Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
23-05-2016·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
' (1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το  894
ΑΙΘΡΙ0Σ ΚΑΙΡΟΣ: Γενικα βελτιωμένος
καιρός μέ λίγες νεφώσεις τό μεσημέρι καί τό
απόγευμα.Ἀνεμοι βορειοδυτικοί μέτριοι καί
στό Αἰγαῖο ἱσχυροί. Ἡ θερμοκρασία θα μια
σει τούς 27β.
Δευτέρα 23 Μαΐου 2016
· Μιχαήλ έπισκ. Συναδων τού ὁμολογητού. Μαρίας μυροφόρου
του κλωπα, Συνεσίου έπιακ. Καρπασίαςτής Κύπρου
Σελήνη 17 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.09' - Δύσις 8.35'
Ἀριθμ. φύλ. 40454 | Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής θ, Τ.κ. 10872, Αθήναι, ίπίο@εετίεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, ως: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 213 0170070 - 210 8227870
"Ετος 12θον
Δη μαγωγικα
σοφίσματα
Τό νέο σόΦισμα πού ακούσαμε στήν Βουλή από
τούς ιωβερνώντες είναι ότι τα μέτρα πού λαμβάνουν
είναι μέν ύφεσιακα, του θα όδηγήσουν τελικώς στήν
Με Κοινώς, ότι θα έχουμε ιακή ύφεση!
"Η, αν προτιματε, ύφεσιακή Με ναι τέτοια ή
αγωνία τους να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα,
ώστε αντιφασκουν διαρκώς.
"Ενας βουλευτής τού Σύριζα έζήγησε, περίπου δακρύων, ότι ασφαλώς καί είναι τελείως αντίθετος πιρός
τα μέτρα πού νομοθετεῖ ή Κυβέρνησις, αλλα ε ναι
αισχρεωμένοςναταψηΦίσειγια ένανπολύ συγκεκριμένο λόγο:'Ότι αν αὐτά καταψηΦισθούν, θα έπανέλθουν στήν ἐξουσία τα κόμματα πού κατέστρειγαν τήν
χώρα! Δηλαδή προτιμα να μηΦίσει ὁ ίδιος τήν καταστροφή τής οίκονομίος, τήν ὁποία περίπου αποδέχεται, προκειμένου να μήν επανέλθουν οἱ, κατ αὐτόν,
προηγούμενοι καταστροΦεῖς!
Πιό κυνική ὁμολογία τού ότι οί βουλευτές τού Σύριζα είναι διατεθειμένοι να δπερψηΦίσουν τα παντα,
προκειμένου να μήν χασουν τήν ἐξουσία, δέν μπορούσε να ύπαρχει.°Ομως οί ίδιοι Φαίνεται ότι ούτε
αὐτό τό καταλαβαίνουν καί λένε πλέον ότι θέλουν,
χωρίς έπίγνωση τού τί σημαίνει αὐτό. Στα ίδια πλαίσια είναι καί ή θεωρία περί τής ΜΜΜ πού δήθεν
θα έπέλθει μέσω ύφεσιακών μέτρων. Διότι έν προκειμένω δυοῖν θαττερον:'Ή έπιδιώκεται ή Με ή ή
ύφεσις. Τα δύο δέν συνύπαρχουν.
Αὐτό πού μπορεί να συμβεί είναι ή λήψις περιοριστικών μέτρων πού να αποβλέπουν στήν βελτίωση
τής ανταγωνιστικότητος, ώστε να δημιουργηθούν οί
συνθήκες πού θα ὁ8ηγήσουν τελικώς στήν αναπτυξη.
απο έν-προκειμένω δέν πρόκειται περί αύτού. τι μέτρα πού λαμβάνονται είναι αμιγώς είσπρακτικού χαρακτήρος, προκειμένου να καλυφθούν τα δημοσιονομικα κενά. Καί είναι κατι περισσότερο σε βέβαιο ότι
θα παρατείνουν τήν ύφεση, χωρίς πραγματική προοπτική αναπτύξεως.
Ό ύπουργός Οἱκονομικών διατείνεται ότι για να
έλθει ή αναπτυξις πρέπει απαραιτήτως να διευθετηθεί τό ζήτημα τού χρέους, τό όποῖο είναι προύπόθεσις για να διενεργηθούν έπενδύσεις. Καί έπειδή τό
χρέος θα διευθετηθεί μόνον αν ή Κυβέρνησις αποδεχθεί τα ύφεσιακα μέτρα πού τής έπιβαλλουν οί δανειστές, είναι θποχρεωμένη να τα λαβει για να δημιουργηθούν οί προϋποθέσεις μελλοντικής αναπτύξε
λ ως."0μως ή Με αὐτή θεωρία συνιστώ σόΦισμα
πρώτου μεγέθους.
/ 'Η αλήθεια είναιπώς τα ωΜ μέτρατα έπέλεζαν οἱ τής Κυβερνήσεως τού Σύριζα για λόγους ίδεολογικούς. Τό μόνο έργαλεῖο ασκήσεως πολιτικής πού
Φαίνεται να γνωρίζουν είναι οἱ Φόροι. 'Η έννοια τής
περικοπής τών δημοσίων δαπανών τούς είναι τελείως
αγνωστη. Όσακις αναφέρεται από καποιον, σπεύδουν
να τόν κατηγορήσουν ότι είναι ύπέρ τής περικοπής
τών μισθών καί τών συντάξεων. 'Η καταργήσις τών
αμέτρητων Φορέων καί ὐπηρεσιών τού δημοσίου δέν
τούς λέει τίποτε. '
"Ετσι, μέ περισσή εὐκολία μας λένε τώρα ότι
τα μέτρα πού λαμβανουν είναι μέν ύφεσιακα,
αλλα ὁδηγούν στήν αναπτυξη. Δηλαδή ότι θα πέ- `
σουμε πρώτα στόν γκρεμό, ώστε να μπορέσουμε
να τόν ανέβουμε!
Δημιούργησαν
παραλληλο κρατος
Τό Δημόσιο παραπάμπτεται σέ θέματα περιουσίας καί ἑσόδων
ΑΡΧΗΣ γενομένης από τήν ση μερινή ήμέρα, δίπλα στό ἑλληνικὸ
Δημόσιο θα λειτουργεί ένα ἱδιότυπο παραλληλο κρατος:"Εναςνεοεισαχθείς μηχανισμός που θα διαχειρίζεται τό σύνολο 'τής περιουσίας
τοῦ Δημοσίου, αλλα καί τό σύνολο
τών έσόδων τού Δημοσίου.
"Εξι χρόνια μετα τήν ψήφιση ~
καί ἑΦαρμοιή τῆς πρώτης συμφωνίας τής χώρας μας μέ τούς δανειστές, μια κομβική αλλαγή συντελείται: Όρισμένες από τίς πιό καίριες λειτουργίες καί αποστολές τοῦ
κρατους μεταφέρονται σέ ανεξαρτητες δομές, που δημιουργούνται
έξω από αὐτό.
Κατα πρώτον, τό λεγόμενο
ὐπερ-ταμεῖο, δηλαδή ή Έλληνική
°Εταιρεία Συμμετοχών καί Πε ριουσίας ΑΕ, συγκεντρώνει όλη τήν περιουσία πού ανήκε μέχρι σήμερα
στό ,Ταμείο Χρη ματοπιστωτικής
Σταθερότητος, τό ΤΑΙΠΕΔ καί τήν
ΕΤΑΔ. Βασει τού νόμου, θα τήν διαχειρίζεται για τα ἑπόμενα 99 χρόνια. <(Η “Εταιρεία δέν ανήκει στόν
δημόσιο ή εὐρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αὐτός έκαστοτε ὁρίζεται», σημειώνει ὁ νεοιμηΦισθείς νόμος, καί συνεχίζει: «Οἱ διαταξεις
πού αναφέρονται σέ δημόσιες ἐπιχειρήσεις [...] δέν έΦαρμόζονται ώς
πρός τήν 'Εταιρεία». Ἡ νέα έταιρεία θα λειτουργεί «σύμφωνα μέ
τούς κανόνες τής ἰδιωτικής οίκονομίας» καί δέν θα πωλεῖ ή θα ένοικιαζει μόνο τα ακίνητα τού Δημοσίου,
αλλα θα «προωθεί μεταρρυθμίσεις
τών δημοσίων έπιχειρήσεων».
Μέ τόν ἴδιο νόμο καταργήθηκε
ή Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων καί δημιουργήθηκε ή Άνεζαρτητη Ἀρχή Δημοσίων ῦΕσόδων,
μέ σκοπό «τον προσδιορισμό, τήν
βεβαίωση καί τήν είσπραξη τών
Φορολογικών, τελωνειακών, καί
λοιπών δημοσίων έσόδων»."Οπως
αναγραΦεται ρητώς, ή νέα αρχή
«απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής καί οίκονομικής
αὐτοτέλειας καί δέν ὐπόκειται σέ
έλεγχο ή έποπτεία από κυβερνητικα όργανα, κρατικούς Φορείς ή
αλλες διοικητικές αρχές».
Στίς συζητήσεις τής έκαστοτε
κυβερνήσεως μέ τούς έκπροσώπους τής τρόικας τών δανειστών,
τό αἴτη μα για μια δημόσια διοίκηση πιό αποτελεσματική καί πιό
λειτουργική, μέ κανόνες διαφανειας, μακρια από κομματικές ἑπιρροές, ήταν ἑπιτακτικό. Μικρα βήματα έγιναν τήν τελευταία ἑζαετία
πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. Ἐπομένως, τό σχέδιο τών πιστωτών
ἑτέθη σέ ἑΦαρμογή: Τα Φορολογικα έσοδα μακρια από τό κρατος, σέ
μία ανεξαρτητη αρχή, καί ή δημόσια περιουσία ὁμοίως, σέ μία έταιρεία όπου οί ίδιοι θα έχουν τόν
πρώτο καί τελευταῖο λόγο. Ἡ παρακαμιμις τού κρατους είναι πλέον
ή νέα πραγματικότητα.
Στό πνεύ μα τού ΣΥΡΙΖΑ
τα θέματα τής εΙστορίας
Μία δεύτερη αναγνωσις στίς Πανελλαδικές ῦΕἔετασεις
ΕΝΑ δεκαήμερο πρό τών Πανελλαδικών αλλαξε ή σύνθεσις τής
ῦΕπιτροπής τών έζετασεων σέ ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από τό σύνηθες, καί κυρίως αλλαξε ή σύνθεσις τών προσώπων πού τήν καθορίζουν ώς ἐπί κεφαλής τών αντιστοίχων συμβουλίων τού 'Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. Συνεπώς αλλαξε
τό «χρώμα» τής ἑπιτροπής τών ἐξέτασεων. Καί αὐτό Φανηκε ἔμμεσως
πλήν σαΦώς από τα θέματα “Ιστορίας πού έτέθησαν τήν παρελθούσα
Παρασκευή. Ἐκ πρώτης όψεως τα
θέματα δέν μαρτυροὐσαν τίποτε τό
<<αζιόμεμπτο»."Οπως τα έχαρακτήρισε ή "Ομοσπονδία “Εκπαιδευτικών Φροντιστών "Ελλαδος, «τι
θέματα τής εΙστορίας Γενικής Παι
δείας ήταν σαφή ώς πρός τή διατύπωση καί τό πε ριεχόμενο». '
Σέ δεύτερη αναγνωση, σέ συνδυασμό μέ τίς απαντήσεις, προκύπτει μία αλλη εἰκόνα. Τα θέματα
ήταν όλα σύμφωνα μέ τήν κυβερνητική γραμμή σέ πολλα σημεία.
Έτσι, τό απόσπασμα τού σχολικού
βιβλίου που έπρεπε να έχουν αποστηθίσει οἱ θποιμήΦιοι σχετικώς μέ
τόν ὁρισμό τού Νέοτουρκικοὐ Κινήματος (Θέμα Α1) περιλαμβανει
τήν ἑζής Φραση: «Ό στόχος αὐτός
(σ.σ.: τών Νεοτούρκων) πήρε τή
μορΦή τῆς έθνοκὰθαρσης τις αὑτοκρατορίας μέ τήν έκδίωζη τών χριστιανών τής χώρας». Αὐτό είναι ή
θέσις Φίλη για τίς γενοκτονίες τών
Ἀρμενίων, τών Ποντίων καί τών
Ἑλλήνων τής °Ιωνίας. Καί αὐτό
πρέπει να γνωρίζουν τα παιδια μας!
Θέμα προς πωπω ήταν καί
τα αίτια καί τα αποτελέσματα τής
°Επαναστασης τής 3ης Σεπτεμβρίου."Οπου συνδυαζονται στό βιβλίο
7 οἱ τοποθετήσεις περί αντιδρασεως
τών παλαιών προεστώτων, τών
αρχόντων, τής Ἐκκλησίας, κατα
τού «μοναρχη». Λοιπα έρωτή ματα
αφορούσαν στίς ανθρώπινες απώλειες καί τήν σημασία τους κατα
τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέ
ἱστορική μαρτυρία αντλημένη καί
από μυθιστόρημα μέ ήρωα τόν...
Ἀρσέν Λουπέν! Τόση ταπείνωσις
τής 'Ιστορίας έν ὁνόματι τής αριστερας ἱδεολογίας.
Σήμερα
Ἡ Μέρκελ Φέρεται
να «θέλει» συμφωνία
'Η εφημερίδα «δωσουιεοιιε Ζειιυιιρ» ύποστηρίζει
Τα ήμέε
Ό Προκρούστης
ότι ή'Ἀγγελα Μέρκελ έπιθυμεί να κλείσει ή αύριονή συμφωνία μέ τήν
'Ελλάδα. ΣΕΛ. 2
'Η νέα πρότασις
Με ΝΔ
'Ο Πρόεδρος τής ΝΔ,
κυρ. Μητσοτάκης, δήλωσε ότι μοναδική ελπίδα
για τήν χώρα είναι ή σίκοδόμησις ενός μεταρρυθ
μιστικού μετώπου. ΣΕΛ.θ
«Ἡ Τουρκία στήν ΕΕ
τό 8000 μΧ.» :
"Ο Βρεταννός Πρωθυπου ργός, Νταίηβιντ κομερον, δήλωσε ότι δέν
προ βλέπεται ένταξις της
Τουρκίας στην ΕΕνπρίν
από τό 8000! Σελ. 5
Η 7ί'!ίΠθ ί01'!13
.δεόνησε, λοιπόν, ένα πρωί ό Προκρούστης από τήν Κακιά Σκάλα,
όπου είχε εγκαταστήσει τό κρεβάτι
στό οποία πετσόκοβε τούς ταξιδιώτες, ανέβηκε στόν'Ολυμπο καί ζήτησε ακρόαση από τόν Δία. 'Ο παώ
ρας τών θεών, πού εκείνη τήν ώρα
είχε στείλει καί τόν τελευταίο κεραυνό
Τῆ9 ἡμέρας καί δέν είχε άλλη δουλειά
νά κάνει, είπε στόν Γανυμήδη να περάσει τόν Μσκέτιτη στήν αίθουσα
τού θρόνου.
- Πολυχρονεμένε μου θεέ, είπε
ό Προκρούστης, ήλιος νά μή φανεί
καί μόνο καταιγίδες νά έχουν οί
ούρανοί...
-'Ἀφησε τίς κολα<ἐίες καί λέγε τί
ρουσφέτι Με να μοῦ ζητήσεις. τόν
Με ὁ Ντεληγερσηι
- Μεγάλη σνμφορἀ με έχει βρεί.
πολύχρονεμένε μου. Ἀπὸ τήν Κακιά
Σκάλα πού μέ διόρισε για να «περι
ποιο0μαι› τούς ταξιδιώτες δέν περνάει
πλέον ούτε κουνούπι!
- Καί από πού πηγαίνουν ο!
Ἀθηναῖοι στήν Πελοπόννησο;
- Από τήν καινούργια 'Εθνική
'Οδό μέ άσφαλτο πού έφτιαξαν πιό
πάνω. Γι° αύτό ήρθα νά σέ παρακαλέσω νά μέ διορίσεις ο' Μίνη τήν
περιοχή. Ϊ·
Άπλωσε τό χέρι του ό Δίας, επίσ
σε ένα σύννεφο. απο μερικα λέξεις
καί τό έδωσε στόν Προκρούστη.
- 'Ορίστε ὁ καινούργιος σου διο-ί
ρισμός, Πάρε τό κρεβάτι σου καί τράβα στήν 'Ελευσίνα.
'Ο Προσωπα ασκοπα. και
έφυγε μέ τόν διορισμό του. Μετά από
Με ημέρες Με Μπέτυ αφόαση από τόν Δία, πού'τόν δέχθηκε
καίαΜτἡΦ0ρὰ
- Δυστυχώς, Πολυχρονεμένε μου
θεέ, ούτε στήν 'Ελευσίνα μπορώ νά
βρώ πελατεία, ανέφερε ό Προκρούστης ΜΧωρημένος
- Γιατί; Δέν περνούν ταξιδιώτες
από τήν 'Ελευσίνος
-_ Περνούν, αλλά με τούς εκμεταλλεύονται τά Διόδια.
- Τούς κονταίνουν τά πόδια τά
Διόδια;
-'Οχι. Τούς κονταίνουν τό πορτοφόλι. Γι, αύτό ήθελα νά σέ παρακαλέσω νά μέ διορίσεις στήν Αθήνα σέ
καμμιά θέση σέ Μάο χώρο, όπου
ή πελατεία δέν είναι σέ κίνηση μέσα
στούς δρόμους.
Κάνει καί αύτό τό χατίρι ό Δίας
στόνΠΜΜΜ. πού Με με τόν
καινούργιο διορισμό στό χέρι καί πάει
κατ° εύθείαν να στήσει στό νέο του
πόστο τό είδικό κρεβάτι πού χρησι
μοποιεί για νά πετσοκόβει τά θύματά
του. Τήν επομένη ήμέρα ωστόσο ό
Προκρούστης επιστρέφει στόν'Ολυμπο μέ δάκρυα στά μάτια.
- Πάλι παραπονεμένος είσαι; Δέν
πήγες ἐκεῖ πού σέ διόρισα; ρώτησε
εκνευρισμένος ό Δίας.
- Πήγα, αλλά δέν μέ δέχθηκαν.
Μού είπαν ότι είχε προλάβει ό Τσίπρας να διορίσει έναν δικό του στή
θέση μου. Κάποιον μέ τό όνομα
«Κόφτης».
- Καί τίκάνε αύτός ὁ Κόφτης; Πετσοκόβει τά πόδια τών ψηλών γιά
να κοντύνουν καί τραβάει τά πόδια
τών κοντών γιά νά ψηλώσουν, όπως
έκανες αν από τήν άρχαιΜητα;
-'Οχι. Πετσοκόβει τίς συντάξεις
ΜτόΕΚΑΣ,ΜίαύξάνειτούςφόρΜ
καίτόνΦΠΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Ό οσοιαλιστικός
κατήφορος
Γραφει ὁ Ναπολέων Λιναρδατος* 
ο οικοΝοΜοΛοτοΣ Μίκρο Ρτιεαιηετι είχε πεί ότι
αν βαλεις τό κρατος ύπεύθυνο για τήν έρημο
Σαχαρα, σε πέντε χρόνια θα ύπάρξει ανεπαρκεια άμμου. Οί σοσιαλιστές, πού φαίνεται έχουν
ὡς βασικό σκοπό τής ζωῆς τους να αποδεικνύουν πόσο διορατικός ήταν ὁ Ρτιεατηεη, καταφέραν ή Βενεζουέλα -ὴ χώρα μέ τα μεγαλύτερα
αποδεδειγμένα κοιτάσματα πετρελαίου στον
κόσμο- να χρειαζεται τώρα να κανει εἱσαγωγές
πετρελαίου.
Ι Βέβαια, πρίν ύπαρξει ή ανεπαρκεια στο πετρέλαιο, είχε ύπαρξει έλλειψη σέ πολλα αλλα
αγαθα, μέ πρῶτο καί καλύτερο το χαρτί ύγείας,
προκαλώντας νεοφιλελεύθερα είρωνικα σχόλια
τού τύπου: ὁ σοσιαλισμός έχει αφοδεύσει τήν
έλπίδα κ.τ.λ. καποτε ή βρεταννική «Αυγή», ό
<<θυετσιεη>>, έγραψε ότι ή Βενεζουέλα, μέ έτήσια
έσοδα 90 δισ. δολάρια από τό πετρέλαιο, είναι
αδύνατον να αντιμετωπίσει μια βαθια οἱκονομική κρίση, αγνοώντας τήν ἱκανότητα καί ἱστορία
τών σοσιαλιστικών οίκονομικῶν να δημιουργούν
φτώχεια, μιζέρια καί λιμοκτονίες σέ όλα τα μήκη
καί πλατη τής Τῆς. Χαρακτηριστικό παραδειγμα,
ὁ Μαο Τσετούνγκ, είδωλο τού κ. Τσίπρα, ὁ
ὁποῖος, μέ τό οίκονομικό του πρόγραμμα «Μεγαλο 'Άλμα προς τα 'Εμπρός» στο διαστη μα
1958-1981 στήν κίνα, καταφερε να προσθέσει
45 έκατομμύρια νεκρούς στόν κατάλογο των θυματων του, καί, έτσι, να ξεπεράσει ακόμα καί τον
αἱμοσταγή Χίτλερ, πού-εῖχε προκαλέσει έναν
παγκόσμιο πόλεμο.
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΜεΣ
υ 'Ενα μουσείο διαφορετικό από τά άλλα ύπάρχει
στό Βερολίνο. Τό ΒουτεοΙιεε ΜυστΜυεομια ΒετΙίο, δηλαδή τό
Μουσείο Λουκάνικοα πού
είναι αφιερωμένο στά 60
χρόνια παρουσίας τού χάρακτηριστικού ἑδέσματος
τή ς πόλεως, «ομογννιιτει». Ἡ ίστορία τού
λουκάνικου ανάγεται Με
Ι 949, όταν μία γυναίκα
κατόρθωσε νά βρεί στο
κάτεστραμμένο Βερολίνο
λίγο κέτσαπ καί κάρρυ,
πού εᾶαν αφήσει Βρετάννοί στρατιώτες καί τά ἔβαλε στό παραδοσιακό γερμανικό λουκάνικο. "Ε τσι το
«οτε Μισεί» μετεβλήθη σε
«ουττγννυτεί» καί έγινε
ανάρπαστα αφού λέγεται
ότι πωλούντάν 10.000 τεμάχια τήν έβδομάδα!
υ Στήν μέση της ἐρήμου
τής Νεβάδα πωλείται μία
ὁλόκληρη κοινόΤηΞ αυτι 8
ἑκατ. δολλαρίων. Ἡ ΚάλΝέβ-Ἀρι, πού όνομάσθηκε
έτσι διότι βρίσκεται κοντά
στά σύνορα Καλιφόρνιας
Νεβάδα καί Ἀριζόνάς καί
ανήκει σε μία 78χρονη, έχει
έσαση 4, 7 τχλμ., διαθέτει
καζίνο, έστιατόριο, πανδοχεϊο καί αεροδιάδρομο.
Ποιός άραγε θά πάει σέ
αὐτήν τήν ίδιοιτέρως άφιλόξενη περιοχή, γιά τήν
οποία ύπάρχουν δεκάδες
θεωρίες συνωμοσίας γιά
μυστικά πειράματα έξωγήινους καί μυστηριώδη
ὁπλικά συστήματα;
ο Στό Ισειεμτειπ κατέφυγε ό ήγέτης τῶν Τσετσένων γιά νά βρεϊτήν γάτα
του| Ό Ραμζάν Καντιρωφ,
γνωστός γιά τήν σκληρότητά του καί γιά τήν άφοσίωσή του στόν Πούτιν,
έδειξε μία άλλη πλευρά
του, πιό συναισθηματική.
Έγραψε ότι τά παιδιά του
αποζητούν τήν γάτα
τους, πού μοιάζει μέ τίγρη, ότι όλοι ανησυχούν
σοβαρός καί ζητεί πληροφορίες, ένῶ άφησε καί
ύπαινιγμό ότι τήν έκλεψα λέγοντας πως «κανείς
δέν χρειάζεται τήν γάτα
κάποιου άλλου»... Μπάρι
νά τήν βρεί
ο Πονοκέφαλο στούς ἐπιστήμονες έχει προκαλέσει
ή ανεύρεσις τριών αφρικανικῶν κροκοδείλων τού
Νείλου στήν Φλόριντα
τῶν ΗΠΑ. Τά τεράστια
ἐρπετά, πού φθάνουν σέ
μήκος τά έξι μέτρα, γνωστά γιά τήν ἐπιθετικότητά τους, βρέθηκαν σέ
βάλτους τῆς πόλεως. Φυσικά, οὐδείς πιστεύει ότι
οί κροκόδειλοι κολύμπησαν μέχρι τίς ΗΠΑ. Προφανώς κάποιοι τούς έγκατέλει φαν ἐκεῖ
ο Στήν φυλακή κατέληξε
ένας32χρονος από τό Μίσιγκαν, από τό κλάμπ
όπου πήγε νά δεί στριπτίζ! Ό λόγος; Έδωσε
πλαστά χαρτονομίσματα
στήν κοπέλα, αλλά αὐτή
τό άντελήφθη καί κάλεσε
τήν Ἀστυνομία. Στό δέ
σπίτι του οί αστυνομικοί
βρήκαν πολλά ακόμη χάρτονομίσματα τῶν 100
δολλάρίων. Τωρα, άντί
γιά ό, τι ήθελε βλέπει τούς
τοιχους τής φυλακής...
Τοτοριπά ντοκουμέντα
«Ό ανθέλλην έρωτύλος πρέσβυς
Ἀλέἔανδρος Μποσδαρι»
τοῦ Ελευθερίου Π Σκιαδά (σελ. 4) `
_, ' "Μ