Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυκλαὁι%ή
κτ)Δ|κΟΣ:6ι97 ΗΜΕΡΗΣ|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΡ|ΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ20ί 6 | ΕΤΟΣ ί6ο | ΦΥΛΛΟ 3.728 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ-Δ'ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓ'ΟΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΝ'ΚΑΣ
@Τ Η έπίσημη έναρξη της καλοκαιρινής πέριόδου θα σημόνέι συναγέρμό και στο τ.ιι-κ.ν. Νόξου¦ αφού αναμένέται
να πολλαπλασιαστέί ο αριθμός των «Επέιγόντων»... Το «πρασινο φως» για την νέα «φουρνιίι» των διοικητύν
 ζ που θα διοριστούν και στα νοσοκομέία αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Αττικής¦ Πέιραιό και νήσων¦ αναμένέται
ί να ανόφέι το αργότέρο πέρί τα μέσα |ουνίου... Την κρίσιμη τούτη χρονική πέρίοδο για το ΕΣΥ¦ οι παραγγέλίές
σύμφωνα μέ στέλέχη του Υπουργέίου Υγέίας «τρέχουν» πολύ δύσκολα έπέιδή αναμένέται αλλαγή φρουρός...
ΜΜΜ του νέου διοικητή που αδικαιολόγητα ιιαθυσιερύ@μ@ργήί...απιιιειμΜλμρΜμΜ
ιι|'|λΓΩΜΕΝ0Σ» Ο ΣλΕλ|λΣΜ0Σ- ΠΡΟΓΡΑΜΜλΤ|ΣΜ0Σ
ΤΗΣ λ|0||ί|ίΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕ|0ί ΝλΞ0ί¦“ ΕΝ ΝΕ'
ο ΤΜ λ|0Ρ|ΣΜ0ΥΤ0ΥΝΕ0Υ λ|0||ί|ίΤ|ί
κατάργηση η αλλοτὡση του
μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά:
Βαρύτατη ήττα της
νησιωτικότητας και
της δημοκρατίας
'Ενα δισ. χορηγείται από το πακετο Γιούνκερ
για την ναυπήγηση μκρὡν σκαφών που θα
εξυπηρετούν μεταξύ αλλων και την διανησιωτική
συγκοινωνία. Εντονο ενδιαφερον από τους
ακτοπλόους για την δρομολόγηση τους το 2020.
"ΨάχνΞ για τον Σύλλογο Φίλων -Δεν θα έλεγε όχτ|γτα. .-._Κρήτη¦.
του ΝοΛσοιἶμείου¦ ο "πρωην" κ. Λάμττου ο αναπληρωτήςδ¦ο¦κητή9
· ορθοπατδτκός¦ Βασίλης`Ραπτάκηςζ
 ““Μ Ο Δ;; 
Έχει 'κλειδώσει' για... Αττιδόττουλο 
ίσχέτική αναφορα η “κ“ έκανε προ μηνών). 
Νεο ακτοπλοικο Κινητικότητα
καθεστὡ στι Ι ι
Ι 9 ς στην Μικρή Σκαλα¦ 
άγονες φερνουν θ
τα νέα "πράσινα" χ, ες·  ¦ ,
χ · ι ?ἔΞεΕἙημΞίἔχΞίΞΞἶἑἩΞΕ'ἱὲΐίἱ!ὶΞΐΞΞλῦίίἔλ
π   τουΔημοτικου ΛιμενικουΤαμείου...
 · · Και από την άλλη: Η Ομάδα Αιγαίου που ταξίδεψε χθες
στο νησί μας από τα Κουφονήσια με τελικό προορισμό
το Λαυριο. .. ΣΕΛ|ΔΛ 3
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: ΖΖΒ50.Ζ4681¦ ΡΑΧ: 22850235] ί¦ ΝΝ: 69743] ί .260 ε-τ·ηπί|:ίηίο@κγκ|8άίκι.9τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα