Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
24-05-2016·
ΑΔΩΝ1Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΙΝ·ωω··'
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Παροδικα αύζημένες μέ τοπικές βροχές στα βόρεια.
Άνεμοι δυτικοί μέτριοι καί τοπικα
ἰσχυροί. Ή θερμοκρασία θα φθάσει τούς 27 β.
Τρίτη24 Μαιου 2016 ή
- <<Ἀιτόδοσις τής ακολουθίας τού παραλύτου».
Συμεών ὸσίου τού έν τῷ Θαυμαστῶ όρει
Σελήνη 18 ἡμερῶν
Ανατολή ἡλίου 8.08! -_Δύσις 8.88'
Αριθμ. φύλ. 40455 1 Τιμή 1,50 €
Αμερικής 9, ΤΚ 10872, Αθήναι, ίιιτο@εειιεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, οσε: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1280ν
«Μετεωρολόγος»
τής οίκονομίας
Κατά τήν πρό Ηνωμένου ΜΜΜ στήν Βουλή,
ὁ κ. Τσίπρας θέλησε να μιλήσει ώς «μηχανολόγος».
Με; έζήγησε ότι ή οίκονομία είναι  ελατήριο, τό
ὁποῖο τώρα έχει Μερσυιυτιεσθεῖ καί επομένως είναι
έτοιμο να έκτιναχθεῖ."Ομως ξέχασε ότι τα όπερσυμ
πιεσμένα .ελατήρια μπορεί καί να παραμορφωθούν, ς
όποτε δέν έκτινάσσονται1
Κατα τήν προχθεσινή συζήτηση στήν Βουλή,
αλλαξε ρόλο καί ύπεδύθη τόν «μετεωρολόγο». Είπε
ότι παρ° ότι ή ανοιξη τελειώνει, για τήν οίκονομία τώρα αρχίζει ή ανοιζις! :στα καί έδώ ό κ. Τσίπρας
μαλλον ξέχασε κατι πολύ βασικό."Οτι για να έλθει ή
ανοιζις, πρέπει να ἔχει τελειώσει ὁ χειμώνας. Καί μέ
τι τραγικά μέτρα πού ψηφίσθηκαν στήν Βουλή, ὁ χειμώνας τῆς έλληνας οἱκονοιιως προβλέπεται ότι θα
συνεχισθεί, για αρκετό ακόμη καιρό.
Μέ τέτοιο Φορολογικό καταιγισμό είναι κατι περισσότερο από βέβαιο ότι ή οίκονομία δέν πρόκειται
να ανακάμψει. Θαπεριέλθει σέ νέο κύκλο ύφέσεως ή,
αν προτιμάτε, σέ... χειμερία ναρκη.Ἀραγε ποιός ζένος θα επενδύσει σέ αύτή τήν χώρα, όταν γνωρίζει ότι
τα όποια κέρδη του -αμφίβ0λα καί αύτα- οι φορολογηθούν μέ συντελεστή 29%, όταν σέ αλλες χώρες τα
κέρδη φορολογούνται μέ συντελεστή κατω τού 15%;
Άλλα ακόμη καί αν βρεθούν καποιοι ζένοι να
αναλάβουν τό ρίσκο τής έπενδύσεως στήνἙλλαδα, '
λόγω καί τής μεγαλης πτώσεως τών πάσης φύσεως
αξιών, έκεῖνοι πού πολύ δύσκολα θα δραστηριοποι- ή
ηθούν έπιχειρηματικα είναι οί"Βλληνες. Διότι όπως
αποδείχθηκε για μία ακόμη φορα, κανένας δέν ξέρει
τί θα ξημερώσει καί τί θα τόν βρεί αύριο. Νέοι φόροι,
νέοι κανόνες καί διαδικασίες πού αποκλείουν καθε
πρσιραμιΜσΜ- ,
Τό απίστευτο αύτό πολωομοσχέδιο πού ύπερψηφίσθηκε τήν Κυριακή από τήν κυβερνητική πλειοψηφία, περιέχει πληθώρα νέων έπιβαρύνσεων πού ανατρέπουν πλήρως τό μέχρι χθές ἰσχύον καθεστώς. Καί
αναγκάζουν επιχειρήσεις καί ἰδιώτες να αλλαζουν
τούς προϋπολογισμούς τους, ένώ σέ καποιες περιπτώσεις καθιστούν προβληματική σε μη καί τήν επιβίωσή τους. Τό πλέον χαρακτηριστικό είναι ή αύξησις
τού ΦΠΑ στο 23% σέ 24%. ί
Για τούς κυβερνητικούς μανδαρίνους, ή αύζησις
τού ΦΠΑ κατα μία ποσοστιαία μοναδα μπορεί να μήν
σημαίνει πολλα. Είναι τέτοια ή αγνοια τους ώς πρός
τόν τρόπο πού λειτουργεί ή πραγματική οίκονομία,
ώστε νομίζουν ,ότι ή απόφαση αύτή θα έχει ανεπαίσθητη έπίδραση."Ομως τό έπί πλέον 1% στόν ΦΠΑ,
μαζί καί μέ τήν έπικείμενη ανατίμηση τών αερίων,
ενδέχεται να καταστήσει τό κόστος λειτουργίας καποιών επιχειρήσεων απαγορευτικό. `
'Επομένως, οί αψυχολόγητες αύτές αύζήσεις θα
ύποχρεώσουν πολλές έπιχειρήσεις να αναζητήσουν
αλλους τρόπους περιορισμού τού κόστους τους. Καί
μέσα σέ ακούς, μπορεί να είναικαί ή μείωσις προσω- ,
πικού, πού θα σημάνει άνοδο τής ανεργίας. ¦Ενώ έπιχειρήσεις πού κινούνται πως δέν αποκλείεται να
ὁδηγηθούν ακόμη καί σέ κλείσιμο.
"Ολα αὐτά, ὁ Πρωθυπουργός αρέσκεται να τα αποκαλεί «ανοιζη» τής οἱκονομίας. Είναι προφανές ότι
πωπω καί ώς μετεωρολογος...
Διορίζουν ἴ
αντί να κυβερνούν
Νέες προσλήψεις στό Δημόσιο φέρνειή Κυβέρνησις
το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ πού ψηφίσθηκε προχθές τό βραδυ στήν Βουλή δέν περιέχει μόνο νέα καταιγίδα
έμμεσων Φόρων, τό ύπερ-Ταμεῖο
τής δημόσιας περιουσίας καί τόν
λεγόμενο δημοσιονομικό «κόφτη».
Περιλαμβανει καί μια σειρα προσλήψεων στό Δημόσιο, δια τής ὁποίας ή συγκυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-ἈνεζαρτήτωνἙλλήνων εύελπιστεί να
«μετριασει» σέ ὁρισμένες ὁμαδες
στελεχών καί ψηφοφόρων της τίς
αντιδρασεις στα. νέα μέτρα, αλλα
ο καί να έζασκήσει παραλλήλως μία ·
από τίς αγαπημένες της συνήθειες:
Τήν διόγκωση τού δημοσίου τομέα.
Τριαντα θέσεις προσωπικού
συστήνονται στήν Δημόσια Ἀρχή
Λιμένων, τον τρίτο φορέα για τα
λιμανια μετα τήν Ρυθμιστική
Ἀρχή Λιμένων καί τήν Γενική
Γραμματεία Λιμένων τού °Υπουργείου Ναυτιλίας! Ἐτήσιο κόστος
1,2 έκατ. εύρώ θα καταβάλλει τό
κρατος για τίς αποδοχές στό προσωπικό τής Γενικής Γραμματείας
Ψηφιακής Πολιτικής (μέσος μηνιαίος μισθός ανω τών 2.000 εύρώ).
Πρόκειται για αλλη μία όριζόντια
δομή πού προστίθεται στήν δημόσια διοίκηση.
'Ετησίως, 1,5 έκατ. θα κοστίζουν οί τρείς 'διαφορετικές δομές
πού συστήνονται για τήν διαχείριση τού ἰδιωτικού χρέους. Πέρα από
τίς προσλήψεις σέ αύτές, μεγαλος
αριθμός διορισμών θα γίνει καί στα
τριαντα «κέντρα ενη μέ ρωση ς-ύποστήριζης δανειοληπτών» πού
ίδρύονται σέ όλη τήν χώρα, μέ
αμφίβολη σκοπιμότητα καί αβέβαιο πρακτικό αποτέλεσμα.
Προσλήψεις θα γίνουν καί στήν
Ἀρχή Δημοσίων Ἐσόδων, στήν
Ἀρχή Καταπολεμήσεως ῦΕσόδων
από °Εγκλη ματικές Ἐνέργειες, καί
στήν Έλληνική °Εταιρεία Συμμετοχών καί Περιουσίας ΑΕ.
Μέ τόν νεοψηφισθέντα νόμο,
επίσης, συστήνονται θέσεις διοικητικών γραμματέων σέ όλα τα
ύπουργείαἔΩστόσο, σέ περίπτωση
πού οί θητεῖες τους «συμπέσουν
χρονικα μέ ιτίς θητείες τών Γενικών Γραμματέων “Υπουργείων,
Ἀναπλη ρωτών Γενικών Γραμματέων ῦΥπουργείων, Γενικών καί
Είδικών Γραμματέων, προϊσταμένων Γενικών καί Εἱδικών Γ ράμματειών, οί αρμοδιότητες τών τελευταίων συνίστανται στήν εξασφαλιση τού πολιτικού συντονισμού καί
στήν αποτελεσματική υίοθέτηση
τής κυβερνητικής πολιτικής, όπως
αὐτή καθορίζεται από τήν Κυβέρνηση καί τα όργανα της». "Η Κυβέρνησις κρατα καί τούς παλαιούς
γραμματείς (μέ εῦφανταστη περιγραφή καθηκόντων), διπλασιαζοντας ούσιαστίκα τόν αριθμό τους.
°Ελπίδα όλων είναι ή Κυβέρνησις να επιδείξει στό έγγύς μέλλον τόν έλαχιστο ἔστω ζήλο για
ούσιαστικές μεταρρυθμίσεις, από
εκείνον πού επιδεικνύει για νέες
θέσεις καί προσλήψεις στό Δημόσιο.
ι Φιλελεύθερη σύγχυσις
. μέ τό νέο θπερ-Ταμείο Ι
Διγλωσσία από τούς «μαγιστρους» τών αποκρατικοποιήσεων
ΕΙΝΑΙ έμφανής ή σύγχυσις πού
έχει δημιουργηθεί στόν κύκλο τών
λεγόμενων νεο-φιλελευθέρων είτε
αὐτοί δραστηριοποιούνται εντός
τής Νέας Δημοκρατίας εἴτε όχι.
°Ενδεικτικό το χθεσινό «τιτίβισμα» (μήνυμα στό Ταύτα) τού κ.
Στ. Μάνου. Ό πρώην Πρόεδρος
τού πολιτικού σχήματος «Δρασις»
άσκησε κριτική στό νέο όπερ-Ταμείο (Έλληνική “Εταιρεία Συμμετοχών καί Περιουσίας) πού προέκρινε καί ύπερψήφισε ὁ Σύριζα
μαζί μέ τούς Ἀνεζαρτητους"Ελληνες ώς εξής: <ἔΗ ένεχυρίαση τής
> δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια
θυμίζει πολεμικές επανορθώσεις.
Χασαμε καποιο πόλεμο;» Το ερώτη μα από τόν κ. Μανο, όπως καί
πολλούς πολιτικούς τής Κεντροδεζιας (ΝΔ) καί τής εκσυγχρονιστικής Σοσιαλδη μοκρατίας (Ποταμι, Δημοκρατική Συμπαραταζη)
εκπλήσσει. Γιατί τα τελευταία 25
χρόνια σχεδόν μονότονα επαναλαμβαναν καί επαναλαμβάνουν ότι
ή μόνη διέξοδος για τήν 'Ελλάδα
είναι οί αποκρατικοποιήσεις, μέ
τήν εμπλοκή ξένων ἑπιχειρήσεων
καί μάνατζερ.
Οί έν λόγω πολιτικοί, δεκαετίες τώρα, ένιωθαν απολύτως
«ασφαλείς» στόν δογματισμό τών
«κλισέ» τους. Καί αίφνης ὁ «αριστερός» Σύριζα καί ή «λαίκίστικη
πιο» των ΑΝΕΛ προέκριναν τήν
μεταφορα τής δημοσίας περιου
σίας καί τής κρατικής όντότητος
σέ μια «πιπες» εταιρεία, ένα
«Με» ουσιαστικα ὑπό εύρωπαῖκή ι
καί τεχνοκρατική διοίκηση καί
διαχείριση;
Ό αἱφνιδιασμός καί ή αμηχανία ήσαν ἑμφανεῖς. Ἀπὸ τήν μία
έζακολουθούν να κατηγορούν τόν
Σύριζα καί τόν κυβερνητικό συνα- <
σπισμό γιαζκρατισμό, καί από τήν
αλλη μιλούν για έκχώρηση τής
έθνικής περιουσίας σέ ξένους. Ἡ
σχολή τών φιλελευθέρων έχει καθυστερήσει αδικαιολογήτως να μιλήσει για μεθοδολογία κερδοφορίας τού Δημοσίου, πέραν τών αποκρατικοποιήσεων. 'Η νωχέλεια
αὐτή, σήμερα κοστίζει...
Σήμερα,
Διάστασις απόψεων
ΔΝΤ-ΕΕ
Στήν αμεση καί ανευ
όρων ελαφρυνση τού
χρέους επιμένει το ΔΝΤ,
έν όψει τού σημερινού
Ευιοςιουρ. Σελ. 2
Συνάντησις
Τσίπρα-'Ερντογάν
Προσφ υγικό, ελληνο
τουρκικα, κυπριακό καί
θέματα διμερούς συνεργασίας συζήτησαν Τσίπρας καί 'Ερντογαν στήν
κων/πολη. Σελ. 8
'Ο Σώυ μπλε σκέπτεται
τήν «έξοδο»
Φουντώνει ή φημολογία
για τό μέλλον τού ύπουργού Οἱκονομικών , Βόλ.
Σώυμπλε καθώς πλησιαζουν οί εκλογές τού
2017. σε είναι τελικά
ύποψήφιος; Σελ. 5
θ ΠΊ 108 ?01 ί 20
Μή μέ ρωτήσετε πῶς αίσθὰνοιιω
από προχθές τό βράδυ. Κάτ° αρχήν,
δέν ξέρω πού ακριβώς, σέ ποιόν
ακριβώς καί πόσο ακριβώς ανήκω
γιά -παρά ένα- έκστό χρόνια! Νομίζω ότι άπό τή στιγμή πού ή Ἀριστερἀ μας κιβώτια; αποφάσισε νὰ
μας πωπω γιά 99 συναπτά ετη,
καλό θα ήταν νά μας έρωτήσει πού
καί σέ ποιόν επιθυμεί ό καθείς μας να
παραχωρηθεί.
'Ο φίλος μου ό 'Ηλίας, λόγου χάριν. θα ήθελε πολύ νά παράχωρηθεί
σέ κάποια σκανδιναβική χώρα, καθ'
ότι, ώς παλαιός μουσικός πού έπαιζε
τά καλοκαίρια στα κλαμπ τής Ρόδου,
έχει τίς καλύτερες αναμνήσεις από τήν
συναναστροφή (στενή, πολύ στενή)
μέτίςκοπέλεςπούέρχονταντάτεάπό
τα βόρεια για ασκοπα καί γνωριμίες.
'Ο Παναγιώτης πολύ θά επιθυμούσε νά παραχωρηθεί στήν Λιθουα
νία, ώς φανατικός λάτρης τής καλαθωφαίρας καί θαυμαστής τού 'Αρβιντας Σωπόνις καί τού Σαρούνας Γιασιισβίτσιους!
'Ο Περικλής -δέν τό συζητώ- καίγεται από επιθυμία νά ζήσει στό Παρίσι, τό ὁποίαν ούδέποτε επεσι<έφθη,
αλλά μεγάλωσε καί ζεί μέ τήν είκόνα
τού «Μουλέν Ρούζ», αγνοώντας ότι
σήμερα δέν ύπάρχει εκείνο πού φαντάζεται (έχει καί μιά ήλικία, πώς νά
τό κάνουμε;)...
'Ο ,1ὡ<ωβ0€. σας Μ. αναιρεί
διωωώς νά παραχωρηθεί στήν 'ισπανία, τήν χώρα τών ταυρομάχιών, πιστεύοντας ότι θά ακούσει τούς ήχους
τής «Κορίντω καί τήν κίσπανιι<ή ύπο`χώρηση» καί ότι ε Μανουέλ Μπενίτεθ.
ή'Ελ Κορντομπέ. ζεί καί ἀγων1ζετω
ακόμη σφάζοντας άνυπεράσιιιστους_
ταύρους! Γιά να μή σας πώ ότι όνειρεύετω τήν Σοφίτα Μοντιέλ στά νιάτα
της, καί θέλει νά προσκυνήσει τό
μνήμα τού Ἀλφρέδο ντί Στέφανο!
'Ο '|εροκλής, φανατικός του Σαίξπηρ, τό δίχως αλλο επιθυμεί νά παραχωρηθεί στούς Άγγλους καί νά περάσει τό ύπόλοιπο τού βίου του στό
Ούέστ” Εντ, παρακολουθώντας καθημερινά παραστάσεις καί κρατώντας
μόνιμη θέση στό ἔΟλντ Βίοι Γιά νά
μή σᾶΞ πώ ότι ω ξοδεύει τήν πενιχρή
του σύνταξη σέ λουλούδια γιά τούς
Μ τοῦ ΜΜΌλίβε τα? Πήτερ
,ΟίΓούλ καί τού Ούίνστ0ν Τσώρτσιλί
Ἀφήστε δέ πού τρέμει τό Μπρέξιτ!
τα τόν Αντώνη, δέν τό συζητώ,
ή 'Ολλανδία είναι ή χώρα τών ονείρων του! Σιχαίνεται τίς ανηφόρες,
Μπαθεῖ τήν έρειβασία, λατρεύει Τα
πράσινα λιβάδια καί ονειρεύεται όλημερίς βόλτες στά κανάλια! Παλαιότερα προτιμούσε τό ΒΘιγιο, αλλά άφ°
ότου είδε τό παλλόμενο βίντεο τού
Πού ανήκουμε για ενενήντα ἐννέα χρόνια;
παλαβιάρη Γιάν Φωπρ, δέν Με
λησε φλαμανδικά!
Ό Ἀρμάνδος, τού όποίου ή μητέρα κατάγεται από τήν Πορτογαλία, τρελαίνεται γιά τή Λισσαβώνα
και μας μιλάει Μάθε γιά τα όμορφιές τής πατρίδας τής μαμας τον. ή
ὁποία ούδέποτε-πήγε εκεί, αλλά ό
προ-πάππος της ήταν ναυτικός κι
έμεινε ξεμπαρκος στον Βόλο, όπου
νυμφεύθηκε μια 'Ελληνίδα τήν ὁποία
γνώρισε έν πλήρει μέθη σέ ένα τσιπουράδικο τής παραλίας.
'Αν ρωτάτε για τήν αφεντιά
μου, αφού μας πούλησαν πού μας
πούλησαν, θά έπέλεγα νά παραμείνω στήν. 'Ελλάδα, τήν ὁποία δέν
μπορώ να άποχωριστώ. Στό κάτωκάτω, για μόλις ενενήντα εννέα χρόνια μας πούλησαν. 'Ε, δέν σε ζήσω
εκατόν πενήντα;
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
Περί τής
Νέας Δεἔιας
Γραφει ὁ Ραφαήλ Α. Καλυβιώτης* ·
Ο ΜΜΜ, έξεταζοντας τόν έθνοτικό χαρτη της
Εύρώπης τό 1859, αναφέρθηκε στίς εθνικές
κουλτούρες χαρακτηρίζοντας τες ως θνήσκουσες καί ως <<έθνογραφικα μνημεία», ένω προέβλεψε πώς σύντομα σε έξαφανίζονταν. Ἡ
πραγματικότητα τόν διέψευσε κατηγορη ματικα.
· Τήν 'ίδια περίοδο, αναβίωνε στήν 'Ελβετία ή «ει
αςοηοεεεπεο1ιεή» πού κατέληξε στήν, μετά από
αἱῶνες προσπάθειας, 'ίδρυση τήν ,Εθνικής 'Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Τόν 100 αἰώνα επίσης
καλλιεργήθηκε ή σύνδεση τού ἱστορικού μνημείου <<8ιοπειιωσε>> μέ τήν βρεταννική αρχαιότητα ὡς μία προσπάθεια έμπέδωσης τῆς βρεταννικής ταυτότητας. Τόν ,ίδιο δέ αἰώνα συντελείται
ή «Γαελική Αναβίωση», πού χαρακτηρίζεται από
τήν διττή λατρεία τών Κελτῶν ἡρώων καί των χρ ιστιανών ίερστιοστόλων, ύπενθυμίζοντας στούς
'|ρλανδούς τί σε μπορούσε να είχε έπισυ μβεί έαν
ή ίρλανδική ελευθερία δέν είχε παρεμποδιστεῖ
από τούς Νορμανδούς έπιδρομεῖς καί από τίς
κατακτήσεις των'Ἀγγλων προτεσταντῶν. Πα- .
ραλληλα, στήν Φινλανδία, οί ήρωες Βαιναμοϊνεν
καί Λέμινκείκεν απετέλεσαν τό πρότυπο πού
Διαβάστε τι  
«τά βιβλιοπωλεία
δέν κλείνουν - αλλάζουν»
Σοφα-ια Ἐλευθερουδά%η (σελ. 3)
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΝι£Σ
Επι Μ
Ζ ΖἙΡ|ἑ Ρ! Α ι
ο Ξέρετε σέ ποιά πόλη οί
άνθρωποι εργάζονται τίς
λιγώτερες ώρες τήν έβδομάδά; Στό Παρίσι. Μόλις
30 ώρες καί 50 λεπτά!
Σύμφωνα μέ ἔρευνα, ν
δεύτερη θέση στον κατάλογο καταλαμβάνουν οί
κάτοικοι τής Λυών, μέ 31
ώρες καί 22 λεπτά. Στήν
τρίτη θέση έρχεται ή Μόσχα (31,66 ώρες) καί άκολουθούν: Ἐλσίνκι (31,91),
Βιέννη (32,27), Λονδίνο
(3346) ΜπαΜά<(4Ζ Η),
Νέα Δελχί (42,58), Μεξικό
(43,48), Βομβάη (43, 78)
καί Χονγκ Κόνγκ (50,12).
'Η Ἑλλάδα πουθενά. Γιά
όσους λένε δηλαδή...
Δ ο Δημοκρατικές διαδικα
σίες. Οι' πολίτες τού Τατζικιστάν είπαν ένα συν
. τριπτικό«νάί» (94,5% σέ
δημοψήφισμα, μέ συμμετοχή 92%, 'γιά τήν συνταγματική αλλαγή πού
θά επιτρέπει στον πρόεδρα νά διεκδικεί όσες φορές θέλει ανανέωση τής
(επταετούς) θητείας του.
Ό νέος νόμος προβλέπει
καί πως, εάν ο πρόεδρος
όποβιώσει, μπορεί νά βάλει ύποψηφιότητα ὁ υἱὸς
του! 'Ο νῦν πρόεδρος,
Ἐμμομάλί Ραχμόν, κυβερνά από τό 1992.
ύ Σοκαρίσθηκάν οί κάτοικοι τού Μάντσεστερ στήν
Βρεταννία όταν είδαν τήν
νύκτα έναν ύπν0βάτη νά
περπστᾶ γυμνός στον
δρόμο! Στήν άρχή νόμισαν
ότι ήταν κάποιος φαρσέρ,
στα όταν έφθασε ή άστυνομία, διεπιστωθη ότι
πράγματι ήταν ύπνοβάτης. Είχε βγεί από ξενοδοχείο όπου διέμενε, καί μάλιστα προσπάθησε νά κάλεσε τόξα Τελικώς τού φόρεσαν ένα πανωφόρι καί
τόν συνώδευσάν στο ξενοδοχείο τσιπ όπου ξύπνησε.
τι 74 χ τί κάνει ὁ έρωτας...
”Ενας Κινέζος άπειράσισε νά
κάνει μία ρομαντική πρό
ή ταση γάμου στήν κοπάδι
πού αγαπούσε, πέφτοντας μέ αλεξίπτωτο μπροστά της. Τό αλεξίπτωτο,
πού έγραφε: «Γ κού Χονγκιούν, πάντρέιμου με»,
άνοιξε καί άρχισε νά κατεβαίνει ότάν οί άνεμοι
άλλαξαν, μέ αποτέλεσμα
νά προσγειωθεί άνώμαλά
σέ ένα δένδρο... Δεν πτοήθηκε όμως. Αφού τόν κάτέβασε ή Πυροσβεστική,
πήρε Τήν ανθοδέσμη, γονάτισε μπροστά στήν «νύφη» καί τῆς έκανε τήν πρό
ταση. Γιά δεύτερη κακή
του τύχη όμως ἐκείνη δέν
κατάδεχθηκε νά τού άπαντήσει, πάρά τού γύρισε
τήν πλάτη καί έφυγε...
ο Μάθαμε ότι ένα ζευγάρι στό“Κεμπέ< Τελεσε τούς
γάμους του σέ μιά φιλανθρωπική οργάνωση γιά
αιλουροειδή, ὑπό τήν
ονομασία «ΤΙΜ δεί
Ηοιιεε», μέ προσκεκλημένους στήν τελετή 1.000
γάτους, γάτες καί γατάκια! Αύτό πού δέν μάθαμε
είναι τί προσεφέρθη στούς
προσκεκλημένους, εάν
τούς άρεσε ή τελετή καί τά
ἐδέσμάτά πού προσεφέρθησάν στήν δεξίωση, τί
γνώμη εἶχαν γιά τίς
μπομπονιέρες καί τί εύχήθηκαν στούς νεονύμφους. ..
Τοποριπά ντοκουμέντα
«Ἡ πρώτη απογραφή
μέ αεροφωτογραφιση (1928)!»
τού Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ 4)