Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Φορο-παγίδα σε αγροτικά εισοδήματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 11101110 κι
Τ ι ι ι _ ¦ _ ο έ
 ΤΖ 'ιιιιι00ιτιΜ 2 
 ΟΛ ζζ  ἔ »Ο ΠΔΟ Ν"(|-'Σ|Ξ ΕΥΚΟΛΔ ΤΗΝ ΔΕΚ ΜΕ Ξ-Ο
ΤρίτΠ 24 Μαίού 2016 - Αριθμός ιρύλλού 1.890 - Τιμή 1,30 € - ΝΝνν.ο|εΠ|κΜ5ιγμο5.εΡ
Δ^ιΠΤΗΞΞΠΞ Π ΕΞΠΡΕΣ
ΑΠ Ο ΚΑΕ | ΣΤ' ΚΟ ΜΕΣΑ Στριτ Ματια
1819 ΒΑΡγΣ ΛΟΓΑΡ|ΑΣΜΟΣ ΠΑ 350.000 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝ0ΥΣ 2.450
Φορο-“Μ α 
σε αγροτικά εισοδήματα
κΑτΑΣκΗΝΩΣΕιΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕ|Α
| Δύο Προκηρύξεις για 51 μόνιμούς
στην ΤραΠεζα της Εῆῆαοος
 ζ “ η Μ.:<3ι·¦
ΕΡΓΑΣ_ Σ  Φ
Μιω νΜΜωκ ΛωνΠ·αΜ πωΜΜ·Μ
Τρια Πακέτα για 0.001 ΜΜΜ
μονίμων καιΜὡν 
› ΣΥΜΦΩΝΑ Με τ0 › Ποια: 100.000 ΠΟΛ'ΤΕΣ "^Ρ^^Ε'ΓΜ^·ΣΟκ Η' τ τι
Π0ΛΥΝ0Μ°ΣΧΕΔ|0 |'|Λ|·| Ρ0ΥΝ ΤΑ ΚΡ|Τ|·|Ρ|Α ζ `
Πού ψΠφίοτΠκε, κατά κύριο εΠαγγελμα Οσοι χὁνουν το αφορολόγΠτο ΦΟΡο^οΓ0ΥΜΕΝΟΣ
αγρότΠς ΧαρακτΠρίζεται μόνο όΠοιος θα καταβάλουν φόρο το 2017 ΒΑ Π
αΠοκτα Πανω αΠό το 50% του εισοδήματος με συντελεστή αυξημένο γψογΣ 4400 € ΑΝΤ' ΠΑ 2500 €
αΠό γεωργικές δραστΠριότΠτες αΠό το 13% στο 22% ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ κΑΟΕΣΤΩΣ
  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΨΑΛ|Δ| ΣΤΟ ΕΚΑΣ το 201?
ΝΟΜΟ ΠΔ ΝΔ ΔΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΦΕΤ|Ν|·| “ΕΠ|ΣΤΡΟΦ|·|”
· ° Π"|Λ-|||_||||||_||'||||||Λι
ἐίΦἔ/Νέ1Μ ΤΝ! ΞἔίΜ©Ώ© ΜΠΟΝΟΥΣ
'ΤΟΟ ΣΉ@ΨΡΠἘΠ©
ΕΡΠ ΦΡΕ
£ι©Λ@Θ©Ν[]Δ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ
ΣΤΟ ΤΝΛΕΦΟΝΟ ΤΟΥ
2ΟΧ|°ΟΝΟΥ ΨΛΝΝΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΥΤ|ΟΤ|ΤΟΥΣ
 ΠΡΟΣ σκοπια
  Σοκ α"|0 το  ο  20000010 
ΜΠΟΜΠκατακναΞΡΜιΞιΤΕ τ"ς  'Δ Ξ Ϊ Ι' “κ0ΦΤ""
“Παίζουν Παιχνίδια
θ . ., · ¦ ΣΕ χΡΕ0Σ κΑι...
με τους μια ους μας στην Αυστρ|α ^|Σ|0Δ0Ξ|^
τ  “ τον ΖΠ1Ξ@Ε@Ω@ΜΕΖΕΠἩΤΟΝ τα."  Α|'|Λ|ΤΕ| Το ΔΝΤ
= 'Ν Ο ΤΣ||ΤΡΛΣ ΝΟΡΟ|ΔΕΥΕ| ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΤΕΠΟΥΛΛΕ| ΤΗ ΧΩΡΑ  ι1ι111^ἔ:ἐι1ἔ01ΤῖΟἩΜα
Ξ[ΞΛΠΔβι Ξ Ο ΞΕΡΟ ©·Ξ)
ΤΟΜΟΣ ΤΘ ΔΠΕ Ο,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα