Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3275O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑ ΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Άµεση
ενηµέρωση για
τις τρέχουσες
εξελίξεις
Στο αντιπεριφερειάρχη
Νοτίου τοµέα ο ∆ήµαρχος
Αλίµου
ΣΕΛ. 8

«Προσφυγιά χτες
και σήµερα»

Έργα ύψους 1,62 εκ. ευρώ ενέκρινε για τον ∆ήµο Βύρωνα
το Περιφερειακό Συµβούλιο - Τι δήλωσε ο ∆ήµαρχος

«ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΛΟΙ ΟΙ ∆ΗΜΟΤΕΣ»

Επίκαιρη εκδήλωση στο
θεατράκι του ΠΠΙΕ∆
ΣΕΛ. 2

Αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες
της Λάρισας

Ε

γκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συµβούλιο έργα για τον ∆ήµο Βύρωνα συνολικής αξίας
1.620.000 ευρώ.
Για την έγκριση από το Περιφερειακό
Συµβούλιο των πολύ σηµαντικών έργων
για την πόλη, ο ∆ήµαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης δήλωσε: «Πέρασαν
από το συµβούλιο της Περιφέρειας Ατ-

τικής τρία πολύ σηµαντικά έργα για τον
∆ήµο µας. Το ένα έργο αφορά ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, του ∆ήµου Βύρωνα αξίας 1.500.000 ευρώ. Τα
άλλα δύο έργα, αφορούν τη διαµόρφωση σχολικών αυλών ύψους 60.000 ευρώ
και τη διαµόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων σχολείων αξίας 60.000 ευρώ.
Με την υλοποίηση των έργων ωφελούν-

ται όλοι οι δηµότες και αναβαθµίζεται
σηµαντικά ο ∆ήµος µας. Από τις συντηρήσεις των οδών ωφελείται µεγάλος
αριθµός ανθρώπων µόνιµων κατοίκων
αλλά και διερχόµενων οδηγών.
Ενώ, από τις παρεµβάσεις στα σχολικά
συγκροτήµατα ωφελούνται οι µαθητές,
το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι γονείς επισκέπτες».

ΣΕΛ. 8
Πρόσφερε ο ∆ήµος
Χαλανδρίου
ΣΕΛ. 11

Χρυσό µετάλλιο
για την Στεφανία
∆ερµιτζάκη
Η αθλήτρια της Ανατολής
πρώτευσε στο πρόσφατο
∆ιασυλλογικό Πρωτάθληµα
ΣΕΛ. 16

Στο επίκεντρο
τα έργα σε
αθλητικούς
χώρους
Με 20 θέµατα στην ηµερήσια διάταξή του θα συνεδριάσει το δηµοτικό
συµβούλιο Ν. Ιωνίας (Αγ. Γεωργίου
40), σήµερα στις 19.30.
ΣΕΛ. 3

Απολογισµός και
Προγραµµατισµός Έργων
και ∆ράσεων της ΠΕ ∆. Αττικής
Στην εκδήλωση Απολογισµού Πεπραγµένων και Προγραµµατισµού Έργων και ∆ράσεων της Περιφερειακής Ενότητας της ∆υτικής Αττικής, µετείχε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου.
ΣΕΛ. 5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα