Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Θσ γίνει σίρισῆ η νέο Λεωφόρσ5;
“ ΡΕΜΟΥ"
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΑΠΟ ΒΕΛΛ'°!
.ἐξ ,Ι _ γ
| Ανησυχία
να Τα :ν“ὲἑ.τ23
· Γιστί κσηοιοι Πιστεύουν ηω5 η κυβέρνηση
θέῆει τον Πσνσθηνσϊκο στα· ΟΑΚΑ
πσι·£ι; ΒΛΕΠΕΙΣ
ΠΠΜωΉω?Ζ ΝΝ... ΜΜΟ;
· Πού οφείῆετσι η σνσγέννηση του διεθνή μέσου
·Το εφισῆτικό
σενάριο στον
ΜΜΜ γισ
τον διεθνη
κοψοὑρο...
κοι του
Μεῆισσονίδη
|- είνα ο Ι
Αργεντινός τ ·
-.“`·
ιιιιΑιιιει..; κ
ΜΡ'° /
Μ" "Μ
ο Το ηνσμσ
ηοσ ἔχει στσῆεί
στον στζἑντη του .. ε;;
ΠῇΠρώνετ ο τεῆ]κόΞ  έ
τη5 ΜΠορτσεῆόνο με τη ΣεβίῆῇΠ Π
Άνοια Η · ` ρ ϊ
“ΜΜΜ  στην_.. · ··
ο Γιοτί το έχωσε
στοσε ησίκτεε του  ι
 | · ' σερι 
-τι  σησντσ_  
μου σ·ΐ~°/=·· ° Β" Μ"
· Πῆηρωσε με |5
Η Δ ρ ) 6 Ω | · | Ο     Ἑιρ|ὸ60 του ο 7875
ς Ρ ; ρ Ό ' | ' | έ ωσε ο Μστσωμὲνοε
-' -# _¦-# 4ω κερδη · Προτσσει5 γισ κσΘε ησρτοφοῆι με το Μωβ σκορ
ε έ σση στο σωστη στο στο Ασχημ  μ Εῆσινκι