν
Ματ” των -κακκιναν
Μεσα”
και”.
ναναι" ι·
ταν αππαναικπ
.τακακια
α ιΜταν ιμπραΙμακιτς επι και των·
αν ααμ0·νἱα μα τα
Νατασα· Γιανναιταντ α α καπως
μανα· απτΜρας
αατα τα Μακαιρι ααα τπν
παρ' ταν
:τρων
ραΦτι α ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ κΥΡΜκιιτ ταεπιαα τι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα