Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
χρυσός χορηγός
2] + παίξτε υπεύθυνο, αρμόδιος ρυθμιστής 0Κ6€
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΑΟΛ|·|Τ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 23¦Ο:ἩΖΟ1Ο Τ|Μ|·|: 1,30 θ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1055 /^ 
'“ ΜΕχΡΤ ΕΔΩ Τ· 
|·| ΑΝ'|'|ΜΕ'|Ώ|'||Σ|·| ΤΟΥ ΑΡΗ Α|'|Ο
"Η Λ|Α|'|'|·|Σ|Α ΚΑ| "Ο |'|ΑΡΑΣ|(|·|Ν|Ο
ΕΧΟΥΝ ΕΕΟΡΤΤΣΕΤ ΤΟΝ Νικο ΑΑΣκΑΡΗ Ο ΝΤΤΤΕΡ ΗΤΑΕΡ, Ο ΤΕΡΜΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΝΑΤΑοΕΡΕΤΑΤ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΕ, ΗΡΤΣ
Η ΣκΕΟΤΕΤΑΤ ΑκοΜΗ κΑΤ ΑκΡΑΤΕΣ ΑΠΟ ΝΟΕΣ ΣΤΗ ΟΕΣΣΑΑΟΝΤκΗ κΑΤ ΤΑ ΑΕΕ· ΣΗΜΕΡΑ ΗΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΟΑΝ
Σελ 36,37 " ΑΠΟΦΑΣΕΤΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ κΤΤΡΤΝΩΝ
«ΗΡΕΜΗΣΤΕ κΑΤ κΕΡΔΤΣΤΕ» Η ΠΑΡΑΤΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΤΦΤΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤκΤΕΣ
«ΠΡΑΣ|Ν°» “ υ
ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.ΜΗ Ο .“¦
ΤΤΑΤΤ Ο· ΑΝΟΡΩΠΟΤ ΤΟΥ ΑΡΗ :4 - . .Το
ΑΝΑσΑΡΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ _ __ · ·
ΕΚΘΕΣΗ ΕΟ ΣΕΑΤΑΩΝ ΠΟΥ ϊ ἘΑ(ΕΒοοκ Με Β| ΤΕο
ΕΣΤΑΑΗ ΣΤΟΝ κοΝΤΟΝΗ Ι ή ι 
Η Ο ΕΡΑΣΤΤΕχΝΗΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕ' ΑΠΟ ΤΑ ΑΜ0ΔΥΤΗΡ|Α
ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  Η ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΕΝΟψΕι οΑ0| ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΤΕΝικΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ω Δ¦ΑΑΟΤ0! _:_ _ .
 =7Α|Ν||'ΜΑΤ|Κ|·| ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒἑΥΛ|'ΑΡΟΥ Οὐ
7|ΐ|Α ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 4 Ο' χ
· ΒΨ'·Εκ Β . _
ΕΠΤστρσφή στη 5|_ μετά σΠό Πέντε
χρόνΤσ (3-0 τα ΧσνΤσ σε γΤσρτή)
ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ |Β|ΤΣ= ΔΥΣ|(0ΛΞ ΑΝΤ||'|ΑΛ0Σ
, ' ΚΕΡΔ|ΣΑΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛ||(0
ΣΤΗ Γ ΕΟΝ|Κ|·| Τα ΜΜΜ"
Νίκε5 Μ | ” ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΤΖοΝΤΑΤ ΑΠΟ Το ΜΕΤΩΠΟ _ ΔΡΑΜΑΣ (Μ)
Μοκεῦῦν!κο· κ¦ ΤΒΑΝ - ΜΕΑΤΣΣΑΝΤΔΗ - ΑΑΑΦοΥΣοΥ ΣΤΤΣ 30|5 ΣΤΗ ΟΕΣΣΑΑοΝΤκΗ
Ο ΑΟ Καρ8Τσ5, |
Ορφέσ ΞόνθΠ5, ζ ; _ Ο,
Μ Νάουσα Ο Ο
Ν ΒΑ5|(ΕΤ |_ΕΑΟΟΕ 205 ΤΕΛ||(ΟΣ
· ΤΟ ΜΟτΤΟΟΟΠ5 955 ΠληρώνεΤ .
ΜΩΙ:ΩρΩΙ·8 λ ¦ 09-15
Ο ΜΕΤΑΑΥΤΕΡσΣ ΑΤΑΤΩΝΤΣΜσΣ _  ΜΒ ΟγΟΟ'ΠΟμΟω5 (Με 1 1- 15
ΤΟΥ ΡΑΑΤΟΦΩΝΟΥ ΕΠΤΣΤΡΕΦΕΤ  Λη; ¦¦4;ὅΆ 3 φορέ5 τη μέρει] '
. Δ Η Η ν .Υ Η :Ξ ¦“_η5?"Μ .κκ-Ν κι | | .
Μι Ρ  Τ · Μ Ο Μ@Μ ΜΜ' ΞΡ0 Ξ ο χ~ἑ·Ἐ@ε¦εΣΜῳῳΖ“ ΔεοτεΟΟ με ΠΟΟΟΟκεΟΗΜ! 19-15