Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ως να των ΜΜΜ”
Η' ο Μαηασόταε:
πό “ε “*
· ¦› τΜ3#Ωωμ ή 8  “Τ 69054 η
-τ .ε Κοηελλοοχοε |οηανια5 η Μηαρτοελονα μετα αηο_ὶ
,5, ι . -`·-·¦.€ ···3--ν αν· < ;·““ -ς-_ ¦,Ο·< _
 _- εηετσοόιακο ματ5 (2-0 στην Παραταοη. τρε|5 κοκκινε5 ι
τ “ ἐκ εργ- ' κ.. -·_- σε ·< - οι Δ._< ,Η `_-Ἑ”; '
καρτα). η ΑΕΚ χανει την εοκα|ρ·α να ουμμετασχετ·
ω·  ·:) ν.ΜηΜΜωχ`: . ι
·αηεαθεια8 οτοοε ομ|λοοε του Εατορα ΤεαααθΠ
τ ` - · ·> > _. . > γ. ·
. -<-ῦ.. ...
' ΜΔ .ζ .:τ'Α
Αρόλοτη εη·βεβαίωοη του ρεπορταζ Με «ΩΡΑΣ»
 έ¦Ι“·τττἶ““““
ρ ¦ .η Ι _ ;~ὰ  η ι  τ Ι
Τελειωμενη μη!οθεοη η μεταγραφη του ΤΔΣ0ἔτΞΜΜΠΑΚΑΣΜ στην ΑΕΚ · Ντυνεται
στα κττρινόμαορα αηό το τελοε τΠ3 φετ|νη8 σεζόν Μένω αρό τόνε κορυφαίουε
ὰ Ί ι .τ
Έλληνα: ηαίκτε8 τη3 φωνηεἑ80βεη|_εΞααεωρὡτῳαἔόλη μεταγραφό τη5 ΑΕΚ Κ 
@Μελισσανί6η5 έχε· βαλε· στην γωνία τον ΟΣΦΠ και... 
βαρόε| αλόηητα · Πὡ3 αηό την... ηροετοτμασία των
«ερυθρόλευκων» ο Μηακασετα8 θα βρεθεί στα Σηότα
- 7 κ τ" τη τη
Με ΜΝΗΜΩΝ( ΜΒ .` Μόνος στόχος η «ΜΜΜ» ζ!   έξ 
και κούραση  3* ΜΒ 0088005000  
Η ΑΑΒΩΜΕΝΗ ΑΕΚ ΔΕΝ ΠΤΟΕ|ΤΑ' ΑΠΟ ΤΟ κΑ|ΜΑ, ἰἩΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣΞ Δ
το ηροβό6ιομο · Προβλημα η εΠ|βορυνση Μό το. ο Β :τ ΔηΜ|ογΡΓογΝ ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΕΑΕΩ ΠΡ|ΦΤΗ Ο ΠΛΗΡΟ@Ξ|ΕΣ ΟΤ|7 η
συνεχόμενα ματ5 και οι αηουσἱε8 Μηαρμηόοαῇ Τ “ _   «ΜΕΘοΔΕγΕτΜ» ΠΡΟΣΤ|ΜΟ ΠΑ. .. ΜΑΚ Ν|Α Ο ΝΩΝΤΑΣ]ΠΑΠΑΞΝΤΟΝ'ΟΥ ΤΖ»
Βσργκσε, αλλο “ΜΜΜ η Πολύ κολ0 ψυΧ0λ0ΥἱόΝ Ο ΣΤΗΝ <<ΟΡΑ»: «Ο ΕΝΑΣ ΠΑ|ΚΤΗΣ ΟΑ... ΠΕθΑ|ΝΕ| ΠΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟ»  ~
Η ΑΕΚ αηόψε( 20:30) στην Λεωφόρο για να κρατησει  Ρ