Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κογΠοΝ|ΝΠ¦ ·ΜΜΜΜΜΜκπωΜπΜ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗΚΕ' ΣΤΟ ΛΑ0 ΤΟΥ
Ξ '°°““Β$ΐὅ“Ἐβ . ΚΑΙ ΜΜΡκπο Μι... ΚΕΪ"'Α Μ Ο 
~___ζΪ _______ __ ' ΜΜΜΜ·ΜΜπΜΜΜΜΜ. Ο Δ
ΜΜωαωὅ ΜΜΜΜΜΜπΜ·ω7 Ι ¦ Ϊ ἔ
Ε'ΑΝ"ΕΡΤΟΕ|ΑΒΑ
°ΕΑΟ ΤΟΝ Τ'ΤΑΟ "ΜΜΜΤΤΕΡΝΜΕΤΗΜΕΚ'Τ.ΤΠμ.μ.-|.|ΤΕΕΤΑΤ-[ΕΠΟΜΕΝΗ 28 ΟΕΜ' 28'Ο·|Ρ.Φ'ΜΟΥ ·εο-ηΜ:ι.5“ ¦ ω"Μ“ Μ" Ϊ" Μ"""”"
. ΤΗΣ ΔεγΤεΡΑΣ      
ΑΥΤΟ Ε|ΝΑ| ΤΟ Α|ΤΟΤΕΑΕΕΜΑ ΤΟΥ ΑΕΤΤΕΡΟΥ ΤΕΑ||(ΟΤ β ' -  “' =
ΦΟΡΕΣΑΝ
ΤΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΤ ΑΜΟ|ΟΣΑΝ ΤΟ 'ΤΡΟΤΑΟΑ|ΜΑ.
ΚΑΕ|ΝΟΝΤΑΣ ΤΑ... ΜΑΤ|Α ΣΕ ΕΞΟΦΟΑΑΜΑ
ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Σ"ΑΝΟΥΑ||
Κ@ΜΜΑΣ ἔκ τοΜἩΜπεΜε  7_ ι· κ  
κ “ι κιεΞοΜΜ 
ὶ Ο Α ΜΗΝ Με" χ
"ω"κΠεΡ·κ
ΤΑ «ΕΞΑΜΕΡΥΤΑ» ΤΟΥ ΟΣΟ"
Η Ο Ι ,Ο λ |  ΓΙ Η λ 3 Ι >ἱ ΕΒΑΑΕ ΤΟ ΤΡ"|ΟΝΤΟ ΤΗΣ ΖΟ"Σ ΤΟΥ. ΧΑΡ|ΖΟΝΤΑΣ
(ΕΟ-85). "Η" «Β|ΑΣΟΥΝ» ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ ΚΑ| ΤΟ ΑΟΑΕ|ΜΑ ΤΑ <<|ΤΟΥΑΕΝ» Τ|·|Σ ΚΕΑ
 15 ω ·ῖ τΜεΜπτΜΜκΜωΔ·Μπ
· ν χ ·_ :: 'δές ΤΟΥΕΣΜΕΜΕ|ΣΟΥΝΤΑΜΑΤ|Α)
¦-  χ ΑΩ Π" ΒΑ ωογκτο2-Μετ·Σ...
Ψ  ` ῇ .. Ζ ΝΑΖΟΡΕΤΕΣΤΟΥΣΠΑΧΑΡΤ|Α.
_.  ή Χε ΜΜΜ" ΣγκκοιΣε·αΡοκΜπΡΛ›
. Τ Ἡ·# !
Γ.: ` . ΜΜΜ" κΑ·ΠοποωΣω·ρο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα