Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Επώδυνα μέτρα, έωλες οι εξαγγελίες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜήετΠΡοτικιἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
οι ΡΟΝΕΚ
Μουνί" απο” Ρον" Ηε|'οτ ΑΕ,
τα.: +30 210 6728890
απο": |ηίο@ωοετ-ήεί|εε.ετ
Μ.ροΠα-ήειια5ετ
Δευτέρα 23 Μαίου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχΕιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.067
Ντέιβιντ καμερον
ΠρωθυΠουργός τής Βρετανίας
|'|Ρ0ἶ|'|ΟθΕΣΕ|Σ
Α|'|ΕΡ||'|Λ0|(|·|Σ
ΕΡΓΩΝ '|,345 Δ|Σ.
Μ Αλέξιις Χαρίτσιις
υφυΠουργός Οικονομίας, αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ, στη «Ν»
Τ“ρΒοΜΠΠε
ΤυΠΒΟ€ΗΑΠθΕΠ8 8Α'.Ε8 δ 8Ειινιςε
'. ΜετΟπιοοε Μ.. ΜΑΜ 'Μ ΜΒΜ
Τ: 2Ι0Μ2οω' -ΜΜ'-ΜΜ·
σήμερα στή Ν
8σέλιδσ αφιέρωμα
στο βρετανικό
δήμοψήφισμα
Μ Οι Προκλήσεις
για τήν εΠόμενή μέρα
Μ Πώς φθάσαμε
στο δήμοψήφισμα
Μ Τρίζει ή Πρωτοκαθεδρία
του Σίτι
Μ «ΚαμΠανάκι»
για φτωΧότε ρή Βρετανία
Μ Οι συνέΠειες
ενδεΧόμενου Βι·εΧίτ
στήν Ε.Ε.
Μ Ειδικοί αναλύουν
τα υΠέρ και τα κατά
Μ Οι Πιθανές εΠιΠτώσεις
για τήν Ελλάδα
Μ Ην. Βασίλειο - Ευ ρώΠή:
Μία σΧέσή αμφιθυμίας
[Βουλή1ΥΠερψήφίστήκε, με Πλήγμα στήν κο βε ρνήτική συνσΧή, το ΠολυνσμσσΧέδισ
ΕΠώδυνα τα μέτρα,
έωλες οι εξαγγελίες
Ακριβά Πλήρώνουν φορολογούμενοι και εΠιΧειρήσεις την ολοκλή ρωση της Πρώτης αξιολόγησης και
τον ελΠίδα μιας ευνοϊκής λύοιις για το Χρέος στο αυριανό Ειιτοἔι“ουΡ, ύστερα αΠό το «Πράσινο φως» Που
αναμένεται να ανάψουν σήμερα οι υΠου ργοί Οικονομικών στή συνεδρίασή του Ευτο ΜΜΜ Οτουρ,
μετά μι Χθεσινή υΠερψήφισή του ΠολυνομοσΧεδίου. Η Χθεσινή ψιιφοφορία σαι Βουλή άφήσε ανοικτές
οικονομικές εκκρεμόήιτες όσον αφορά τα μέτρα Που
θα ΠρέΠει να εΠιβλιιθούν ειδικά μέσα στο 201 7. Οι
εκκρεμότήτες αυτές εκήμώνται σε ΠερίΠου 900 εκατ.
ευ ρω. Το Ποσό αυτό Προκύ Πτει: Π ΑΠό τήν εξαγγελία
του ΠρωθυΠου ργού για σύστασή «κοινωνικού ταμείου» το οΠοίο θα Χρήματοδοτήθεί -όΠως είΠε ο
Αλέξής ΤσίΠρας- με τα Χρήματα Που ΠροκύΠτουν
αΠό τήν υΠεραΠόδοσή κατά τήν εκτέλεσή του ΠρουΠολογισιιού του 201 5. Π ΑΠό τήν αΠόφασή να μήν
Παγωσουν οι αυξήσεις όσων αμείβονται με βάση τα
ειδικά μισθολόγια (κόστος 1 1 δ εκατ. ευρώ). Π ΑΠό
τήν ανακοίνωσή του ΠρώθυΠου ργού να μήν εισήραΧθούν αναδρομικά τα Πασά Που ΠροκύΠτουν
αΠό τήν ΠερικοΠή του ΕΚΑΣ. >3-5
Αλλαγές
ως τελευταίας
στιγμής
Μ Νωρίτερα ιι ει·ιιβολή
φόρου σε μΠίρα και
σταθερή τηλεφωνία
Μ Ενιαίος συντελεστής
35% στο τυχερό
Παιχνθια
Μ Έως 3ί|ί 2
τα ισοδύναμα για
το ειδικό μισθολόγιο
αυτή· επίθετο·
απο τήν αντιπολίτευσή
στα φωτισμό
Μ Δεν θα Ζιιτιιθεί
ιι αναδρομική
καταβολή του ΕΚΑΣ
Αλέξης ΤσίΠρας
και Κυριάκος
Μητσοτάκης,
χθες στη Βουλή.
[τρήιιεΞες] 10.000 στελέΧή έχουν κινήτοΠοιήθεί στον αγώνα κατά των Προ βλήματικών δανείων
«Πανστ ρατιά» για τα κόκκινα δάνεια
ΣτόΧος έως τα τέλή του 201 6 να έΧουν καταγραφεί τα Πρώτα αΠτά αΠστελέσματα
ίπεριφεΜκή αεροδρόμιο]
'ΕρΧεται
νέο κύμα
ΠαραΧωρήσεων
Νέος κύκλος ΠαραΧωρήσεων αεροδρομίων εξετάΖεται αΠό μιν κι] βέρνήοιι, στο Πλαίσιο λειτου ργίας του
νέου υΠερταμείου. Πρόκειται για 23 Περιφερειακούς
κρατικούς και δήμοτικούς αε ρολιμένες Που αΠέμειναν στο κράτος μετά το κλείσιμο της συμφωνίας με
τις Εταροι·τ-81οήτοΙ όσον αφορά τα 14 αεροδρόμια
(Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Χανίων, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ακτίου, Καβάλας, Ρόδου, Κω, Σάμου, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Σαντορίνης και Σκιάθου). >ί 2
67: 4 κίνδυνοι για μιν Παγκόσμια οικονομία
- Ρωσικό Μἱήἰ8τοτ8
ει-;ΝΒΑι εΠτταΙ ΒαΠΚ Οον
Στους κινδύνους Που αΠειλουν την Παγκόσμια οικονομία -τρομοκρατία, Προσφυγικές ροές, Πολιτικές διαιέξεις και το ενδεχόμενο ενός Βτεχίτ- έδωσαν
έμφαση οι υΠουργοί Οικονομικών των χωρων του 67, στη συνάντησή τους
στην |αΠωνία. ΣτΠ φωτογραφία ο υΠ. Οικονομικών των ΗΠΑ Τζακ Λιου. >30
φορολογία
ΚατασΧέσεις
στα «όΠλα»
τής [ΤΔΕ κατά
οφειλετών
ΚατασΧέσεις κινήτών και ακινήτων, αλλά και διοικήτικά,
ασφαλισΠκά και δικασΠκά μέτρα
Περιλαμβάνει το «οΠλοστάσιο»
τής ΠΔΕ, Που ετοιμάζεται να
ενεργοΠοιήσει κατά φορολογου μένων οι οΠοίοι δεν θα φροντίσουν να εκΠλήρωσουν ετιΠρόθεσμα τις οφειλές τους. >7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα