Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Μεσα" ΜΝΗΜΗ· ο Ι Ι
"80ιιιιιιτιιιιι“ιι ΜΙΑ! Η “κ“0ιν0μσυρΠ» καρδια του
Γρωε¦ο"^ΝοΣ^0γΠοΣ ΗΜ 23χρονου ασου του Πανιωνίου,
Παιζει τον Πιο καθοριστικό ρολο
ΜΜΜ( "°" Β" για το Που θα συνεχισει
πίνουν το ΜΜΜ την καριερα του
ΓραφεισΣΠΥΡ0ΣΔΑΡΣ|ΝΟΣ Σελ.12 . Δεν εΠ|βεβωὡνονΪω Ο' φῇμ85
οτι έχει κλεισει στον ΟΣΦΠ
Κοριωκιι 22 ΜΩιοω 2018 / Φυλλο ὶΊ8Ο (2380) / ε 1 30
ΑΠοκΑΜΠτικο ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Με... Με ττιιιι Ατιι
ο ΜΠΑΜΠΗΣ!
ΠΑΡΑ ΠΣ ΑΠογΣιΕΣ ΤΩΝ¦Μἐ!Ρ%ΕΦΑΛ|ΔΗ, ΞΑΤΣ|ΒΕΛΗ Η
κΑι κΑΑΑΜΠοκιι, ιι Αεκ.Μ¦τσΝ ΕΛΕΓΧΟ τε οΑο*¦τσ ΜΑΗ
κΑι «κΑοΑΡιΣΕ» τιιιν οινιΑΔ“Αῆτοχ ΠΡοκΑιιτικογ ΠΡιΦτιι (89-84) .4
8 ΝΕΠ'
. ἐκ·
 Κορυφαισε ο Ντουσαν τ ἡ ·
ι Η °' *
' ι · Τ' με 22 Ποντ0υ5 
"Ψ ΠΡΟ! μῦΥ°^° οΛν ΚΑΛΗ ΑΠονιι Εχονιν
Τ Ϊρ'"ο"ἑἔκρ'σ'μ“ ΣΤΗΝ «ΕΝΩΣΗ» ΠΑ ΤΟΝ
ι σημεία (Πιό ΜΠρ(ΙΟυν- ΓΕΡΜΑΝΟ ΤΕΧΝ'|(0 ΤΗΣ
και ΠοΠσντωνιου Α0ΥΣΤΡ|Α Ο Σ0βΠρἑ8 σκέψει8
Ι 7  _ ΕξὐἩλΜ;ν τη: για ταξιδι και συναντΠσΠ μαζί
“ ι ; ανω] ὸδω το” τ του, μέσα απο επόμενε8 μέσα
η Ι ρ Ι ' - · Δ|ΑΒΑΣΤ Ε το Β|0ΓΡΑΦ|Κ0
“ ι η· οι όιαιτΠτε5, αΠεβαλλαν Μ' Το "ΡοΦ|^ ΤΟΥ
 Σακοτα, ΠαΠαντωνιου, ωχροΝογ τεχΜκογ
Ουστερ5. Ουαιτ,
ΙΟυ5 Παντε5 αΠσ του5 ουσ
 Παγκουε και μετέτρεψαν
Δ Ι ~ ' ΙΤ η '
τα τελευταια Μ
"8  · δευτερόλεΠτα σε «3 ο" 3»
©1<<ιιτΑ. Η; 
“ . ›` , . · _ - ·- > Α #,·-. - _ 2 _.Υ ' ι ·' -·_ .η . ' -7<Δ.· ¦χ 'η - Α _ ' "“-.“ ` ι - `
. ΑΝτι.ΝΑ “Με0ΥΝ;τΡΥΠΑΜΔΡῳγΦΜΝ:ΜΜΜετοιμαΠευΑΑιιΜιοΥΡτιιτοΥΜεοΒ_ΜΜΑ -: Μ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝ'^ 
Π ΕΠιΑΕιΔ.σ:τιιΣιι1ιιΣ@ΕΝΣΠΣ»·_ ΓΞΔ|Ο 01' ΔΕΝἐ_ΥΝ ΚΛΜΒ ΤΥΧΗ 4 ΠΟΝΤ|ΩΝ ΚΔ' ΔΡΜΕΝ|ΩΝ