Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Πλ «ΓΕΡΒΥΣ|λ»ιο-ι5ΕιιιχΕιΡιιΜΜιΜ ' λ' Ξ ολΑιιοκλΕιΣπι
ΠΟΥ ΒΑ ΧΡΗΜῖθΜῖΕ| ΑΠΟ ΠΙΝ ΕΥΡΩΠΗ»
Πεοειοιιἑνο5 οι· το βούλευμο
   λ η' . Υιοτην ενκλιιμοτική θο στέλνει
σε ΜΜΜ Μορινοκιι,
«ΔΑΓκσΤο» λοονιο«λλ°ι'κοΜοιιπλο»ΔΕΝΜΜΕ,  ιιιιιιιι:ιιι::
ιιιιιιιι;ι:ι:ΞΕιΕ ΜιλιιΣΕολλλοοΥΖοΣΣιιΣιιΜ  ο 
ω5 σνομ0ρφωτο Με ομοδοε
' Σονεχίζοντοι οι εοοφὲ5
γιο Σισοκὸ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Π 0 00" οποσ€χετσι
τον Φωστήοο (5 μμ.) στον σγώνο
που 0ο κρίνει τον άνοδο ο _
στοΡοοΙοε|·ιοσοοο «Εγώ ειμοι 4 χρόνιο Πιο κοι οφείλω νο κοιτοξω >
'Πύδν°κΜΜ$°ΜΜ°°$ κοι γιο το διοὁοχο. τι οτιοίο τιρέιιει
"οστ°"ἶλ'"ω"κ""ω°" νο οροετοιμοστει ομολο. στον γινει...» ονέφερε “
Εροσπεχνων ι ο. ο
ΠΡΩΤΟΣ έ
κΑι Μπι-ΠΟΣ
'σοβιο5 ορωτσθλοτἡ8
ο ολυμπιοκο8.
ι 0-5 το Βοολιογμἑνο.
στον ΑΙ ον6ρὡν ασ πολο
“Ν ~“›σ"ο
ΤΜΑ ΝΤΑΜΠΛ,
Πο ΜΗΝΩΝ ΜΑ ο Μο πιο Το 2-0 κο ο 0ΛΥΝΠ|Μ0Σ Ι9λΠ080λΕΣ. 3 ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΙΝΗ ΚΜ ΒΛΑΒΗ Πλ ΦΩΤΑ.
κι1ΕκιιιιιιΕιιονΠελικονΜιοοι" ΑΡΧΗ ι Η ΔΕΚ Μ ΤΟΝ ΔΡ"
` 'κολιιτεριιοιιοδΟοοοοο (Μην
4 Αν ΤοΒΔΡοὲ“
του ΣΕΦ ζιιτοοΠεὁοολοΜι8 Ι: 
' Τον κοτοΩο σου θελει
νο χον0ιιν Μι ιο ειιΟι:ενο
μοτ5 ιιειο οσοιιοοειλ
ΘελΟιιννο Ξοολιοοων
οι ιιεοιιΘοολεωλοι“
Γ ιοσβέντοσε - ΜΜΜ Ι -0 (οσο).
Μπάγερν-ΝτόρτμοΜ4·3(οέν.). · “ '.
Μορσέιγ-ΠοοίΣΖΖ-4 κο· ` >
Μάντσεστερ Γ. - κοίστολ Πόλα 2·Ι
' Πεοιμ€νε: κι» Ζ: Μο
(ποο.›στοο5τελ·κοὐε κυπέλλων ` ο η. ω
°"Μ ι:ΣιλΒο οωεπ “>ε:τ“ σκ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΑΝΜ0|ΝΠΝΕΪΜ ι Π λοι τον Σεμε5:¦ ο 3: .ι
0Η0ΥΡ|Ν|0ΑΠ0Τ0ΥΣ “ “ ο ¦ ' ΜΜΞμΣἶΟ· Ξ ιε.:
«ΜΝΉΜΗ ΔΜΒθλ0ΥΣ» Ϊ ' Παω λεω Στο. *ι σε “ <