Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - - κυκλοφορεί και στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
ι· ιιιι馓ιω | |
η Μπιτ" 'ΜΡ “ η.
.ιι ·. Δ Η ΔΔ _ _Δ Δλ
ΤΡΙΤΗ 24 Μ^ϊογ 2016 ΕΤΟΣ 210 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5007 ΜΕΛΟΣ τισ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
” Επισκεψη
.3η 'γρ
της Χαλκιδικιὡ·τικης
 Επιχειρηματικής
Αποστολής
 του Επιμελητηρἰοιι
Ή ω ην Περιοχη Προὑσα
της Τονρκἰας 99
Ανακοινώσεις ΤσἱΠρα
 / Ούτε αναδρομικα
Ξ τια ωΙ α ειδικών
Ακομη μια αναγνώριση
Ετιι·τιμος
διδακτορας
του ΑΠΘ
ο Άγγελος
Δεληβοριὲις_)13
Χιλιὲιδες <<εξοφσινἰστηκσν>> στην Ευρὡι·ιη
Τι·8"ἱ<:|(ἱη9= 808 στις· Την ΕΕ για Τα
<<ειὁρειΤει >> Πειιδιὁ Των τιροσφυγικὡν ροὡν
Καθυστερήσεις στην αδειοδότηση υδατοδρομἰων
-` Σύσκεψη
η αστανομἰας
· “ , 8 με φορεἰς
808 ατιὁ νέα εκθεση η. Μ ·· ,. 7;; '- · '
για ·την αν·τἰσ·ταση 'Ι ἶ_   εν οψε| θεΡΝης
93.5Υ1ιἐ·Ξ·5©_._. “εΡ'ὁδ°“ 98